Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Khundu 1: Kucitwa Kwa Pinthu Mpaka Pa Cigumula

Khundu 1: Kucitwa Kwa Pinthu Mpaka Pa Cigumula

Kodi kudzulu na dziko yapantsi pyabulukira kupi? Kodi dzuwa, mwezi na zinyenyezi, pabodzi na pinthu pizinji pa dziko yapantsi, pyadzakhalapo tani? Bibilya isapasa ntawiro wandimomwene m’kulonga kuti pyacitwa na Mulungu. Natenepa bukhu yathu isatoma na mbiri za Bibilya za kucitwa.

Tapfunza kuti pyakucitwa pyakutoma pya Mulungu pikhali anthu auzimu akulandana na iye. Iwo akhali maanju. Mbwenye dziko yapantsi yacitirwa anthu ninga ife. Natenepa Mulungu acita mamuna na nkazi akucemerwa Adamu na Yeva mbaaikha m’munda wakubalika. Mbwenye iwo hadabvera Mulungu tayu natenepa aluza kuthema kwa kukhala na umaso.

M’pyonsene, kutomera pa kucitwa kwa Adamu mpaka pa Cigumula cikulu, papita piaka 1.656. Pakati pa nzidzi unoyu pakhala anthu azinji akuipa. Kudzulu, kukhali anthu akukhonda kuoneka auzimu, Satana na maanju ace akuipa. Pa dziko yapantsi, pakhali Kayini na anthu anango azinji akuipa, kuphataniza amuna anango a mphambvu zakukhonda kudzolereka. Mbwenye pa dziko yapantsi pakhalimbo anthu adidi—Abeli, Enoki na Nowa. M’khundu YAKUTOMA tinadzaleri pya anthu anewa onsene na macitikiro.

Pinyama piri m’munda wa Edeni