Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 8

Pangaoneka Nyatwa

Pangaoneka Nyatwa

“Munadzakomerwa maningi; mbwenye pinafunika kuti mutome kupendiwa na pinango pinango pa ndzidzi pang’ono.”1 Pedro 1:6

Maseze musayesera kucita pyonsene toera kukhala na banja yakutsandzaya, mbwenye pinthu pyakukhonda dikhira pinakwanisa kucitisa kutsandzaya kwanu kukhonda pitiriza. (Koelete 9:11) Mwaufuni, Mulungu asapereka ciphedzo kwa ife mu ndzidzi unathimbana ife na pinentso. Mungaphatisira midida ya Bhibhlya inatowerera, imwe na banja yanu munadzakhala na cidikhiro, ngakhale m’makhaliro akunentsa kakamwe.

 1 NYINDIRANI YAHOVA

BHIBHLYA ISALONGANJI: ‘Tulani pana iye kupswipa kwanu ntima konsene, thangwi ndiye asakutsalakanani.’ Ndzidzi onsene kumbukani kuti Mulungu nee ali na mulando thangwi ya nyatwa zanu. (Tyago 1:13) Mungafendedzera Mulungu, iye anadzakuphedzani mu njira yadidi kakamwe. (Izaiya 41:10) ‘Mundziwise pyonsene pinadzudzumisa ntima wanu.’Masalmo 62:8.

Pontho, munadzagumanambo cibalangazo mungaleri na kupfundza Bhibhlya yanu ntsiku zonsene. Ninga maphindu, imwe munadzaona kuti Yahova ‘asatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene.’ (2 Akorinto 1:3, 4; Aroma 15:4) Iye asapikira kukupasani “ntendere wa Mulungu wakupiringana nzeru zonsene.”Afilipi 4:6, 7, 13.

MUNACITANJI:

  • Phembani ciphedzo ca Yahova toera kukhala akupfulika na a manyerezero adidi

  • Dingani maonero anu onsene na sankhulani njira yadidi toera kuiphatisira

2 TSALAKANANI BANJA YANU PABODZI NA IMWE ENE

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Ntima wa nyanzeru usasaka udziwisi, makutu a nyaudziwisi asasaka kufundza pinango pontho.” (Misangani 18:15) Dingani undimomwene onsene. Sakani kudziwa pyakufuna pya piwalo pyonsene pya banja yanu. Cedzani nawo, pontho abvesereni.Misangani 20:5.

Kodi ndiye tani khala nyakufunika wanu alowa? Lekani kugopa kutsukwala. Kumbukani kuti ngakhale Yezu “alirambo.” (Jwau 11:35; Koelete 3:4) Kukhala na ndzidzi wakukwana toera kupuma na kugona ndi kwakufunikambo. (Koelete 4:6) Pyenepi pinadzakuphedzani toera kuthimbana na pinthu pyakutsukwalisa.

MUNACITANJI:

  • Nyatwa mbidzati oneka, khalani na cidzolowero cakudziwisa abale anu. Pangaoneka pinentso, iwo anadzapibva aufulu toera kulonga na imwe

  • Longani na anango akuti athimbanambo kale na pinentso ninga pyenepi

 3 TAMBIRANI CIPHEDZO CINAFUNA IMWE

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Xamwali anakufuna midzidzi yonsene, iye ndi mbale ntsiku ya nyatwa.” (Misangani 17:17) Axamwali anu asafuna kukuphedzani, mbwenye panango nee asadziwa kuti anacitanji. Lekani kucalira kuadziwisa kuti makamaka musafunanji. (Misangani 12:25) Pontho, sakani ciphedzo cauzimu kwa ale akuti asabvesesa mwadidi Bhibhlya. Pitsogolero pinakwanisa iwo kupereka kwa imwe kubulukira m’Bhibhlya, pinadzakuphedzani.Tyago 5:14.

Imwe munadzagumana ciphedzo cinafuna imwe mungagumanyikana mwakukhonda phonya na anthu akuti mwandimomwene ndi akukhulupirika kwa Mulungu na asanyindira mapikiro ace. Munadzagumanambo kutsandzaya kukulu mu ndzidzi unaphedza imwe anthu anango akuti asafuna ciwangiso. Cedzani na iwo pya cikhulupiro canu kwa Yahova na mapikiro ace. Phatani mabasa toera kuphedza anango akuti ndi akusowa, pontho lekani kucalira kucedza na ale akuti asakufunani na asakutsalakanani.Misangani 18:1; 1 Akorinto 15:58.

MUNACITANJI:

  • Longani na xamwali wanu wa pantima, pontho nsiyeni toera akuphedzeni

  • Khalani akulinganira na akuona ntima thangwi ya pifuno pyanu