Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 52: Gideyoni Na Amunace 300

Mbiri 52: Gideyoni Na Amunace 300

KODI musaona pinacitika apa? Onsene awa ndiwo amuna ankhondo a Israyeli. Amuna adakotama ali kumwa madzi. Mamuna uyu adalimira duzi na iwo ndi Ntongi wamiseru Gideyoni. Iye asayang’ana kuti iwo asamwa tani madzi.

Yang’anani mwapaduzi masiyaniro akumwa a amuna awa. Anango aikhiratu nkhope zawo m’madzi. Mbwenye mbodzi asatunga madzi na manjace, towera akwanise kuona pinacitika nkhundunkhundu mwace. Pyenepi mphyakufunika, thangwi Yahova apanga Gideyoni kuti asankhule amuna ale basi anamwa mbakayang’ana. Akusala ale, Mulungu alonga kuti asafunika aende kunyumba. Tendeni tione thangwi yanji.

Aisrayeli akhali pontho m’nyatwa ikulu. Thangwi yace ndi yakuti iwo hadabvera Yahova tayu. Mbumba ya ku Midyani pang’ono na pang’ono ikhatapata Aisrayeli, mbiaphekesa. Natenepa Aisrayeli adungunyira Yahova towera aphedzwe, na Yahova abvesera kudungunya kwawo.

Yahova apanga Gideyoni kuti agumanye anyankhondo, natenepa Gideyoni agumanyiza amuna ankhondo akukwana 32.000. Mbwenye pakhali anyankhondo akukwana 135.000 towera acite nkhondo na Israyeli. Ngakhale tenepa Yahova apanga Gideyoni: ‘Iwe uli na amuna akuinjipa kakamwe.’ Kodi thangwi yanji Yahova alonga pyenepi?

Thangwi Israyeli mbadawina nkhondo, mbadakwanisa kunyerezera kuti awina na mphambvu zawo. Mbadakwanisa kunyerezera kuti nee akhafuna ciphedzo ca Yahova kuti awine. Natenepa Yahova alonga kwa Gideyoni: ‘Panga amuna onsene anagopa kuti abwerere kunyumba.’ Mudacita Gideyoni pyenepi, 22.000 pya amunace ankhondo abwerera kunyumba. Pyenepi pyasiya Gideyoni na amuna 10.000 basi towera acite nkhondo na anyankhondo onsene awa akukwana 135.000.

Gideyoni akuyesera amunace

Mbwenye, bveserani! Yahova alonga: ‘Uciri na amuna akuinjipa kakamwe.’ Natenepa iye apanga Gideyoni kuti acitise amuna kumwa madzi pa cinkulo ici na kubweza kunyumba anthu onsene ale adaikha nkhope zawo m’madzi pakumwa. Yahova apikira: ‘Ndinadzakupasa pembero na amuna 300 adamwa madzi mbakayang’ana.’

Wafika nzidzi wa nkhondo. Gideyoni agawa amunace 300 m’misoka mitatu. Iye apasa mamuna mbodzi na mbodzi nyanga na mulinga ukakhala na mwanikiro nkati mwawo. M’nzidzi wa tcititciti, iwo onsene agumanyikana mbazungulira misasa ya anyankhondo anyamalwa. Buluka penepo, m’nzidzi ubodziene, iwo aliza nyanga na kuswa milinga yawo, mbakhuwa: ‘Supada ya Yahova na ya Gideyoni!’ Mudalamuka anyankhondo anyamalwa, iwo akhala akudzudzumika na akugopa. Iwo onsene atoma kuthamanga, na Aisrayeli awina nkhondo.

Atongi, kapitulu 6 mpaka 8.Mabvunzo

 • Kodi Aisrayeli akhala tani m’nyatwa ikulu, na thangwi yanji?
 • Thangwi yanji Yahova apanga Gideyoni kuti iye akhali na amuna akuinjipa m’anyankhondo ace?
 • Kodi asala amuna angasi mudamala Gideyoni kupanga amuna akugopa kuti abwerere kunyumba?
 • Kubulukira pa cithunzithunzi, fokotozani kuti Yahova apungula tani cilengesero ca anyankhondo a Gideyoni mpaka amuna 300 basi.
 • Kodi Gideyoni apamba tani amunace 300, na Israyeli awina tani nkhondo?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Atongi 6:36-40.

  Kodi Gideyoni adziwadi tani cifuno ca Yahova?

  Kodi tisadzindikira tani ntsiku zino kuti cifuno ca Yahova ndi cipi? (Mis. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 • Lerini Atongi 7:1-25.

  Kodi tingakwanise kupfunza pfunziro yanji kubulukira ku 300 a ale adapitiriza na kucenjera mwakusiyana na ale adapangiza kukhonda cenjera? (Aton. 7:3, 6; Arom. 13:11, 12; Aef. 5:15-17)

  Ninga 300 ale adapfunza m’kuyang’ana Gideyoni, kodi ife tisapfunza tani m’kuyang’ana Gideyoni Wankulu, Yezu Kristu? (Aton. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Ped. 2:21)

  Kodi Atongi 7:21 asatiphedza tani kukomerwa na kutumikira konsene kwene kunaikhwa ife m’gulu ya Yahova? (1 Akor. 4:2; 12:14-18; Yak. 4:10)

 • Lerini Atongi 8:1-3.

  M’kutonga kukhonda bverana kwathu na mbale peno mulongo, kodi tingakwanise kupfunzanji kubulukira ku njira idatonga Gideyoni nthonga na Aefraimu? (Mis. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luka 9:48)