Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 9

Kulambira Yahova ninga Banja

Kulambira Yahova ninga Banja

‘Mumulambire Ule adacita kudzulu na pantsi pano.’Apokalipse 14:7

Ninga pidaleri imwe m’bruxura ino, Bhibhlya iri na midida mizinji yakuti inadzaphedza imwe na banja yanu. Yahova asafuna kuti mukhale akutsandzaya. Iye asapikira kuti mungaikha ulambiri wace pa mbuto yakutoma, “pinango pyonsene munadzapibayirwa.” (Mateo 6:33) Mwandimomwene iye asafuna kuti mukhale xamwali wace. Phatisirani mwai wanu onsene toera kukulisa uxamwali wanu na Mulungu. Unoyu ndi mwai ukulu kakamwe wakuti munthu anakwanisa kukhala nawo.Mateo 22:37, 38.

 1 WANGISANI UXAMWALI WANU NA YAHOVA

BHIBHLYA ISALONGANJI: ‘Ndinadzakhala baba wanu, imwembo akazi na amuna munadzakhala ananga. Adapilonga ndiye Yahova.’ (2 Akorinto 6:18) Mulungu asafuna kuti mukhale xamwali wace wa pantima. Phembero ndi njira ibodzi yakucita pyenepi. Yahova asakuphembani toera ‘kuphembera ndzidzi onsene.’ (1 Atesalonika 5:17) Iye ali na cifuno ca kubva pya mu ntima mwanu na pinakudzudzumisani. (Afilipi 4:6) Mungaphembera pabodzi na banja yanu, iwo anadzaona kuti mwandimomwene Mulungu mbani kwa imwe.

Mwakuthimizira, toera kulonga na Mulungu, musafunika kumbvera. Munakwanisa kucita pyenepi kubulukira mu kupfundza Mafala ace na mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya. (Masalmo 1:1, 2) Nyerezerani mwacidikhodikho pinapfundza imwe. (Masalmo 77:11, 12) Kubvera Mulungu kusaphembambo kuti mugumanike mwakukhonda phonya pa misonkhano Yacikristu.Masalmo 122:1-4.

Kulonga na anango pya Yahova ndi njira inango yakufunika kakamwe toera kuwangisa uxamwali wanu na iye. Mungawangisira kucita pyenepi, kufendedzera kwanu kwa iye kunadzathimizirikambo.Mateo 28:18, 19.

MUNACITANJI:

  • Koyani ndzidzi ntsiku zonsene toera kuleri Bhibhlya na kucita phembero

  • Ninga banja, ikhani pa mbuto yakutoma mabasa auzimu kupiringana pyakubalangaza

2 TSANDZAYANI NA KULAMBIRA KWANU KWA BANJA

BHIBHLYA ISALONGANJI: ‘Fendedzerani Mulungu, tenepa Mulungu anadzakufendedzeranimbo.’ (Tyago 4:8) Musafunika kukhala na ndandanda ya kulambira kwa banja mbamuitowezera mwakukhonda phonya. (Genesi 18:19) Mbwenye pyakufunika ndi pizinji. Mulungu asafunika kucita khundu mu umaso wanu wa ntsiku na ntsiku. Wangisani uxamwali wa banja na Mulungu mu kulonga pya iye “mungakhala m’nyumba mwanu peno pa ulendo, peno pa kugona, peno pa kulamuka.” (Deuteronomyo 6:6, 7) Citani pyenepi kukhala cifuno canu ninga Yoswa ule adalonga: ‘Ine na a panyumba panga, tinadzatumikira Yahova.’Yoswa 24:15.

MUNACITANJI:

  • Khalani na programu yakukhonda cinja toera kutsalakana pyakufuna pya ciwalo cibodzi na cibodzi ca banja yanu