Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 3

Munatsalakana Tani Pinentso

Munatsalakana Tani Pinentso

“Mufunane ntsiku zonsene, thangwi kufunana kunaphimbira mwinji wa madawo.”1 Pedro 4:8

Khala imwe na ndzanu wa m’banja mwatoma kukhala pabodzi ninga banja, pinentso pyakusiyana-siyana pinadzaoneka. Pyenepi pisacitika panango thangwi ya kusiyana kwa manyerezero, mabvero na njira za matsalakaniro a umaso. Panango pinentso pinaoneka kubulukira mu pyakucitika pya kunja kwa banja na pyakukhonda dikhira.

Pinentso pyenepi pinakwanisa kuyesera cikhulupiro canu, mbwenye ife tiri na uphungu m’Bhibhlya toera kuthimbana na pinentso. (Mateo 5:23, 24) Imwe munadzagumana njira yadidi toera kutsalakana pinentso mu kuphatisira midida ya Bhibhlya.

 1 CEDZANI THANGWI YA PINENTSO

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Ulipo . . . ndzidzi wakulonga.” (Koelete 3:1, 7) Onesesani kuti musakhala na ndzidzi toera kucedza thangwi ya pinentso. Mwakukhulupirika citisani kuti ndzanu wa m’banja adziwe mabvero anu na pinanyerezera imwe thangwi ya pyenepi. Ndzidzi onsene, ‘longani undimomwene’ na ndzanu wa m’banja. (Aefesi 4:25) Ngakhale kuti mwaipirwa kakamwe, calirani mabvero akufuna kumenyana. Kutawira mwakupfulika kunakwanisa kucitisa kuti kucedza kukhale kwakukhonda tomesa nthonga.Misangani 15:4; 26:20.

Khala nee musatawira maonero a ndzanu, khalani wakupfulika, cipo musafunika kuduwala kupangiza ufuni na cilemedzo kuna ndzanu wa m’banja. (Akolose 4:6) Yeserani kumalisa pinentso mwakucimbiza, pontho lekani kusiya kucedza pabodzi.Aefesi 4:26, MPHANGWA ZADIDI.

MUNACITANJI:

  • Sankhulani ndzidzi wakuthema toera kucedza thangwi ya pinentso

  • Khala ndi ndzidzi wanu toera kubvesera, calirani kugwandira mafala. Unadzafikambo ndzidzi wanu toera kulonga

 2 BVESERANI NA BVESESANI

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Funanani ninga abale. Lemedzanani mwonsene.” (Aroma 12:10) Njira inabvesera imwe ndi yakufunika kakamwe. Yeserani kubvesesa mwadidi maonero a ndzanu wa m’banja na ‘manyerezero mabodzi ene . . . na akucepeseka.’ (1 Pedro 3:8; Tyago 1:19) Lekani kusangizira kubvesera. Pingakwanisika, siyani pakhundu pikhacita imwe na bveserani mwakukwana ndzanu wa m’banja, peno mphembeni khala munakwanisa kucedza pyenepi mu ndzidzi unango. Khala musaona ndzanu wa m’banja ninga xamwali wanu kusiyapo ninga nyamalwa wanu, nee ‘munadzacimbiza kuipirwa.’Koelete 7:9.

MUNACITANJI:

  • Bveserani na ntima onsene, ngakhale kuti pinabvesera imwe nee pisakukomerani

  • Bveserani mabvekero a mafala. Dzindikirani malongero a ndzanu wa m’banja

3 CITANI PIDABVERANA IMWE

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Mabasa onsene asapasa chopwa, mbwenye kulonga-longa kusapasa ucherengi basi.” (Misangani 14:23) Lekani kubverana basi ene, mbwenye musafunika kucita pidabverana imwe. Pyenepi pisaphataniza basa yakuwanga na kuwangisira, mbwenye pinadzaphedza kakamwe. (Misangani 10:4) Mungaphata basa pabodzi ninga banja, ‘munadzagumana nkhombo zadidi’ thangwi ya basa yanu yakuwanga.Koelete 4:9.

MUNACITANJI:

  • Sankhulani njira zakuti zinadzakuphedzani toera kumalisa cinentso canu

  • Ndzidzi onsene, dingani kuthambaruka kwanu