Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 4

Munatsalakana tani Kobiri

Munatsalakana tani Kobiri

“Malangiro asakuphedza pinanyerezera iwe kuchita.”Misangani 20:18

Ife tonsene tisafuna kobiri toera kutsalakana mabanja athu na pinthu pinango pyakufunika. (Misangani 30:8) Kusiyapo pyonsene, ‘kobiri isatsidzikiza.’ (Koelete 7:12) Ninga banja, pisakhala pyakunentsa kulonga pya kobiri, mbwenye lekani tawirisa kuti kobiri ibwerese pinentso m’banja mwanu. (Aefesi 4:32) Banja isafunika kunyindirana unango na ndzace na kuphata basa pabodzi munadinga iwo kuti anadzabvunga kobiri zingasi.

 1 NYEREZERANI MWACIDIKHODIKHO

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Mbani mwa imwe, angafuna kumanga chinyumba chakulapha, analeka kutoma khala pantsi mbalengesa ndalama zache zonsene, towera aone ngakhale zinakwana mpaka kuchimalisira?” (Luka 14:28) Ndi pyakufunika kakamwe kunyerezera pabodzi kuti munadzaphatisira tani kobiri yanu. (Amosi 3:3) Sankhulani pinafuna kugula imwe, pontho ndi kobiri zingasi zinafuna imwe kubvunga. (Misangani 31:16) Nakuti muli na kobiri toera kugula cinthu, nee pisabveka kugula cinthu cakuti nee munaciphatisira. Calirani mangawa. Phatisirani basi ene kobiri iri na imwe.Misangani 21:5; 22:7.

MUNACITANJI:

  • Khala muli na kobiri idasala pakumala kwa nthanda, nyerezerani pabodzi kuti munacitanji nayo

  • Khala kobiri yanu nee ndi yakukwana, nyerezerani mwadidi toera kupungula pinafuna kugula imwe. Mwacitsandzo: Munakwanisa kukhunganya cakudya canu mbuto mwa kuenda kagula

 2 KHALANI AKUONA NTIMA NA A MAONERO ADIDI THANGWI YA KOBIRI

BHIBHLYA ISALONGANJI: ‘Pinafuna ife nkhucita pinthu pyakulungama, nee pamaso pa Yahova pokha tayu, mbwenye na pamaso pa anthu pene.’ (2 Akorinto 8:21, Chiverano Chachinchino) Khalani wakuona ntima kuna ndzanu wa m’banja thangwi ya kobiri inatambira imwe na inabvunga imwe.

Ndzidzi onsene, sakani kudziwa na ndzanu wa m’banja mungacita pisankhulo pikulu pya mpfuma yanu. (Misangani 13:10) Kucedza thangwi ya kobiri kunadzaphedza kukhala na ntendere m’banja mwanu. Onani kobiri yanu, tayu ninga yanu basi, mbwenye ninga ya banja.1 Timoti 5:8.

MUNACITANJI:

  • Bveranani ntsama ya kobiri inafuna kuphatisira imwe na ndzanu wa m’banja mwakukhonda kubvundza unango

  • Lekani kudikhira kuti pinentso pikule mbamudzati kucedza thangwi ya kobiri