Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 20: Dina Apita m’Nyatwa

Mbiri 20: Dina Apita m’Nyatwa

KODI musaona kuti Dina ali kuenda kaona ani? Iye ali kuenda kaona atsikana angasi anakhala m’dziko ya Kanani. Kodi babace Yakobo mbadakomerwa na pyenepi? Towera kukuphedzani kutawira mbvunzo unoyu, yeserani kukumbuka pikhanyerezera Abrahamu na Isaki thangwi ya akazi a ku Kanani.

Dina akuenda kacedza na atsikana a ku Kanani

Kodi Abrahamu akhafuna kuti mwanace wamamuna, Isaki, akwatire ntsikana wa m’Kanani? Nkhabe, iye akhafuna tayu. Kodi Isaki na Rebeka akhafuna kuti mwanawo wamamuna, Yakobo, akwatire ntsikana wa Akanani? Nkhabe, iwo akhafuna tayu. Kodi musadziwa thangwi yanji?

Thangwi anthu aneale a ku Kanani akhalambira milungu yauthambi. Iwo nee akhali anthu adidi towera kukwatirwa nawo peno kuwakwatira, pina iwo nee akhali anthu adidi towera kukhala nawo ninga axamwali apaduzi. Natenepa tingakwanise kunyindira kuti Yakobo nee mbadakomerwa kuti mwanace wankazi acite uxamwali na atsikana aneale Akanani.

Mwandimomwene, Dina apita m’nyatwa. Kodi musakwanisa kuona mamuna ule wa Akanani pa cithunzithunzi cino anayang’ana Dina? Dzinace ndi Sikemu. Ntsiku inango, mudaenda Dina kaaona, Sikemu aphata Dina mbankakamiza kugona naye. Ipi pikhali pyakudodomeka, thangwi amuna na akazi akukwatirana ndiwo basi adathema kugona pabodzi. Cinthu ceneci cakuipa cidacita Sikemu kwa Dina catsogolera ku nyatwa zinango zikulu.

Mudabva anamuna a Dina pidacitika, iwo aipirwa kakamwe. Awiri a iwo, Simeyoni na Levi, aipirwa kakamwe kwakuti akwata masupada mbapita m’nzinda kaphata amuna mwakudzidzimusa. Iwo na abale awo apha Sikemu na amuna anango onsene. Yakobo aipirwa thangwi anace amuna acita cinthu ceneci cakuipa.

Kodi nyatwa ineyi yonsene yatoma tani? Thangwi Dina acita uxamwali na anthu akuti nee akhabvera miyambo ya Mulungu. Ife nkhabe kudzafuna kucita uxamwali ninga unoyu, kodi si tenepa tayu?

Genesi 34:1-31.Mabvunzo

 • Thangwi yanji Abrahamu na Isaki hadafuna kuti ana awo akwatirane na anthu a ku dziko ya Kanani?
 • Kodi Yakobo akhatawirisa kuti mwanace wankazi acite uxamwali na atsikana Akanani?
 • Kodi mbani mamuna anayang’ana Dina pa cithunzithunzi, na ndi cinthu cipi cakuipa cidacita iye?
 • Kodi anamuna a Dina, Simeyoni na Levi, acitanji mudabva iwo pidacitika?
 • Kodi Yakobo atawira pidacita Simeyoni na Levi?
 • Kodi nyatwa yonsene ya banja yatoma tani?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 34:1-31.

  Kodi kufambirana kwa Dina na atsikana a dziko ya Kanani kwacitika kabodzi basi? Fokotozani. (Gen. 34:1)

  Thangwi yanji Dina akhali na kupitawirira kungasi m’kuluza umwali wace? (Agal. 6:7)

  Kodi anthu apswa a ntsiku zino anakwanisa tani kupangiza kuti akoya m’ntima citsanzo ca cenjezo ca Dina? (Mis. 13:20; 1 Akor. 15:33; 1 Jwau. 5:19)