Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 76: Yerusalemu Afudzwa

Mbiri 76: Yerusalemu Afudzwa

PAPITA piaka pyakupiringana 10 kutomera padakwata Mambo Nebukadinezara Aisrayeli onsene ale adapfunza mwadidi kupiringana anango kuenda nawo ku Babiloni. Mphapo yang’anani cithunzithunzi! Yerusalemu apiswa. Na Aisrayeli adakhonda kuphiwa akwatwa ninga mabitcu kuenda ku Babiloni.

Kumbukani kuti ipi ndipyo pidacenjeza aprofeta a Yahova kuti mbipidacitika mbumba mbidakhonda kucinja njira zayo zakuipa. Mbwenye Aisrayeli hadabvera aprofeta tayu. Mwakukhonda limira iwo apitiriza na kulambira milungu yauthambi mbuto mwa Yahova. Natenepa mbumba yathema kulangwa. Tisadziwa ipi thangwi mprofeta wa Mulungu Ezekieli atipanga pya pinthu pyakuipa pikhacita Aisrayeli.

Kodi musadziwa kuti Ezekieli mbani? Ndi mbodzi wa aphale adakwata Mambo Nebukadinezara kuenda nawo ku Babiloni m’nzidzi wakupiringana piaka 10 kufudzwa kukulu kwa Yerusalemu mbukusati kucitika. Danyeli na axamwali ace atatu, Sadrake, Mesake na Abedinego, akhadakwatwambo kuenda ku Babiloni m’nzidzi ubodzi ene.

Ezekieli mbakhali m’Babiloni, Yahova amuonesa pinthu pyakuipa pikhacitika nduli m’Yerusalemu, pa templo. Yahova acita ipi m’cirengo. Ezekieli akhalidi m’Babiloni, mbwenye Yahova ansiya kuona pyonsene pikhacitika pa templo. Pikhaona Ezekieli pikhali pyakupha ntima!

Yahova apanga Ezekieli: ‘Yang’ana pinthu pyakunyanyasa pinacita mbumba pano pa templo. Yang’ana mafufu akuphimbirwa na pithunzithunzi pya zinyoka na pinyama pinango. Na Yang’ana Aisrayeli akupilambira!’ Ezekieli akwanisa kuona pinthu pyenepi, na alemba pidaona iye mbipikacitika.

Anyakaidi akubuluka mu Yerusalemu

Yahova abvunza Ezekieli: ‘Kodi ukuona pinacita atsogoleri Aisrayeli m’cibisobiso?’ Inde, iye akwanisa kupionambo. Pakhali amuna 70, iwo onsene akhalambira milungu yauthambi. Iwo akhalonga: ‘Yahova nkhabe kutiona. Iye asiya dziko.’

Buluka penepo Yahova aonesa Ezekieli akazi angasi pa nsuwo ukulu wa kumulolo wa templo. Iwo akhala penepo mbakalambira mulungu wauthambi Tamuzi. Na yang’ana amuna ale pansuwo wa templo ya Yahova! Pakhali cifupi na 25 a iwo. Ezekieli aaona. Iwo akhakotamira kumabulukiro dzuwa mbalambira dzuwa!

Yahova alonga: ‘Mbumba iyi nkhabe kundilemedza. Iwo hasacita pinthu pyakuipa basi tayu, mbwenye asabwera pa templo yanga ene kudzapicita!’ Natenepa Yahova apikira: ‘Iwo anadzabva mphambvu ya kuipirwa kwanga. Na nee sinadzaabvera ntsisi pakufudzwa kwawo.’

Cifupi na piaka pitatu basi mudamala Yahova kuonesa Ezekieli pinthu ipi Aisrayeli apandukira Mambo Nebukadinezara. Natenepa iye aenda kacita nkhondo na iwo. Mudamala caka na miyezi mitanthatu Ababiloni apita na m’zingome za Yerusalemu mbapisa nzinda mpaka kumala. Azinji a mbumba aphiwa peno kukwatwa ninga mabitcu kuenda ku Babiloni.

Kodi thangwi yanji Yahova asiya kufudzwa kweneku kwakugopswa kucitikira Aisrayeli? Inde, thangwi iwo akhonda kubvesera Yahova na akhonda kubvera miyambo yace. Pyenepi pisatipangiza kufunika kwa kucita nzidzi onsene pinalonga Mulungu.

Pakutoma anthu akucepa atawiriswa kukhala m’dziko ya Israyeli. Mambo Nebukadinezara aikha Muyuda wakucemerwa Gedaliya kuti ayang’anire anthu anewa. Mbwenye Aisrayeli angasi apha Gedaliya. Mphapo anthu akhagopa kuti Ababiloni mbadadza kaafudza onsene thangwi ya cinthu ceneci cakuipa cidacitika. Natenepa iwo akakamiza Yeremia kuenda na iwo, mbathawira ku Ijitu.

Pyenepi pyacitisa dziko ya Israyeli kukhala yakusowa na munthu ene mbodzi. M’piaka 70 nee mbodzi akhala m’dziko. Yakhaladi yapezi. Mbwenye Yahova apikira kuti mbadadzabwezera mbumba yace ku dziko pakumala piaka 70. M’nzidzi uneule, kodi ndi ninji cidacitikira mbumba ya Mulungu m’dziko ya Babiloni kukhadaendeswa iwo? Tendeni tione.

2 Amambo 25:1-26; Yeremia 29:10; Ezekieli 1:1-3; 8:1-18.Mabvunzo

 • Kodi ndi ninji cidacitikira Yerusalemu na Aisrayeli ninga pinapangizwa pa cithunzithunzi?
 • Kodi Ezekieli mbani, na ndi pinthu pipi pyakupha ntima pidamuonesa Yahova?
 • Thangwi Aisrayeli nee alemedza Yahova, kodi iye apikiranji?
 • Kodi Mambo Nebukadinezara acitanji mudamala Aisrayeli kumpandukira?
 • Thangwi yanji Yahova asiya kufudzwa kweneku kwakugopswa kucitikira Aisrayeli?
 • Kodi dziko ya Israyeli yakhala tani yakusowa na munthu ene mbodzi, na yakhala tenepa m’nzidzi ungasi?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 2 Amambo 25:1-26.

  Kodi Zedekia mbani, ndi ninji cidancitikira, na pyenepi pyakwanirisa tani profesiya ya Bibilya? (2 Am. 25:5-7; Ezek. 12:13-15)

  Kodi mbani akhafunika kutawira kwa Yahova thangwi yakukhonda khulupirika konsene kudacita Israyeli? (2 Am. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Mbiri 36:14, 17)

 • Lerini Ezekieli 8:1-18.

  Kodi Cikristu cauthambi casangazira tani akupanduka Aisrayeli akulambira dzuwa? (Ezek. 8:16; Yes. 5:20, 21; Jwau. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)