Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 36: Mwanang’ombe Wa Ndalama

Mbiri 36: Mwanang’ombe Wa Ndalama

AH, AH! Kodi mbumba ikucitanji cincino? Iyo iri kuphemberera mwanang’ombe! Kodi thangwi yanji iyo ikucita pyenepi?

Mudakhala Mozese nzidzi wakulapha padzulu pa phiri, mbumba yalonga: ‘Ife nkhabe dziwa pidacitikira Mozese. Natenepa tendeni ticite mulungu towera atibuluse m’dziko ino.’

Mozese aponya pantsi miyala miwiri

Aroni, mbale wa Mozese, alonga: ‘Ndimomwene, bulusani mphete zanu za m’makutu zakucitwa na ndalama, mundibweresere.’ Mudacita mbumba pyenepi, Aroni azinyungulusa mbacita mwanang’ombe wa ndalama. Mbumba yalonga: ‘Uyu ndi Mulungu wathu, adatibulusa ku Ijitu!’ Buluka penepo Aisrayeli acita phwando ikulu mbalambira mwanang’ombe wa ndalama.

Mudaona Yahova pyenepi, aipirwa kakamwe. Natenepa iye apanga Mozese: ‘Tcita mwakucimbiza. Mbumba ikucita pinthu m’njira yakuipa kakamwe. Iyo yaduwala miyambo yanga na ikugodamira mwanang’ombe wa ndalama.’

Anthu akulambira mwanang’ombe wa ndalama

Mozese atcita pa phiri mwakucimbiza. Mudafika iye paduzi, aona ipi. Mbumba ikhaimba na kubvina mbizungulira mwanang’ombe wa ndalama! Mozese aipirwa kakamwe kwakuti aponya pantsi miyala miwiri yakuphapatika na miyambo mwenemo. Miyala ineyi yasweka m’maphindi mazinji kakamwe. Natenepa iye akwata mwanang’ombe wa ndalama mbanyungulusa. Buluka penepo iye ampea mbakhala pfumbi.

Mbumba ikhadacita cinthu cakuipa kakamwe. Natenepa Mozese apanga amuna angasi kuti akwate masupada awo. Mozese alonga: ‘Anthu akuipa adalambira mwanang’ombe wa ndalama asafunikira kufa.’ Natenepa amuna apha anthu 3.000! Kodi nkhabe pangiza pyenepi kuti tisafunika kukhala na cidikhodikho towera tilambire Yahova basi, tayu kulambira milungu inango yauthambi?

Ekisodo 32:1-35.Mabvunzo

 • Kodi mbumba ikucitanji pa cithunzithunzi, na thangwi yanji?
 • Thangwi yanji Yahova aipirwa, na Mozese acitanji mudaona iye pikacita mbumba?
 • Kodi Mozese apanga angasi a amuna kuti acitenji?
 • Kodi mbiri ineyi isafunika kutipfunzisa pfunziro yanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Ekisodo 32:1-35.

  Kodi mbiri ineyi isapangiza tani manyerezero a Yahova thangwi ya kubvungaza relijiau yauthambi na ulambiri wandimomwene? (Eks. 32:4-6, 10; 1 Akor. 10:7, 11)

  Kodi Akristu asafunika kukhala na umpholemphole wanji m’kusankhula kwawo masenzekero, ninga kuimba na kubvina? (Eks. 32:18, 19; Aef. 5:15, 16; 1 Jwau. 2:15-17)

  Kodi dzinza ya Levi yapasa tani citsanzo cadidi m’kutsidzikiza kulungama? (Eks. 32:25-28; Sal. 18:25)