Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 55: Kamphale Katumikira Mulungu

Mbiri 55: Kamphale Katumikira Mulungu

KODI kamphale aka si kakubalika tayu? Dzinace ndi Samueli. Na mamuna ali na dzanja yace pa nsolo wa Samueli ndi nyantsembe wankulu wa Israyeli, Eli. Unango ndi baba wa Samueli, Elikana na mace Hana adabweresa Samueli kwa Eli.

Samueli akugumanikana na nyantsembe wankulu Eli

Samueli akhali na piaka duzi na pinai peno pixanu basi pyakubalwa. Mbwenye mbadadzakhala kweneku ku tabernakulu ya Yahova na Eli na anyantsembe anango. Kodi thangwi yanji Elikana na Hana apereka mwana wang’ono ninga Samueli towera atumikire Yahova ku tabernakulu? Tendeni tione.

Piaka pingasi ndulimu ipi mbipisati kucitika, Hana akhali wakutsukwala kakamwe. Thangwi ya pyenepi ndi yakuti iye nee akhabala mwana, na iye akhafunadi mwana kakamwe. Natenepa ntsiku inango mudaenda Hana kaona tabernakulu ya Yahova, iye aphembera: ‘O Yahova, lekani kundiduwala! Mukandipasa mwana wamamuna, dikupikira kuti ndinadzampereka kwa imwe kuti akutumikireni umaso wace onsene.’

Yahova atawira phembero ya Hana, na mudapita miyezi mingasi iye abala Samueli. Hana akhafuna kamphale kace, natenepa atoma kumpfunzisa pya Yahova mbakhali wang’ono kakamwe. Iye apanga mamunace: ‘Samueli angathuthuka mwakukwana mbakhonda kufuna kuyamwa, ndinadzaenda naye ku tabernakulu towera atumikire Yahova kweneku.’

Pyenepi ndipyo pinaonefe Hana na Elikana mbacita pa cithunzithunzi cino. Nakuti Samueli apfunziswa mwadidi kakamwe na anyakubalace, iye ali wakukomerwa kutumikira Yahova kweneku ku nsasa wa Yahova. Caka na caka Hana na Elikana akhaenda kalambira pa nsasa unoyu wakupambulika, mbaona kamphale kawo. Caka na caka Hana akhasonera Samueli kapoti mupswa wakusowa mikono mbaenda naye.

Mudapita piaka, Samueli akhapitiriza na kutumikira ku tabernakulu ya Yahova, na Yahova na mbumba ene ikhamfuna. Mbwenye ana a nyantsembe wankulu Eli, Hofeni na Pinehasi, nee akhali adidi tayu. Iwo akhacita pinthu pizinji pyakuipa, mbacitisambo anango kukhonda bvera Yahova. Eli akhafunika kuwabulusa kukhala anyantsembe, mbwenye hadapicita tayu.

Mphale Samueli hadalekerera tayu kuti pinthu pyakuipa pikhaticika pa tabernakulu pincitise kulimira kutumikira Yahova. Mbwenye nakuti anthu akucepa kakamwe akhafunadi Yahova, papita nzidzi wakulapha wakuti Yahova nee akalonga na anthu. Mudakula Samueli pang’ono ipi ndipyo pidacitika:

Samueli akhagona m’tabernakulu mudalamuswa iye na fala. Iye atawira: ‘Ndiri pano.’ Alamuka mbathamanga kwa Eli, mbalonga: ‘Mwandicemera, ndiri pano.’

Mbwenye Eli atawira: ‘Sidakucemera tayu; bwerera ukagone.’ Natenepa Samueli abwerera kagona.

Buluka penepo wabwera nkhuwo waciwiri: ‘Samueli!’ Natenepa Samueli alamuka mbathamanga pontho kwa Eli. Iye alonga: ‘Mwandicemera, ndiri pano. Mbwenye Eli atawira: ‘Sidakucemera tayu, mwananga. Bwerera ukagone pontho.’ Natenepa Samueli abwerera kagona.

‘Samueli!’ fala yacemera ulendo wacitatu. Natenepa Samueli athamanga kwa Eli. Iye alonga: ‘Ndiri pano, mphyakukwanisika kuti pa ulendo uno mwandicemera.’ Eli adziwa mphapo kuti mphyakukwanisika kukhala Yahova akhancemera. Natenepa iye apanga Samueli: ‘Bwerera ukagone pontho, akakucemera pontho, usafunika kulonga: “Longani, Yahova, nzakazi wanu akubvesera.”’

Pyenepi ndipyo pidalonga Samueli mudacemera pontho Yahova. Buluka penepo Yahova apanga Samueli kuti iye anadzalanga Eli na anace amuna. Patsogolo pace Hofeni na Pinehasi afa kunkhondo yakumenyana na Afilisti, na mudabva Eli pya pidacitika iye agwa na nkhodolo, khosi yace yagwandika mbafambo. Natenepa mafala a Yahova adzakwaniriswa.

Samueli akula mbadzakhala ntongi wamiseru wakumalisa wa Israyeli. Mudakalamba iye, mbumba yamphemba: ‘Tisankhulire mambo towera atitonge.’ Samueli nee akhafuna kucita pyenepi, thangwi Yahova akhalidi mambo wawo. Mbwenye Yahova ampanga kuti abvesere mbumba.

1 Samueli 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Mabvunzo

 • Kodi kamphale aka pa cithunzithunzi kasacemerwa tani, na anango mbani?
 • Kodi ndi phembero yanji idacita Hana ntsiku inango mudaenda iye kaona tabernakulu ya Yahova, na Yahova antawira tani?
 • Kodi Samueli akhali na piaka pingasi pyakubalwa mudaendeswa iye katumikira ku nsasa wa Yahova, na mamace akhancitiranji piaka pyonsene?
 • Kodi ana a Eli akhacemerwa tani, na iwo akhali amuna a ntundu wanji?
 • Kodi Yahova acemera tani Samueli, na ndi mphangwa yanji idampasa Iye?
 • Kodi Samueli adzakhalanji mudakula iye, na ndi ninji cidacitika mudakalamba iye?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini 1 Samueli 1:1-28.

  Kodi Elikana apasa citsanzo canji cadidi kwa misolo ya banja mukutsogolera m’ulambiri wandimomwene? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Afil. 1:10)

  Kodi tingakwanise kupfunza pfunziro yanji kubulukira ku citsanzo ca Hana m’kutsalakana miseru yakunensa kakamwe? (1 Sam. 1:10, 11; Sal. 55:22; Arom. 12:12)

 • Lerini 1 Samueli 2:11-36.

  Kodi Eli alemedza tani anace amuna kupiringana Yahova, na pyenepi pingakwanise kuphata tani basa ninga cenjezo kwa ife? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deut. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • Lerini 1 Samueli 4:16-18.

  Kodi ndi mphangwa zipi zinai za dzedze zidabwera kubulukira ku mbuto ya nkhondo, na izo zakhuya tani Eli?

 • Lerini 1 Samueli 8:4-9.

  Kodi Israyeli axola tani Yahova pikulu pene, na tingakwanise tani kuphedza Umambo wace mwakukhulupirika ntsiku zino? (1 Sam. 8:5, 7; Jwau. 17:16; Yak. 4:4)