Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 39: Mpsimbo Ya Aroni Yaphwetha Maluwa

Mbiri 39: Mpsimbo Ya Aroni Yaphwetha Maluwa

ONANI maluwa na misapo yakutokota idaphwetha pa mpsimbo, peno ndodo iyi. Ineyi ndi mpsimbo ya Aroni. Maluwa awa na misapo yakutokota pyaphwetha pa mpsimbo ya Aroni masiku mabodzi basi! Tendeni tione thangwi yanji.

Mozese akupasa Aroni mpsimbo ya maluwa

Mpaka cincino, Aisrayeli akhadafamba kwene m’thando m’nzidzi ungasi. Anango a mbumba akhanyerezera kuti Mozese nee akhafunika kukhala ntsogoleri, peno kuti Aroni adathema kukhala nyantsembe wankulu tayu. Kora ndi mbodzi wa akhanyerezera tenepa, pabodzi na Datani, Abiramu na atsogoleri a mbumba akukwana 250. Awa onsene abwera kapanga Mozese: ‘Kodi thangwi yanji usapiikha wekhene padzulu pa ife tonsene?’

Mozese apanga Kora na atowereri ace: ‘Mangwana namacibese kwatani pyakuikhira moto muikhemo lubani. Buluka penepo bwerani ku tabernakulu ya Yahova. Tinadzaona kuti Yahova anadzasankhula ani.’

Mangwana mwace Kora na atowereri ace 250 afika ku tabernakulu. Anango azinji aenda pabodzi towera kuphedza amuna anewa. Yahova aipirwa kakamwe. Mozese alonga: ‘Thawikirani misasa ya amuna anewa akuipa. Lekani gwentsa na cibodzi cene cawo.’ Mbumba yabvera, mbithawikira misasa ya Kora, Datani na Abiramu.

Buluka penepo Mozese alonga: ‘Tenepa munadzadziwa kuti Yahova asankhula ani. Mataka anadzafunguka mbameza amuna awa akuipa.’

Mudamala kwene Mozese kulonga, mataka afunguka. Nsasa na pyonsene pya Kora, Datani, Abiramu na ale akakhala na iwo aenda pantsi, na mataka aagudumira. Mudabva mbumba kulira kwa ale akhapita m’mataka, iwo akhuwa: ‘Tendeni tithawe! Mataka angakwanise kutimezambo!’

Kora na atowereri ace 250 akhapitiriza kukhala cifupi na tabernakulu. Natenepa Yahova atumiza moto, na iwo onsene apiswa. Buluka penepo Yahova apanga mwana wa Aroni, Eleazara, kuti akwate pyakuikhira moto pya amuna akufa acite cakuphimbirira guwa ya ntsembe cakupepa. Cakuphimbirira guwa ya ntsembe ceneci mbicidaphatisirwa ninga cenjezo kwa Aisrayeli kuti nkhabepo unango, kusiyapo Aroni na anace amuna, anafuna kupicita ninga nyantsembe kwa Yahova.

Mbwenye Yahova akhafuna kupangiza mwapakweca kakamwe kuti Aroni na anace ndiwo adasankhula iye kukhala anyantsembe. Natenepa iye apanga Mozese: ‘Ntsogoleri wa dzinza ibodzi na ibodzi ya Israyeli mbabwerese mpsimbo yace. Kwa dzinza ya Levi, Aroni mbabwerese mpsimbo yace. Buluka penepo ikha mpsimbo ibodzi na ibodzi m’tabernakulu kutsogolo kwa bokosi ya cibverano. Mpsimbo ya munthu adasankhulene ninga nyantsembe inadzaphwetha maluwa.’

Mudaenda kayang’ana Mozese namacibese mwace, onani, mpsimbo ya Aroni iri na maluwa na misapo yakutokota iyi idamera mwa iyo! Kodi musaona cincino kuti thangwi yanji Yahova acitisa mpsimbo ya Aroni kuphwetha maluwa?

Numeri 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Mabvunzo

 • Kodi mbani adapandukira utongi wa Mozese na Aroni, na iwo alonganji kwa Mozese?
 • Kodi Mozese apanga Kora na atowereri ace 250 kuti acitenji?
 • Kodi Mozese alonganji kwa mbumba, na ndi ninji cidacitika mudamala kwene iye kulonga?
 • Kodi ndi ninji cidacitikira K ora na atowereri ace 250?
 • Kodi Eleazara, mwana wamamuna wa Aroni, acitanji na pyakuikhira moto pya amuna akufa, na thangwi yanji?
 • Thangwi yanji Yahova acitisa ndodo ya Aroni kuphwetha maluwa? (Onani cithunzithunzi.)

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Numeri 16:1-49.

  Kodi Kora na atowereri ace acitanji, na thangwi yanji pyenepi pikhali kupandukira Yahova? (Num. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Mis. 11:2)

  Kodi ndi maonero anji akuipa adasakulira Kora na “akadamu a akulu” 250 a nsoka? (Num. 16:1-3; Mis. 15:33; Yes. 49:7)

 • Lerini Numeri 17:1-11 na 26:10.

  Kodi kuphukira kwa ndodo ya Aroni kwapangizanji, na thangwi yanji Yahova atuma kuti iyo iikhwe m’bokosi? (Num. 17:5, 8, 10)

  Kodi tingakwanise kupfunza pfunziro yanji yakufunika kubulukira ku cidzindikiro ca ndodo ya Aroni? (Num. 17:10; Mach. 20:28; Afil. 2:14; Aheb. 13:17)