Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 72: Mulungu Aphedza Mambo Hezekia

Mbiri 72: Mulungu Aphedza Mambo Hezekia

KODI musadziwa thangwi yanji mamuna uyu akuphembera kwa Yahova? Kodi thangwi yanji aikha matsamba awa patsogolo pa guwa ya ntsembe ya Yahova? Mamuna unoyu ndi Hezekia. Iye ndi mambo wa madzinza mawiri a kubangwe a Israyeli. Na iye ali m’nyatwa zizinji. Thangwi yanji?

Mambo Hezekia akuphembera

Thangwi anyankhondo Aasirya akhadamala kale kufudza madzinza 10 a kumulolo. Yahova asiya ipi kucitika thangwi mbumba ire ikhali yakuipa kakamwe. Mphapo, anyankhondo Aasirya abwera kudzacita nkhondo na umambo wa madzinza mawiri.

Mambo wa Asirya amala kwene kutumiza matsamba kwa Mambo Hezekia. Awa ndiwo matsamba adaikha Hezekia pano pamaso pa Mulungu. Matsamba akhasingirira Yahova, mbapanga Hezekia kuti aleke. Ndi thangwi ineyi Hezekia aphembera: ‘O Yahova, tipulumuseni ku mambo wa Asirya. Natenepa madziko onsene anadzadziwa kuti imwe basi ndimwe Mulungu.’ Kodi Yahova mbadadzabvesera Hezekia?

Hezekia akhali mambo wadidi. Iye nee akhali ninga amambo akuipa a umambo wa madzinza 10 a Israyeli, peno ninga babace wakuipa Mambo Ahazi. Hezekia akhali wacidikhodikho m’kubvera miyambo yonsene ya Yahova. Natenepa mudamala Hezekia kuphembera, mprofeta Yesaya antumizira mphangwa izi zakubuluka kwa Yahova: ‘Mambo wa Asirya nee anadzapita m’Yerusalemu tayu. Nee mbodzi wa anyankhondo ace anadzafendedzera Yerusalemu. Iwo nkhabe kudzaponyera nzinda nee mubvi ubodzi ene.’

Yang’anani cithunzithunzi ca patsamba ino. Kodi musadziwa kuti mbani anyankhondo onsene awa akufa? Ndiwo Aasirya. Yahova atuma anju wace, m’masiku mabodzi basi anju apha anyankhondo Aasirya 185.000. Natenepa mambo wa Asirya abuluka mbabwerera kunyumba.

Anyankhondo akufa Aasirya

Umambo wa madzinza mawiri wapulumuswa, na mbumba yakhala na ntendere m’nzidzi ungasi. Mbwenye mudafa Hezekia mwanace Manase adzakhala mambo. Manase na mwanace Amoni adantowerera akhali amambo akuipa kakamwe. Natenepa dziko yadzala pontho na upandu na uphanga. Mudaphiwa Mambo Amoni na anzakazi ace ene, mwanace Yosiya aikhwa mambo wa umambo wa madzinza mawiri.

2 Amambo 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Mabvunzo

 • Kodi mamuna ali pa cithunzithunzi mbani, na thangwi yanji ali m’nyatwa zizinji?
 • Kodi ndi matsamba anji adaikha Hezekia pamaso pa Mulungu, na Hezekia aphembereranji?
 • Kodi Hezekia akhali mambo wa ntundu wanji, na Yahova antumizira mphangwa zanji kubulukira kwa mprofeta Yesaya?
 • Kodi anju wa Yahova acitiranji Aasirya, ninga pinapangizwa pa cithunzithunzi?
 • Maseze umambo wa madzinza mawiri ukhali na ntendere m’nzidzi wakucepa, kodi kwacitikanji mudamala kufa Hezekia?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 2 Amambo 18:1-36.

  Kodi nyakulonga wa Aasirya, Rabisaki, asaka tani kufewesa cikhulupiro ca Aisrayeli? (2 Am. 18:19, 21; Eks. 5:2; Sal. 64:3)

  M’kuyang’anisana na akutcinga, kodi Mboni za Yahova zisakoya tani citsanzo ca Hezekia? (2 Am. 18:36; Sal. 39:1; Mis. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 • Lerini 2 Amambo 19:1-37.

  Kodi mbumba ya Yahova ntsiku zino isasangazira tani Hezekia m’nzidzi wakutsukwala? (2 Am. 19:1, 2; Mis. 3:5, 6; Aheb. 10:24, 25; Yak. 5:14, 15)

  Kodi ndi kukundwa kupi kutatu kudacitikira Mambo Senakeribu, na mbani anaphipirisira iye m’njira yaciprofesiya? (2 Am. 19:32, 35, 37; Chidz. 20:2, 3)

 • Lerini 2 Amambo 21:1-6, 16.

  Thangwi yanji kungakwaniswe kulongwa kuti Manase akhali mbodzi wa amambo akuipa kakamwe kupiringana anango adatonga m’Yerusalemu? (2 Mbiri 33:4-6, 9)