Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 74: Mamuna Wokhonda Gopa

Mbiri 74: Mamuna Wokhonda Gopa

ONANI anthu anasingirira mphale uyu. Kodi musadziwa kuti iye mbani? Ndi Yeremia. Iye ndi mprofeta wakufunika kakamwe kwa Mulungu.

Anthu akusingirira Yeremia

M’nzidzi wakucepa mudatoma kwene Mambo Yosiya kufudza adzimunthu m’dziko, Yahova apanga Yeremia kuti akhale mprofeta Wace. Mbwenye Yeremia anyerezera kuti akhali mphale kakamwe kuti akhale mprofeta. Na Yahova ampanga kuti Iye mbadadzamphedza.

Yeremia apanga Aisrayeli kuti alimire na kucita pinthu pyakuipa. Iye alonga: ‘Milungu inalambirwa na anthu a madziko ndi yauthambi.’ Mbwenye Aisrayeli azinji akhafuna kulambira adzimunthu mbuto mwa kulambira Mulungu wandimomwene Yahova. Mudapanga Yeremia mbumba kuti Mulungu anadzaalanga thangwi ya kuipa kwawo, iwo anseka kwene.

Papita piaka. Yosiya afa, na mudapita miyezi mitatu mwanace Yehoyakimu adzakhala mambo. Yeremia apitiriza mbapanga mbumba: ‘Yerusalemu anadzafudzwa mungakhonda cinja njira zanu zakuipa.’ Anyantsembe aphata Yeremia mbakhuwa: ‘Iwe usafunika kuphiwa thangwi ya kulonga pinthu pyenepi.’ Buluka penepo iwo apanga akulu a Israyeli: ‘Yeremia asafunika kuphiwa, thangwi alonga mwakupomokera nzinda wathu.’

Kodi Yeremia mbadadzacitanji mphapo? Iye hadagopa tayu! Iye apanga onsene: ‘Yahova andituma towera ndilonge pinthu ipi kwa imwe. Mungakhonda cinja njira zanu zakuipa za makhaliro, Yahova anadzafudza Yerusalemu. Mbwenye dziwanidi ipi: Mukandipha, munadzapha mamuna wakukhonda cita cakuipa.’

Akulu asiya Yeremia kukhala maso, mbwenye Aisrayeli hadacinja njira zawo zakuipa tayu. M’kupita kwa nzidzi Nebukadinezara, mambo wa Babiloni, abwera mbacita nkhondo na Yerusalemu. Pakumalisira Nebukadinezara acita Aisrayeli anzakazi ace. Iye akwata pikwi pizinji kwenda ku Babiloni. Nyerezerani basi kuti mbipidakhala tani kuti anthu acilendo akukwatani kunyumba kwanu kwenda ku dziko yacilendo!

Yeremia 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Amambo 24:1-17.Mabvunzo

 • Kodi mphale uyu pa cithunzithunzi mbani?
 • Kodi Yeremia anyerezeranji thangwi yakudzakhala kwace mprofeta, mbwenye Yahova ampanganji?
 • Kodi ndi mphangwa zipi zidapitiriza Yeremia na kupanga mbumba?
 • Kodi anyantsembe ayesera tani kulimirisa Yeremia, mbwenye iye apangiza tani kukhonda gopa?
 • Kodi ndi ninji cidacitika mudakhonda Aisrayeli kucinja njira zawo zakuipa?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yeremia 1:1-8.

  Ninga pinapangizwa na citsanzo ca Yeremia, ndi ninji cinacitisa munthu kuthema kutumikira Yahova? (2 Akor. 3:5, 6)

  Kodi citsanzo ca Yeremia cisapasa ciwangiso canji kwa anthu apswa Acikristu ntsiku zino? (Mlal. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 • Lerini Yeremia 10:1-5.

  Kodi ndi nsanje upi wamphabvu kakamwe udaphatisira Yeremia towera kupangiza kukhonda phata basa kwa kunyindira adzimunthu? (Yer. 10:5; Yes. 46:7; Hab. 2:19)

 • Lerini Yeremia 26:1-16.

  M’kukhuwa mphangwa za cenjezo ntsiku zino, kodi akusala akudzodzwa asakoya tani m’ntima ntemo wa Yahova kwa Yeremia wakuti ‘nee asafunika kubulusa fala ibodzi ene’? (Yer. 26:2; Deut. 4:2; Mach. 20:27)

  Kodi Yeremia apasa citsanzo canji cadidi kwa Mboni za Yahova ntsiku zino m’kumwaza cenjezo ya Yahova kwa madziko? (Yer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 • Lerini 2 Amambo 24:1-17.

  Kodi ndi pyakubwereswa pyanji pyakutsukwalisa pidadzeswa na kukhonda khulupirika kwa Yuda kwa Yahova? (2 Am. 24:2-4, 14)