Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 40: Mozese Amenya Mwala

Mbiri 40: Mozese Amenya Mwala

PAKHAPITA piaka—piaka 10, piaka 20, piaka 30, piaka 39! Aisrayeli mbaciri m’thando. Mbwenye m’piaka pyonsene pyenepi Yahova akhatsalakana mbumba yace. Iye akhaidyesa na mana. Namasikati iye akhaitsogolera na nzati wa ntambo, pina namasiku na nzati wa moto. Pontho, m’piaka pyonsene pyenepi nguwo zawo nee zasakala na manyalo awo hadakhala na mfula tayu.

Cincino, yang’anani kuti ukhali mwezi wakutoma wa caka ca 40 mudamala iyo kubuluka ku Ijitu. Aisrayeli amanga pontho misasa ku Kadesi. Iyi ndi mbuto ikakhala iwo mudatumwa azondi 12 kazonda dziko ya Kanani cifupi na piaka 40 nduli. Mwanankazi wa Mozese, Miriamu, afa ku Kadesi. Ninga pidacitika nduli, kweneko kukhali pontho na nthonga.

Mbumba idagumana madzi tayu. Natenepa iyo yadungunyira Mozese: ‘Mbukudakhala mwadidi mbitidafa. Thangwi yanji iwe watibulusa ku Ijitu mbutibweresa ku mbuto ino yakugopswa yakukhonda kumera pinthu? Muno nkhabe pyakudya, masambvu, mauva na misapo inango. Nee madzi ene akumwa nkhabe.’

Mozese amenya mwala

Mudaenda Mozese na Aroni ku tabernakulu kaphembera, Yahova apanga Mozese: ‘Gumanyiza mbumba. Buluka penepo, pamaso pa mbumba yonsene longa na mwala ule. Iwo unadzabulusira madzi akukwana mbumba na pinyama pyawo pyonsene.’

Natenepa Mozese agumanyiza mbumba, mbalonga: ‘Bveserani, imwe anyakukhonda kunyindira Mulungu! Kodi Aroni na ine tinadzakugumanirani madzi pa mwala uyu?’ Buluka penepo Mozese amenya mwala kawiri na ndodo, mbubuluka ngulula ikulu ya madzi pa mwala. Kukhali madzi akukwana towera kumwa mbumba yonsene na pinyama.

Mbwenye Yahova aipirwa na Mozese na Aroni. Kodi musadziwa thangwi yanji? Thangwi Mozese na Aroni alonga kuti iwo mbadadzabulusa madzi pa mwala. Mbwenye adacitadi pyenepi ndi Yahova. Thangwi Mozese na Aroni hadalonga undimomwene wa ipi, Yahova alonga kuti iye mbadadzaalanga. Iye alonga: ‘Imwe nkhabe kudzatsogolera mbumba yanga kupita m’Kanani.’

Mwakukhonda dembuka Aisrayeli abuluka ku Kadesi. M’nzidzi wakucepa iwo afika ku Phiri ya Hori. Kweneku, ku ntsonga ya phiri, Aroni afa. Mudafa Aroni, iye akhali na piaka 123 pyakubalwa. Aisrayeli atsukwala kakamwe, natenepa mbumba yonsene yalira Aroni m’ntsiku 30. Mwanace wamamuna, Eleazara, adzakhala nyantsembe wankulu wakutowerera wa dziko ya Israyeli.

Numeri 20:1-13, 22-29; Deuteronomi 29:5.Mabvunzo

 • Kodi Yahova atsalakana tani Aisrayeli mukakhala iwo m’thando?
 • Kodi Aisrayeli adungunya tani mudamanga iwo misasa ku Kadesi?
 • Kodi Yahova apasa tani madzi mbumba na pinyama?
 • Kodi mbani mamuna anapithonya pa cithunzithunzi, na thangwi yanji iye akucita pyenepi?
 • Thangwi yanji Yahova aipirwa na Mozese na Aroni, na aalanga tani?
 • Kodi ndi ninji cidacitika ku Phiri ya Hori, na mbani adadzakhala nyantsembe wankulu wa Israyeli?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Numeri 20:1-13, 22-29 na Deuteronomi 29:5.

  Kodi tisapfunzanji kubulukira m’njira idatsalakanira Yahova Aisrayeli m’thando? (Deut. 29:5; Mat. 6:31; Aheb. 13:5; Yak. 1:17)

  Kodi Yahova aona tani kudodoma kwa Mozese na Aroni kwa kuncenesa pamaso pa Israyeli? (Num. 20:12; 1 Akor. 10:12; Chidz. 4:11)

  Kodi tingakwanise kupfunzanji kubulukira m’njira idatawira Mozese kusandikwa kudatambira iye kwa Yahova? (Num. 12:3; 20:12, 27, 28; Deut. 32:4; Aheb. 12:7-11)