Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 28: Khombwani Mozese Apulumuswa Tani

Mbiri 28: Khombwani Mozese Apulumuswa Tani

ONANI khombwani uyu wang’ono analira, mbaphata cala ca sinyala. Unoyu ndi Mozese. Kodi musadziwa kuti mbani sinyala uyu wakubalika? Ndi mwana wankazi wa mambo wa ku Ijitu, mwana ene wankazi wa Farau.

Mwana wankazi wa Farau agumana Mozese

Mama wa Mozese akhadabisa khombwani ace mpaka iye kukhala na miyezi mitatu yakubalwa, thangwi nee akhafuna kuti Mozese aphiwe na Aijitu. Mbwenye iye akhadziwa kuti Mozese mbadakwanisa kugumanwa, natenepa ici ndico cidacita iye towera kumpulumusa.

Iye akwata ntanga mbausasanya towera ukhonde pita madzi. Buluka penepo aikha Mozese mwenemo, mbakwata ntanga mbauikha m’maudzu akulapha nkhundu mwa Nkulo wa Nilo. Mwanankazi wa Mozese, Miriamu, apangwa kuti akhale duzi towera aone cikhafuna kucitika.

Mwakukhonda dembuka mwana wankazi wa Farau atcitira ku Nkulo wa Nilo kuenda kasamba. Mwakudzidzimusa iye aona ntanga m’maudzu akulapha. Acemera mbodzi wa anzakazi ace akazi: ‘Ndoko kandikwatire ntanga ule.’ Mudafungula ntanga mwana wankazi wa mambo, ndi khombwani wakubalika tani adaona iye! Mwanang’ono Mozese akhalira, na mwana wankazi wa mambo akhala na ntsisi na iye. Iye nee akhafuna kuti Mozese aphiwe.

Natenepa Miriamu abuluka. Mungakwanise kumuona pa cithunzithunzi apa. Miriamu abvunza mwana wankazi wa Farau: ‘Ndiende kacemera nkazi wa Muisrayeli towera akutsalakanireni khombwani uyu?’

Mwana wankazi wa mambo alonga: ‘Ndaphata mwendo, ndoko.’

Natenepa Miriamu athamanga mwakucimbiza kapanga mamace. Mudafika mama wa Mozese kwa mwana wankazi wa mambo, mwana wankazi wa mambo alonga: ‘Kwata khombwani uyu unditsalakanire, ine ndinadzakulipa.’

Natenepa mama wa Mozese atsalakana mwanace ene. M’kupita kwa nzidzi, mudakula Mozese, mamace ankwata mbaenda naye kwa mwana wankazi wa Farau, ule adancita mwanace ene. Ndi m’njira ineyi idakula Mozese panyumba ya Farau.

Ekisodo 2:1-10.Mabvunzo

  • Kodi khombwani uyu pa cithunzithunzi mbani, na aphata cala ca ani?
  • Kodi mama wa Mozese acitanji towera kumpulumusa kwa kuphiwa?
  • Kodi kantsikana aka pa cithunzithunzi mbani, na kacitanji?
  • Mudagumana mwana wankazi wa Farau khombwani, kodi Miriamu apasa nyerezero yanji?
  • Kodi mwana wankazi wa mambo alonganji kwa mama wa Mozese?

Mbvundzo wakuthimizira

  • Lerini Ekisodo 2:1-10.

    Kodi mama wa Mozese akhali na mwai wanji wa kupfunzisa Mozese m’uwana wace, na pyenepi pisapasa citsanzo canji kwa anyakubala ntsiku zino? (Eks. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Mis. 22:6; Aef. 6:4; 2 Tim. 3:15)