Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 18: Yakobo Aenda Ku Harani

Mbiri 18: Yakobo Aenda Ku Harani

KODI musaadziwa amuna awa analonga na Yakobo? Pakumala kucita ulendo m’ntsiku zizinji, Yakobo aagumana cifupi na ncera. Iwo akhatsalakana mabirawo. Yakobo abvunza: ‘Kodi imwe ndimwe akupi?’

Iwo alonga: ‘A ku Harani.’

Yakobo abvunza: ‘Kodi musanziwa Labani?’

Iwo atawira: ‘Inde. Yang’ana, akubwera mwanace wankazi Rakeli na nkumbi wa mabirace.’ Kodi musakwanisa kuona Rakeli anadza kule?

Yakobo akugumanikana na Rakeli

Mudaona Yakobo Rakeli na mabira a yavu wace Labani, aenda mbabulusa mwala padzulu pa ncera kuti mabira akwanise kumwa. Buluka penepo Yakobo ampswompswona Rakeli na ampanga kuti iye mbani. Rakeli akomerwa kakamwe, na aenda kunyumba mbapanga babace Labani.

Labani akomerwa kakamwe kuti Yakobo akhale na iye. Na mudaphemba Yakobo kuti akwatire Rakeli, Labani akomerwa. Mbwenye, Labani aphemba Yakobo kuti aphate basa m’munda mwace piaka pinomwe kuti akwate Rakeli. Na thangwi yakuti iye akhafuna kakamwe Rakeli, Yakobo acita pyenepi. Mbwenye mudafika nzidzi wa kukwatira, kodi musadziwa cidacitika?

Labani apasa Yakobo mwanace wankazi wankulu, Leya, mbuto mwa Rakeli. Mudatawira Yakobo kuphatira basa Labani piaka pinango pinomwe, Labani ampasambo Rakeli ninga nkazace. M’nzidzi uneule Mulungu akhalekerera amuna kukhala na nkazi kupiringana mbodzi. Mbwenye cincino, ninga munaonesa Bibilya, mamuna asafunika kukhala na nkazi mbodzi basi.

Genesi 29:1-30.Mabvunzo

 • Kodi mbani ntsikana uyu pa cithunzithunzi, na ndi ninji cidancitira Yakobo?
 • Kodi Yakobo akhali dzololo kucitanji kuti akwatire Rakeli?
 • Kodi Labani acitanji mudafika nzidzi wakuti Yakobo akwatire Rakeli?
 • Kodi Yakobo atawira kucitanji towera akwate Rakeli ninga nkazace?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 29:1-30.

  Maseze Labani anyengeta Yakobo, kodi Yakobo apionesa tani kukhala wakulemedzeka, na tingakwanise kupfunzanji kwa pyenepi? (Gen. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37)

  Kodi citsanzo ca Yakobo cisapangiza tani kusiyana kwa kufuna na kusirira? (Gen. 29:18, 20, 30; Nyimbo ya Salomo 8:6)

  Kodi mbakazi anai api adadzacita khundu ya banja ya Yakobo mbadzambalira ana? (Gen. 29:23, 24, 28, 29)