Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 66: Yezabele—Nyankhoda Wansumankha

Mbiri 66: Yezabele—Nyankhoda Wansumankha

MUDAMALA kufa Mambo Yeroboamu, mambo mbodzi na mbodzi akatonga umambo wakumulolo wa madzinza 10 a Israyeli akhali wakuipa. Mambo Ahabu akhali mambo wakunyanya kwa onsene. Kodi musadziwa thangwi yanji? Thangwi ikulu ikhali nkazace, Nyankhoda wansumankha Yezabele.

Yezabele nee akhali nkazi wa Muisrayeli tayu. Iye akhali mwana wa mambo wa Sidoni. Iye akhalambira mulungu wauthambi Baala, na acitisa Ahabu na Aisrayeli azinji kulambirambo Baala. Yezabele akhaida Yahova na apha aprofetace azinji. Anango afunika kubisala m’zimphako kuti akhonde phiwa. Mukafuna Yezabele cinthu, iye mbadakwanisa kupha munthu kuti acigumane.

Ntsiku inango Mambo Ahabu atsukwala kakamwe. Natenepa Yezabele ambvunza: ‘Thangwi yanji uli wakutsukwala lero?’

Ahabu atawira: ‘Thangwi ya pidandipanga Naboti. Ine ndikhafuna kugula mundace wa vinyu. Mbwenye iye andipanga kuti sinaugula tayu.’

Yezabele alonga: ‘Leka nenseka. Ine ndinadzakukwanisira.’

Natenepa Yezabele alemba matsamba kwa akulu angasi a m’nzinda ukakhala mamuna uyu Naboti. Iye aapanga: ‘Citisani kuti amuna angasi akuipa alonge kuti Naboti atikana Mulungu na mambo. Buluka penepo bulusani Naboti kunja kwa nzinda mbamumponyera miyala kuti afe.’

Mudabva kwene Yezabele kuti Naboti afa, iye alonga kwa Ahabu: ‘Cincino ndoko ukakwate mundace wa vinyu.’ Kodi imwe nkhabe tawira kuti Yezabele akhafunika kulangwa thangwi yakucita cinthu cakugopswa?

Nyankhoda Yezabele

Natenepa, m’nzidzi wace, Yahova atuma mamuna Yehu towera akamulange. Mudabva Yezabele kuti Yehu akubwera, iye atsingisa maso ace mbayesera kupicita wakubalika. Mbwenye mudafika Yehu mbaona Yezabele pa janela, iye acemera amuna akhali m’nyumba: ‘Mponyeni pantsi!’ Amuna abvera, ninga musakwanisa kuaona pa cithunzithunzi. Iwo amponya pantsi, mbafa. Uku kukhali kumala kwa Nyankhoda wansumankha Yezabele.

1 Amambo 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Amambo 9:30-37.Mabvunzo

 • Kodi Yezabele mbani?
 • Thangwi yanji Mambo Ahabu atsukwala ntsiku inango?
 • Kodi Yezabele acitanji kuti akwanisire mamunace Ahabu munda wa vinyu wa Naboti?
 • Kodi mbani adatuma Yahova kuti akalange Yezabele?
 • Ninga munaonemwe pa cithunzithunzi, kodi ndi ninji cidacitika mudafika Yehu panyumba pa Yezabele?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 1 Amambo 16:29-33 na 18:3, 4.

  Kodi makhaliro m’Israyeli akhadaipa tani m’nzidzi wa Mambo Ahabu? (1 Am. 14:9)

 • Lerini 1 Amambo 21:1-16.

  Kodi Naboti apangiza tani cipapo na kukhulupirika kwa Yahova? (1 Am. 21:1-3; Lev. 25:23-28)

  Kubulukira ku citsanzo ca Ahabu, kodi tingakwanise kupfunzanji m’kuyang’anisana na kuphatiswa mwala? (1 Am. 21:4; Arom. 5:3-5)

 • Lerini 2 Amambo 9:30-37.

  Kodi tingakwanise kupfunzanji kubulukira ku phinga ya Yehu m’kucita cifuno ca Yahova? (2 Am. 9:4-10; 2 Akor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)