Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 71: Mulungu Apikira Paradizu

Mbiri 71: Mulungu Apikira Paradizu

ICI ndi cithunzithunzi ca paradizu panango ninga adapangiza Mulungu kwa mprofeta wace Yesaya. Yesaya akhala maso m’nzidzi wakucepa mudamala Yona kukhalapo.

Anthu ali mu paradizu

Paradizu isabveka “munda” peno “zunde.” Kodi iyo isakukumbusani cinthu cidamala kuona ife m’bukhu ino? Iyo yalandana kakamwe na munda wakubalika udasasanya Yahova Mulungu towera Adamu na Yeva, si tenepa tayu? Kodi dziko yonsene yapantsi inadzakhala paradizu ntsiku inango?

Yahova apanga mprofeta wace Yesaya kulemba pya paradizu ipswa inafuna bwera towera mbumba ya Mulungu. Iye alonga: ‘Mibinzi na mabira anadzakhala pabodzi mwantendere. Anang’ombe na ana a nkhalamu anadzadya pabodzi, na ana ang’ono anadzapitsalakana. Ngakhale khombwani ene nkhabe kudzaphekeswa akasenzeka paduzi na nyoka ya nyongo.’

Azinji anadzalonga: ‘Cipo ipi pinakwanisa kudzacitika. Nzidzi onsene pakhala nyatwa pa dziko yapantsi, na zinadzakhalapo basi.’ Mbwenye nyerezerani pya ipi: Kodi ndi ntundu wanji wa mudzi udapasa Mulungu Adamu na Yeva?

Mulungu aikha Adamu na Yeva m’paradizu. Na thangwi yakuti iwo hadabvera basi Mulungu iwo aluza mudzi wawo wakubalika, akalamba na afa. Mulungu apikira kuti iye anadzapasa anthu ale anamfuna pinthu pibodzi pene pidaluza Adamu na Yeva.

M’paradizu ipswa inafuna bwera nkhabe pinthu pyakuti pinadzaphekesa peno kufudza. Kunadzakhala ntendere waungwiro. Anthu onsene anadzakhala aungumi na akutsanzaya. Pinadzakhaladi ninga pikhafuna Mulungu pakutoma. Mbwenye kutsogolo tinadzapfunza kuti Mulungu anadzapicita tani.

Yesaya 11:6-9; Chidziwiso 21:3, 4.



Mabvunzo

 • Kodi Yesaya mbani, iye akhalapo m’nzidzi upi, na Yahova ampangizanji?
 • Kodi fala “paradizu” isabvekanji, na isakukumbusaninji?
 • Kodi Yahova apanga Yesaya kuti alembenji thangwi ya Paradizu ipswa?
 • Thangwi yanji Adamu na Yeva aluza mudzi wawo wakubalika?
 • Kodi Yahova apikiranji kwa ale anamfuna?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yesaya 11:6-9.

  Kodi Mafala a Mulungu asafokotoza tani ntendere unafuna dzakhalapo pakati pa anthu na pinyama m’dziko ipswa? (Sal. 148:10, 13; Yes. 65:25; Ezek. 34:25)

  Kodi ndi kukwanirisika kwanji kwauzimu kwa mafala a Yesaya kunacitika pakati pa mbumba ya Yahova ntsiku zino? (Arom. 12:2; Aef. 4:23, 24)

  Kodi mbani anathema mbiri ya kucinja kwa umunthu wa anthu ntsiku zino na m’dziko ipswa? (Yes. 48:17, 18; Agal. 5:22, 23; Afil. 4:7)

 • Lerini Chidziwiso 21:3, 4.

  Kodi Malemba asapangiza tani kuti kukhala Mulungu pabodzi na anthu m’dziko yapantsi ndi kukhala kwakuphipirisa, tayu kwa unyama? (Lev. 26:11, 12; 2 Mbiri 6:18; Yes. 66:1; Chidz. 21:2, 3, 22-24)

  Kodi ndi ntundu wanji wa misozi na kubva kupha kunafuna kudzamaliswa? (Luka 8:49-52; Arom. 8:21, 22; Chidz. 21:4)