Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 26: Yobi Akhulupirika Kwa Mulungu

Mbiri 26: Yobi Akhulupirika Kwa Mulungu

KODI musabvera ntsisi mamuna uyu wakuduwala? Dzinace ndi Yobi, na nkazi uyu ndi nkazace. Kodi musadziwa pinalonga iye kwa Yobi? ‘Tikana Mulungu ufe.’ Tendeni tione thangwi yanji alonga cinthu ninga ceneci, na thangwi yanji Yobi anenseka kakamwe.

Yobi ali na pironda pikulu

Yobi akhali mamuna wakukhulupirika wakuti akhabvera Yahova. Iye akhali m’dziko ya Uzi, yakuti nee ikhali kutali na Kanani. Yahova akhafuna kakamwe Yobi, mbwenye akhalipo unango wakuti akhamuida. Kodi musadziwa kuti mbani?

Akhali Satana Diyabu. Kumbukani kuti Satana ndi anju wakuipa wakuti asaida Yahova. Iye akwanisa kucitisa Adamu na Yeva kukhonda bvera Yahova, na akhanyerezera kuti mbadakwanisa kucitisa anthu onsene kukhonda bverambo Yahova. Kodi apikwanisa? Nkhabe. Nyerezerani basi amuna na akazi azinji akukhulupirika adapfunzefe pya iwo. Kodi mungakwanise kutculula angasi?

Mudamala kufa Yakobo na Zuze m’Ijitu, Yobi akhali munthu wakukhulupirika kwa Yahova kupiringana onsene pa dziko yonsene yapantsi. Yahova akhafuna kudziwisa Satana kuti nee mbadakwanisa kucitisa anthu onsene kukhala akuipa, natenepa iye alonga: ‘Yang’ana Yobi. Ona kuti iye akhulupirika tani kwa ine.’

Satana apokanya: ‘Ndi wakukhulupirika thangwi imwe mwampasa nkhombo na ali na pinthu pizinji pyadidi. Mbwenye mukambulusira pyenepi, iye anadzakutikanani.’

Natenepa Yahova alonga: ‘Ndoko kutsogolo. Kapibuluse. Citira Yobi pyakuipa pyonsene pinafuna iwe. Tinadzaona khala iye ananditikana. Mbwenye cita mphole kuti ukhonde kumupha.’

Pakutoma, Satana acitisa amuna kuba ng’ombe na ngamera za Yobi, na mabirace aphiwa. Buluka penepo apha anace 10 amuna na akazi pa mphepo ikulu. Patsogolo pace, Satana aphekesa Yobi na utenda uyu wakugopswa. Yobi anenseka kakamwe. Ndi thangwi ineyi nkazi wa Yobi ampanga: ‘Tikana Mulungu ufe.’ Mbwenye Yobi nee acita pyenepi tayu. Pontho, abwera axamwali atatu authambi mbampanga kuti iye akhali na umaso wakuipa. Mbwenye Yobi apitiriza na kukhulupirika.

Pyenepi pyakomeresa Yahova kakamwe, mbapasa Yobi nkhombo ninga munaonemwe pa cithunzithunzi apa. Iye awangisa Yobi m’utendace. Yobi akhala na ana anango 10 akubalika, na ng’ombe, mabira na ngamera zakuinjipa mwakuphindikiza, ninga zikhali na iye kale.

Kodi imwe munadzakhulupirika nzidzi onsene kwa Yahova ninga Yobi? Mungakhala, Mulungu anadzakupasanimbo nkhombo. Imwe munadzakwanisa kukhala maso kwenda na kwenda dziko yonsene yapantsi ikadzacitwa yakubalika ninga munda wa Edeni.

Yobi 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Yobi na banjace


Mabvunzo

 • Kodi Yobi mbani?
 • Kodi Satana ayesera kucitanji, na apikwanisa?
 • Kodi Yahova atawirisa Satana kucitanji, na thangwi yanji?
 • Thangwi yanji nkazi wa Yobi ampanga kuti ‘atikane Mulungu afe’? (Onani cithunzithunzi.)
 • Ninga munaonemwe pa cithunzithunzi caciwiri, kodi Yahova apasa tani nkhombo Yobi, na thangwi yanji?
 • Tingakhala akukhulupirika kwa Yahova, ninga Yobi, kodi tinadzatambira nkhombo zanji?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Yobi 1:1-22.

  Kodi Akristu angakwanise tani kusangazira Yobi ntsiku zino? (Yobi 1:1; Afil. 2:15; 2 Ped. 3:14)

 • Lerini Yobi 2:1-13.

  Kodi ndi njira ziwiri zipi zakusiyana Yobi na nkazace atawira ntcingo wa Satana? (Yobi 2:9, 10; Mis. 19:3; Mika 7:7; Mal. 3:14)

 • Lerini Yobi 42:10-17.

  Kodi pana kulandana kwanji pakati pa masagwati adatambira Yobi na ale adatambira Yezu thangwi ya njira zawo zaumaso zakukhulupirika? (Yobi 42:12; Afil. 2:9-11)

  Kodi tisawangiswa tani na nkhombo zidatambira Yobi thangwi ya kukoya umumphu wace kwa Mulungu? (Yobi 42:10, 12; Aheb. 6:10; Yak. 1:2-4, 12; 5:11)