Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 46: Zingome Za Yeriko

Mbiri 46: Zingome Za Yeriko

KODI ndi ninji cinagwisa zingome izi za Yeriko? Pisaoneka ninga zalaswa na bomba ikulu. Mbwenye m’ntsiku zenezire iwo nee akhali na mabomba tayu; nee zimfuti zene akhali nazo. Ndi cirengo cinango ca Yahova! Tendeni tione kuti pyacitika tani.

Zingome za Yeriko zirikugwa

Bveserani pidapanga Yahova Yobzwa: ‘Iwe na amunako ankhondo munadzafamba mbumuzungulira nzinda. Fambani mbumuuzungulira kabodzi pa ntsiku m’ntsiku zitanthatu. Kwatani bokosi ya cibverano na imwe. Anyantsembe anomwe asafunika afambe kutsogolo kwa iyo mbakaliza nyanga zawo.

‘M’ntsiku yacinomwe musafunika kufamba mbumuzungulira nzinda kanomwe. Buluka penepo lizani nyanga zanu mwakukhonda puma, anthu onsene mbakakhuwa na nkhuwo ukulu wa nkhondo. Na zingome zinadzagweratu pantsi!’

Yobzwa na mbumba acita pidalonga Yahova. Mukafamba iwo, anthu onsene akhali akumatama. Nee mbodzi ene abulusa fala. Pyonsene pikhakwanisika kubveka ndi dungu ya nyanga na mititi ya manyalo. Anyamalwa a mbumba ya Mulungu m’Yeriko agopadi. Kodi mungakwanise kuona nkhambala yakufuwira yakumanikwa pa janela? Kodi ndi janela yani ineyo? Inde, Rahabi acita pidapangwa iye na azondi awiri ale kuti acite. Acibale ace onsene ali m’nkati na iye mbakayang’ana.

Yobzwa

Pakumalisira, m’ntsiku yacinomwe, mudamala iwo kufamba mbazungulira nzinda kanomwe, nyanga zalira, amuna ankhondo akhuwa, na zingome zagwa. Buluka penepo Yobzwa alonga: ‘Phani anthu onsene m’nzinda, mbumuupisa. Pisani pyonsene. Siyani siliva, ndalama, nkuwa na utale basi, mupipereke m’cakukoyera mpfuma ca nsasa wa Yahova.’

Kwa azondi awiri ale, Yobzwa alonga: ‘Ndokoni kunyumba kwa Rahabi mukabuluse iye na acibale ace onsene.’ Rahabi na acibale ace apulumuswa, ninga mudampikira azondi ale.

Yobzwa 6:1-25.Mabvunzo

 • Kodi Yahova apanga amuna ankhondo na anyantsembe kuti acitenji m’ntsiku zitanthatu?
 • Kodi amuna akhafunika kucitanji m’ntsiku yacinomwe?
 • Ninga munaonemwe pa cithunzithunzi, kodi ndi ninji cinacitikira zingome za Yeriko?
 • Thangwi yanji pamanikwa nkhambala yakufuwira pa janela?
 • Kodi Yobzwa apanga amuna ankhondo kuti acitenji kwa anthu na nzinda, mbwenye kukhafunika kucitwanji na siliva, ndalama, nkuwa na utale?
 • Kodi azondi awiri ale apangwa kuti acitenji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yobzwa 6:1-25.

  Kodi kufamba kwa Aisrayeli mbazungulira Yeriko m’ntsiku yacinomwe kwalandana tani na basa ya Mboni za Yahova ya kumwaza mphangwa m’ntsiku zino zakumalisa? (Yobzwa 6:15, 16; Yes. 60:22; Mat. 24:14; 1 Akor. 9:16)

  Kodi profesiya idalembwa pa Yobzwa 6:26 yakwaniriswa tani m’piaka 500 nduli, na pyenepi pisatipfunzisanji pya mafala a Yahova? (1 Am. 16:34; Yes. 55:11)