Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 58: Davidi Na Goliati

Mbiri 58: Davidi Na Goliati

AFILISTI abwera pontho kudzamenyana na Israyeli. Akulu atatu a Davidi akhali nkati mwa anyankhondo a Sauli. Natenepa, ntsiku inango Jese apanga Davidi: ‘Kwatira abale ako mikate na pyakudya pinango. Ndoko ukaone kuti iwo ali tani.’

Goliati

Mudafika Davidi ku misasa ya anyankhondo, iye athamanga mbaenda ku mbuto ya kumenyana towera kasaka abale ace. Cimphona ca Mufilisti, Goliati, abuluka kudzasingirira Aisrayeli. Iye akhacita pyenepi namacibese na namaulo onsene m’ntsiku 40. Iye akhuwa: ‘Sankhulani mamuna mbodzi mwa imwe towera amenyane na ine. Angawina mbandipha, tinadzakhala mabitcu anu. Mbwenye ndikawina mbindimupha, munadzakhala mabitcu athu. Khala imwe nkhabe gopa sankhulani mbodzi kuti amenyane na ine.’

Davidi abvunza angasi a anyankhondo: ‘Kodi anapaswanji mamuna anadzapha Mufilisti uyu na kusudzula Israyeli m’manyadzo awa?’

Nyankhondo alonga: ‘Sauli anadzapasa mamuna unoyu mpfuma zizinji. Pina anadzampasa mwanace wankazi kuti akhale nkazace.’

Mbwenye Aisrayeli onsene akhagopa Goliati thangwi iye akhali wankulu kakamwe. Iye akhali wacimo cakupiringana makhono 3, na akhali na nyankhondo unango akhanthukira xango.

Anyankhondo angasi aenda kapanga Mambo Sauli kuti Davidi asafuna kumenyana na Goliati. Mbwenye Sauli apanga Davidi: ‘Iwe nee unakwanisa kumenyana na Mufilisti uyu tayu. Iwe ndiwe mphale kakamwe, mbwenye iye akhala nyankhondo m’umaso wace wonsene.’ Davidi atawira: ‘Ndapha khandwe na nkhalamu pikhadakwata mabira a babanga. Mufilisti uyu anadzakhala ninga cibodzi ca ipyo. Yahova anadzandiphedza.’ Natenepa Sauli alonga: ‘Ndoko, na Yahova akhale na iwe.’

Davidi atcitira ku nkulo mbalokota miyala mixanu yakuzwerera, mbaiikha m’budu mwace. Buluka penepo akwata biska yace mbaenda kagumanikana na cimphona. Mudamuona Goliati, iye nee akhulupira. Anyerezera kuti kunadzakhala kwakukhonda nensa kakamwe kupha Davidi.

Davidi akuponya mwala

Goliati alonga: ‘Bwera kuno basi, ndinadzapereka ntembo wako kwa mbalame na pinyama kuti pikudye.’ Mbwenye Davidi alonga: ‘Iwe ukubwera kuna ine na supada, na dipa, na momba, mbwenye ine dikudza kuna iwe m’dzina ya Yahova. Lero Yahova anadzakupereka m’manja mwanga na ndinadzakugwisa pantsi.’

Buluka penepo Davidi athamanga kuna Goliati. Abulusa mwala m’budu mwace, mbauikha pa biska yace, mbauponya na mphambvu yace yonsene. Mwala waenda duii mbupita nkati mwa nsolo wa Goliati, iye agwa wakufa! Mudaona Afilisti kuti muwini wawo agwa, iwo onsene azungunuka mbathawa. Na Aisrayeli aathamangira mbawina nkhondo.

1 Samueli 17:1-54.Mabvunzo

 • Kodi ndi ntsunga wanji udaikha Goliati kwa anyankhondo a Israyeli?
 • Kodi Goliati akhali wankulu tani, na ndi sagwati wanji adapikira Mambo Sauli kwa mamuna wakukwanisa kupha Goliati?
 • Kodi Davidi alonganji mudampanga Sauli kuti iye nee mbadakwanisa kumenyana na Goliati thangwi Davidi akhali mphale kakamwe?
 • Kodi Davidi apangiza tani cinyindiro cace kwa Yahova m’ntawiro udapasa iye Goliati?
 • Ninga musakwanisa kuona pa cithunzithunzi, kodi Davidi aphatisiranji towera kupha Goliati, na buluka penepo Afilisti acitanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 1 Samueli 17:1-54.

  Kodi ndi cibisobiso canji cidacitisa Davidi kukhonda gopa, na tingakwanise tani kusangazira cipapo cace? (1 Sam. 17:37, 45; Aef. 6:10, 11)

  Thangwi yanji Akristu asafunika kucalira nzimu wamapika ninga ukhali na Goliati angakhala m’masenzekero? (1 Sam. 17:8; Agal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Kodi mafala a Davidi apangiza tani kuti iye akhali na cikhulupiro ku ciphedzo ca Mulungu? (1 Sam. 17:45-47; 2 Mbiri. 20:15)

  d) Mbuto mwa kufokotoza basi ntsunga pakati pa misoka miwiri ya anyankhondo, kodi mbiri iyi isapangiza tani kuti nkhondo ineyi ikhalidi ya milungu yauthambi na Mulungu wandimomwene, Yahova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Kodi akusala akudzodzwa asasangazira tani citsanzo ca Davidi m’kunyindira Yahova? (1 Sam. 17:37; Yer. 1:17-19; Chidz. 12:17)