Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mbiri 4: Thangwi Yanji Aluza Mudzi Wawo

Mbiri 4: Thangwi Yanji Aluza Mudzi Wawo

ONANI pinacitika cincino. Adamu na Yeva akuthamangiswa m’munda wakubalika wa Edeni. Musadziwa thangwi yanji?

Adamu na Eva akubuluswa m’munda mwa Edeni

Thangwi iwo acita cinthu cakuipa kakamwe. Natenepa Yahova akuwalanga. Kodi musadziwa cakuipa cidacita Adamu na Yeva?

Iwo acita cinthu cidaakhondesa Mulungu kucita. Mulungu aapanga kuti mbadakwanisa kudya misapo ya miti ya m’munda. Mbwenye ya muti ubodzi Mulungu alonga kuti akhonde kudya, akadya mbadadzafa. Muti unoyu aukoya ninga wace basi. Tisadziwa kuti mphyakudodomeka kukwata cinthu ca munthu unango, kodi si tenepa tayu? Mwandimomwene, kodi ndi ninji cidacitika?

Ntsiku inango Yeva mbali ekha m’munda, nyoka yalonga na iye. Nyerezerani ceneci! Yapanga Yeva kuti adye nsapo wa muti udaakhondesa Mulungu kudya. Mphapo, mudacita Yahova zinyoka hadazicita kuti zilonge tayu. Natenepa pyenepi pingakwanise kubveka kuti alipo munthu unango adacitisa nyoka kulonga. Kodi mbani?

Nee akhali Adamu tayu. Natenepa mbadakhala mbodzi wa anthu adacita Yahova kale kakamwe mbasati kucita dziko yapantsi. Anthu anewa ndiwo maanju, na ife nkhabe kwanisa kuaona. Anju mbodzi unoyu akhali waumbirimi kakamwe. Iye atoma kunyerezera kukhala ntongi ninga Mulungu. Na akhafuna kuti anthu abvere iye mbuto mwa kubvera Yahova. Anju unoyu ndi adacitisa nyoka kulonga.

Anju unoyu akwanisa kunyengerera Yeva. Mudapanga iye Yeva kuti angadya nsapo mbadadzakhala ninga Mulungu, Yeva akhulupira. Natenepa Yeva adya, Adamu adyambo. Adamu na Yeva hadabvera Mulungu tayu, na thangwi ineyi aluza mudzi wawo, munda wakubalika.

Mbwenye ntsiku inango Mulungu anadzacitisa dziko yonsene yapantsi kukhala yakubalika ninga munda wa Edeni. Kutsogolo tinadzapfunza kuti munaphedzera tani kuicita kuti ikhale tenepa. Mbwenye cincino, tendeni tione cidacitikira Adamu na Yeva.

Genesi 2:16, 17; 3:1-13, 24; Chidziwiso 12:9.Mabvunzo

 • Pa cithunzithunzi cino, kodi ndi ninji cinacitikira Adamu na Yeva?
 • Thangwi yanji Yahova aalanga?
 • Kodi nyoka yapanganji Yeva?
 • Kodi mbani adacitisa nyoka kulonga na Yeva?
 • Thangwi yanji Adamu na Yeva aluza mudzi wawo wa Paradizu?

Mabvunzo akuthimizira

 • Lerini Genesi 2:16, 17 na 3:1-13, 24.

  Kodi mbvunzo wa nyoka kwa Yeva wapambizira tani Yahova? (Gen. 3:1-5; 1 Jwau. 5:3)

  Kodi Yeva asaphata tani basa ninga citsanzo cakuticenjeza? (Afil. 4:8; Yak. 1:14, 15; 1 Jwau. 2:16)

  Kodi ndi m’njira ipi Adamu na Yeva akhonda kupitawirira kwawo m’pinthu pidacita iwo? (Gen. 3:12, 13)

  Kodi akerubi adaikhwa ku mabulukiro dzuwa a munda wa Edeni atsidzikiza tani utongi ukulu wa Yahova? (Gen. 3:24)

 • Lerini Chidziwiso 12:9.

  Kodi Satana afika kupi m’kupeusa anthu ku utongi wa Mulungu? (1 Jwau. 5:19)