Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 7: Mamuna Wacipapo

Mbiri 7: Mamuna Wacipapo
Enoki

NA KUTOMA kubvirira kwa cilengesero ca anthu pa dziko yapantsi, azinji a iwo akhacita pinthu pyakuipa ninga Kayini. Mbwenye mamuna mbodzi akhali wakusiyana. Mamuna unoyu akhacemerwa Enoki. Enoki akhali mamuna wacipapo. Anthu m’mankhundu ace onsene akhacita pinthu pyakuipa kakamwe, mbwenye Enoki akhapitiriza na kutumikira Mulungu.

Kodi musadziwa thangwi yanji anthu anewa m’nzidzi uneule akhacita pinthu pizinji pyakuipa? Mwandimomwene, nyerezerani, kodi Mbani adacitisa Adamu na Yeva kukhonda bvera Mulungu na kudya nsapo udaakhondesa Mulungu kudya? Inde, akhali anju wakuipa. Bibilya isancemera Satana. Iye asayesera kucitisa anthu onsene kukhala akuipa.

Kuba na kupha

Ntsiku inango Yahova Mulungu atuma Enoki kuti akapange anthu cinthu cinango cakuti iwo nee akhafuna kucibva. Cikhali ici: ‘Ntsiku yace Mulungu anadzafudza anthu onsene akuipa.’ Anthu panango aipirwa kakamwe na kubva pyenepi. Mphyakukwanisika kuti iwo ayesera kupha Enoki. Natenepa Enoki akhafunika kukhala na cipapo kakamwe towera kukwanisa kupanga anthu pikhafuna citwa na Mulungu.

Mulungu hadasiya Enoki kukhala na umaso m’nzidzi wakulapha pakati pa anthu aneale akuipa tayu. Enoki akhala na umaso piaka 365 basi. Kodi ndi thangwi yanji tisalonga kuti “piaka 365 basi”? Thangwi anthu m’ntsiku zenezire akhali akuwanga kakamwe kupiringana lero, na akakhala na umaso nzidzi wakulapha. Mphapo, Metuselaki, mwana wamamuna wa Enoki, akhala maso piaka 969!

Anthu akucita pinthu pyakuipa

Mwandimomwene, mudamala kufa Enoki, anthu apitiriza na kunyanya. Bibilya isalonga kuti ‘nzidzi onsene akhanyerezera pinthu pyakuipa,’ na kuti ‘dziko yapantsi yadzakhala na uphanga.’

Kodi musadziwa thangwi yanji pa dziko yapantsi pakhali na pinenso pizinji m’ntsiku zenezire? Ndi thangwi yakuti Satana akhali na njira ipswa ya kucitisa anthu kucita pinthu pyakuipa. Tinadzapfunza pyenepi patsogolo apa.

Genesi 5:21-24, 27; 6:5; Aheberi 11:5; Yuda 14, 15.Mabvunzo

 • Kodi ndi m’njira ipi Enoki akhali wakusiyana?
 • Thangwi yanji anthu m’ntsiku za Enoki akacita pinthu pizinji kakamwe pyakuipa
 • Kodi ndi pinthu pyanji pyakuipa pikacita anthu? (Onani cithunzithunzi.)
 • Thangwi yanji Enoki akhafunika kukhala wacipapo?
 • Kodi m’ntsiku zenezire anthu akakhala maso nzidzi ungasi, mbwenye Enoki akhala maso nzidzi ungasi?
 • Kodi kwacitikanji mudamala Enoki kufa?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 5:21-24, 27.

  Kodi ndi ntundu wanji wa uxamwali ukhali na Enoki na Yahova? (Gen. 5:24)

  Mwakubverana na Bibilya, kodi mbani mamuna adakhala maso m’nzidzi wakulapha kupiringana anango, na akhali na piaka pingasi pyakubalwa mudafa iye? (Gen. 5:27)

 • Lerini Genesi 6:5.

  Kodi makhaliro a dziko yapantsi adzakhala akuipa tani mudamala Enoki kufa, na pyenepi pisalandaniswa tani na ntsiku zathu? (2 Tim. 3:13)

 • Lerini Aheberi 11:5.

  Kodi ndi makhaliro api a Enoki “adakomeresa mwadidi Mulungu,” na phindu yanji? (Gen. 5:22)

 • Lerini Yuda 14, 15.

  Kodi Akristu a ntsiku zino angakwanise tani kusangazira cipapo ca Enoki m’kucenjeza anthu pya nkhondo ya Arimagedo inafuna kudza? (2 Tim. 4:2; Aheb. 13:6)