Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KHUNDU 7

Munapfundzisa Tani Mwananu

Munapfundzisa Tani Mwananu

‘Matongero awa anakupasani ine lero akoyeni muntima mwanu, mbamuapfundzisa ananu.’Deuteronomyo 6:6, 7

Mudacita Yahova masasanyiro a banja, iye apasa anyakubala basa yakutsalakana ana awo. (Akolose 3:20) Ineyi ndi basa yanu ninga anyakubala kupfundzisa mwananu toera kufuna Yahova, pontho toera adzakwanise kucita pinthu angakula. (2 Timoti 1:5; 3:15) Imwe musafunikambo kudziwa kuti ninji piri muntima mwa mwananu wamphale peno wantsikana. Mwakuthimizira, citsandzo canu ninga anyakubala ndi cakufunika kakamwe. Imwe munakwanisa kukhala mpfundzisi wadidi wa Mafala a Mulungu toera kupfundzisa mwananu khala mwatoma kukoya mafala anewa muntima mwanu.Masalmo 40:8.

1 KHALANI WAKUKHONDA NENTSA TOERA ANANU ACEDZE NA IMWE

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Munthu akhale wakuchimbizisa na kubva, wakudembuka na kulonga.” (Tyago 1:19) Khala musafuna kuti ananu apibve kuti anakwanisa kucedza na imwe mwakusudzuka, asafunika kudziwa kuti muli dzololo toera kuabvesera mu ndzidzi unafuna iwo kulonga. Citisani kuti panyumba pakhale ntendere toera pikhale pyakukhonda nentsa kwa iwo kulonga mabvero awo. (Tyago 3:18) Khala asadziwa kuti ndimwe wahaxa peno wakutonga, iwo nee anadzakhala akusudzuka toera kulonga na imwe. Khalani wakupirira na ananu, pontho apangizeni kazinji kene kuti musaafuna kakamwe.Mateo 3:17; 1 Akorinto 8:1.

MUNACITANJI:

  • Khalani wakuperekeka mu ndzidzi unafuna kulonga ananu

  • Cedzani mwakukhonda phonya na ananu, tayu basi ene pangaoneka pinentso

2 YESERANI KUBVESESA KUTI MAKAMAKA ASAFUNA KULONGANJI

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Anabvera pyadidi mafala anadzatsandzaya.” (Misangani 16:20) M’midzidzi inango munadzadziwa undimomwene wa mafala a ananu toera kubvesesa mabvero awo andimomwene. Pyenepi pisacitika kazinji kene kuna aphale na atsikana kuthimizira peno kulonga pinthu pyakuti nee piri na mabvekero andimomwene. “Anatawira mbadzati kupibvesa mwadidi asapangisa kuti ndi dzemwa, mbapaswa manyadzo.” (Misangani 18:13) Lekani kukhala wakucimbiza na kuipirwa.Misangani 19:11.

MUNACITANJI:

  • Khalani wakutonga toera mukhonde kugwandira mafala, peno kuipirwa, mwakukhonda tsalakana pinalonga ananu

  • Yeserani kukumbukira kuti mukhapibva tani pa ndzidzi ukhali imwe na thunga ninga yace, pontho ndi pyakufunikambo tani kwa iye

3 KHALANI AKUBVERANA

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Mwananga, bvesera malangiro a babako mbuleka kupwaza pinakupanga mako.” (Misangani 1:8) Yahova asapasa cidzo kwa anyakubala kupiringana ana. Imwe musafunika kupfundzisa ananu toera akulemedzeni na kukubverani. (Aefesi 6:1-3) Ana anadzaona khala anyakubala nee ali ‘akuphatana m’manyerezero.’ (1 Akorinto 1:10) Khala nee musabverana, calirani kulongezana pamaso pa ananu, thangwi pyenepi mbapidaacitisa kukhonda kukulemedzani ninga anyakubala.

MUNACITANJI:

  • Cedzani na bveranani kuti munadzalanga tani ananu

  • Khala imwe na ndzanu wa m’banja muli na maonero akusiyana akuti munapfundzisa tani ananu, yeserani kudinga maonero a ndzanu wa m’banja

4 CITANI MASASANYIRO

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Pfundzisa munthu njira zadidi mbali mwana, iye anadzafamba nazo.” (Misangani 22:6) Kupembera pakupfundzisa ananu nee kunadzacitika mwacidengwa. Imwe musafunika kucita masasanyiro toera kupfundzisa ananu na kualanga. (Masalmo 127:4; Misangani 29:17) Kulanga nee pisabveka kutcinyusa, mbwenye pisaphataniza kuphedza ananu toera kubvesesa mathangwi a mitemo idakhazikiswa. (Misangani 28:7) Pontho, apfundziseni toera afune Mafala a Yahova na kudzindikira midida yace. (Masalmo 1:2) Pyenepi pinadzaaphedza kukulisa cikumbuntima cadidi.Ahebere 5:14.

MUNACITANJI:

  • Khalani na cinyindiro cakuti ananu asaona Mulungu ninga Munthu wakuti anakwanisa kunyindira

  • Aphedzeni kupfundza toera kudzindikira na kucalira makhaliro akuphekesa, ninga anagumanika mu Interneti na m’mitokodzi. Apfundziseni kuti anacalira tani ale anasaka kuaphekesa m’kupita nawo m’mabonde

“Pfundzisa munthu njira zadidi mbali mwana”