Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 35: Yahova Apasa Miyambo yace

Mbiri 35: Yahova Apasa Miyambo yace

M’MIEZI miwiri mudamala iwo kubuluka ku Ijitu, Aisrayeli afika ku Phiri ya Sinai, inacemerwambo Horebi. Iyi ndi mbuto ibodzi ene idalonga Yahova na Mozese kubulukira pathunduzi yakugaka. Kweneko mbumba yamanga misasa mbikhala nzidzi wakucepa.

Mbumba mbikadikhira pantsi, Mozese akwira phiri. Kweneku ku ntsonga ya phiri, Yahova apanga Mozese kuti Iye asafuna kuti Aisrayeli ambvere na akhale mbumba yace yakupambulika. Mudatcita Mozese, iye apanga Aisrayeli pidalonga Yahova. Na mbumba yalonga kuti mbidadzabvera Yahova, thangwi iyo ikhafuna kukhala mbumba yace.

Mphapo Yahova acita cinthu cacilendo. Acitisa ntsonga ya phiri kubuluka utci na kudhima kukulu. Iye alongambo kwa mbumba: ‘Ine ndine Yahova, Mulungu wanu, adakubulusani ku Ijitu.’ Buluka penepo iye atonga: ‘Kusiyapo ine, nkhabe funika kuti mulambire milungu inango.’

Miyala miwiri yakuphapatika

Mulungu apasa Aisrayeli miyambo, peno matongero anango mapfemba. Mbumba yagopa kakamwe. Iyo yapanga Mozese: ‘Longa iwe na ife, thangwi ife tisagopa kuti Mulungu akalonga na ife tinadzafa.’

Patsogolo pace Yahova apanga Mozese: ‘Kwira kuphiri kuna ine. Ndinadzakupasa miyala miwiri yakuphapatika idalemba ine miyambo inafuna ine kuti mbumba ikoye.’ Natenepa, Mozese akwira pontho kuphiri. Akhala kweneko masikati na masiku 40.

Mulungu akhali na miyambo izinji kakamwe kuti apase mbumba yace. Mozese alemba miyambo ineyi. Mulungu apasambo Mozese miyala miwiri yakuphapatika. Penepo, Mulungu ene alemba miyambo 10 ineyi idalonga iye kwa mbumba yace yonsene. Iyo isacemerwa Matongero Khumi.

Mozese ali pa Phiri ya Sinai

Matongero anewa Khumi ndiwo miyambo yakufunika. Mbwenye miyambo inango izinji idapasa Mulungu Aisrayeli njakufunikambo. Ubodzi wa miyambo ineyi ndi uyu: ‘Usafunika kufuna Yahova, Mulungu wako, na ntima wako wonsene, manyerezero ako onsene, moyo wako wonsene na mphambvu zako zonsene.’ Unango ndi uyu: ‘Usafunika kufuna nzako ninga usapifuna iwe ene.’ Mwana wa Mulungu, Yezu Kristu, alonga kuti ineyi ndiyo miyambo miriwi mikulu kakamwe idapasa Yahova mbumba yace Israyeli. Kutsogolo tinadzapfunza pinthu pizinji pya Mwana wa Mulungu na pipfunziso pyace.

Ekisodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomi 6:4-6; Levitiko 19:18; Mateyu 22:36-40.Mabvunzo

 • Kodi Aisrayeli amanga kupi misasa cifupi na miezi miwiri mudamala iwo kubuluka ku Ijitu?
 • Kodi Yahova alonga kuti akhafuna kuti mbumba icitenji, na iyo yatawira tani?
 • Thangwi yanji Yahova apasa Mozese miyala miwiri yakuphapatika?
 • Kusiyapo Matongero Khumi, kodi ndi miyambo ipi inango idapasa Yahova Aisrayeli?
 • Kodi ndi miyambo ipi miwiri idalonga Yezu Kristu kuti ndi ikulu kakamwe kupiringana inango?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Ekisodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; na 31:18.

  Kodi mafala adalembwa pa Ekisodo 19:8 asatiphedza tani kudziwa pinaphatanizwa m’kupipereka Kwacikristu? (Mat. 16:24; 1 Ped. 4:1-3)

 • Lerini Deuteronomi 6:4-6; Levitiko 19:18; na Mateyu 22:36-40.

  Kodi Akristu asapangiza tani kufuna kwawo Mulungu na anango? (Mki. 6:34; Mach. 4:20; Arom. 15:2)