Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 65: Umambo Wagawiwa

Mbiri 65: Umambo Wagawiwa

KODI musadziwa thangwi yanji mamuna uyu akupandula kapoti wace m’maphindi? Yahova ampanga kuti acite pyenepi. Mamuna unoyu ndi Ahiya, mprofeta wa Mulungu. Kodi musadziwa kuti mprofeta ndi ninji? Ndi munthu anapanga Mulungu mwanyapantsi pinthu pinafuna kudzacitika.

Ahiya na Yeroboamu

Pano Ahiya akulonga na Yeroboamu. Yeroboamu ndi mamuna adaikha Salomo kuti acite mabasa ace mangasi a pimango. Mudagumanikana Ahiya na Yeroboamu pa nseu, Ahiya acita cinthu cacilendo. Adula kapoti mupswa akhadabvala iye mbampandula m’maphindi 12. Iye apanga Yeroboamu: ‘Kwata maphindi 10 kuti akhale ako.’ Kodi musadziwa thangwi yanji Ahiya apasa Yeroboamu maphindi 10?

Ahiya afokotoza kuti Yahova mbadadzabulusa umambo kwa Salomo. Iye alonga kuti Yahova anadzapereka madzinza 10 kwa Yeroboamu. Ipi pikhabveka kuti mbadadzasala madzinza mawiri basi kuti mwana wa Salomo, Rehoboamu, aatonge.

Mudabva Salomo kuti Ahiya apanga ipi Yeroboamu, iye aipirwa kakamwe. Iye ayesera kupha Yeroboamu. Mbwenye Yeroboamu athawira ku Ijitu. Pakupita nzidzi ungasi Salomo afa. Iye akhala mambo m’piaka 40, mbwenye mwanace Rehoboamu aikhwa mphapo mambo. Mbakhali m’Ijitu, Yeroboamu abva kuti Salomo afa, natenepa abwerera ku Israyeli.

Rehoboamu hakhali mambo wadidi tayu. Iye akhali wakuipa ntima kakamwe kwa mbumba kupiringana babace Salomo. Yeroboamu na amuna angasi akufunika aenda kwa Mambo Rehoboamu mbamphemba kuti akhale wadidi kakamwe kwa mbumba. Mbwenye Rehoboamu hadabvesera tayu. Mbuto mwace, iye athimizira kuipa ntima kupiringana kale. Natenepa mbumba yaikha Yeroboamu kukhala mambo wa madzinza 10, mbwenye madzinza mawiri, ya Benjamini na Yuda, apitiriza na Rehoboamu ninga mambo wawo.

Yeroboamu nee akhafuna kuti mbumba iende ku Yerusalemu kalambira Yahova ku templo. Natenepa iye acita anang’ombe awiri andalama mbacitisa mbumba ya umambo wa madzinza 10 kualambira. Mwakucimbiza dziko yadzala na upandu na uphanga.

M’umambo wa madzinza mawiri mukhalimbo nyatwa. Piaka pixanu mbipisati kwana pakumala Rehoboamu kukhala mambo, Mambo wa Ijitu aenda kamenyana na Yerusalemu. Iye akwata mpfuma zizinji m’templo ya Yahova. Natenepa templo yakhala m’nzidzi wakucepa basi sawasawa ninga mudamangwa iyo.

1 Amambo 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Mabvunzo

 • Kodi amuna awa awiri pa cithunzithunzi asacemerwa tani, na iwo mbani?
 • Kodi Ahiya acitanji na kapoti akhadabvala iye, na pyenepi pikhafuna longanji?
 • Kodi Salomo ayesera kucitanji kwa Yeroboamu?
 • Thangwi yanji mbumba yaikha Yeroboamu mambo wa madzinza khumi?
 • Thangwi yanji Yeroboamu acita anang’ombe awiri andalama, na ndi ninji cidacitikira dziko m’nzidzi wakucepa nduli mwa pyenepi?
 • Kodi ndi ninji cidacitikira umambo wa madzinza mawiri na templo ya Yahova m’Yerusalemu?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 1 Amambo 11:26-43.

  Kodi Yeroboamu akhali munthu wa ntundu wanji, na Yahova ampikiranji mbadakoya miyambo ya Mulungu? (1 Am. 11:28, 38)

 • Lerini 1 Amambo 12:1-33.

  Kubulukira ku citsanzo cakuipa ca Yeroboamu, kodi anyakubala na akulu a mpingo angakwanise kupfunzanji m’kuphatisira utongi m’njira yakuipa? (1 Am. 12:13; Mlal. 7:7; 1 Ped. 5:2, 3)

  Kodi anthu apswa asafunika kusaka ani towera agumane citsogolero cakunyindirika munacita iwo kusankhula kukulu m’umaso? (1 Am. 12:6, 7; Mis. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Aheb. 13:7)

  Kodi ndi ninji cidacitisa Yeroboamu kuikha mbuto ziwiri zakulambira mwanang’ombe, na pyenepi pyapangiza tani kusowa kukulu kwa cikhulupiro kwa Yahova? (1 Am. 11:37; 12:26-28)

  Kodi mbani adacitisa mbumba ya umambo wa madzinza khumi kupandukira ulambiri wandimomwene? (1 Am. 12:32, 33)