Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 1

Nyindirani Mulungu toera Kukhala na Banja Yakutsandzaya

Nyindirani Mulungu toera Kukhala na Banja Yakutsandzaya

“Nchiti wa pyonsene, pa kutoma aachita mamuna na nkazi.”Mateo 19:4

Yahova * Mulungu akhazikisa banja yakutoma. Bhibhlya isatipanga kuti iye acita nkazi wakutoma ‘kubulukira mwa mamunace.’ Mwakukomerwa Adhamu alonga: “Uyu ndiyedi magogodo a magogodo anga, na nyama yanga.” (Genesi 2:22, 23) Yahova asapitiriza kufuna kuti anthu akumanga banja akhale akutsandzaya.

Mungamanga banja, panango musanyerezera kuti pinthu pyonsene pinadzakhala mwadidi kakamwe. Maseze kuti mamuna na nkazi asafunana kakamwe unango na ndzace, pinadzaonekambo pinentso pinango. (1 Akorinto 7:28) M’bruxura ino, munadzagumana midida yakuti, mungaiphatisira, banja yanu inakwanisa kukhala yakutsandzaya.Masalmo 9:8-11.

 1 TAWIRANI BASA IDAKUPASANI YAHOVA

BHIBHLYA ISALONGANJI: Mamuna ndi nsolo wa banja.Aefesi 5:23.

Khala ndimwe mamuna, Yahova asadikhira kuti mutsalakane nkazanu mwakukoma ntima. (1 Pedro 3:7) Iye acita nkazi ninga nyakuphedzera wanu, pontho asafuna kuti muntsalakane mwacilemedzo na mwaufuni. (Genesi 2:18) Musafunika kufuna nkazanu mbamupangizambo kuti musafunisisa kuikha pyakufuna pyace pa mbuto yakutoma kusiyapo pyakufuna pyanu.Aefesi 5:25-29.

Khala ndimwe nkazi, Yahova asadikhira kuti mulemedze kakamwe mamunanu na kumphedza toera akwanirise basa yace. (1 Akorinto 11:3; Aefesi 5:33) Phedzerani pisankhulo pyace, pontho m’bvereni na ntima onsene. (Akolose 3:18) Mungacita pyenepi, munadzakhala wakufunika kakamwe pamaso pa mamunanu na pa Yahova.1 Pedro 3:1-6.

MUNACITANJI:

  • Bvundzani ndzanu wa m’banja, ndinacitanji toera kukhala mamuna peno nkazi wadidi. Bveserani mwacidikhodikho, pontho citani pinakwanisa imwe toera kucinja makhaliro anu

  • Khalani wakupirira. Pinadzakwata ndzidzi kwa imwe toera kudziwa kuti munacitanji toera kukhala akutsandzaya

2 TSALAKANANI KAKAMWE MABVERO A NDZANU WA M’BANJA

BHIBHLYA ISALONGANJI: Musafunika kutsalakana pyakufuna pya ndzanu wa m’banja. (Afilipi 2:3, 4) Tsalakanani ndzanu wa m’banja ninga wakufunika, mbamukumbukira kuti Yahova asafuna atumiki ace ‘akhale akubverana na anthu onsene.’ (2 Timoti 2:24) ‘Analonga mwakukhonda nyerezera, ndi mafala akukwaza ninga dipa, mbwenye mulomo wa nyandzeru usakondza andzace.’ Natenepa, sankhulani mwacidikhodikho mafala anu. (Misangani 12:18) Nzimu wa Yahova unadzakuphedzani toera kulonga mwakukoma ntima na mwaufuni.Agalata 5:22, 23; Akolose 4:6.

MUNACITANJI:

  • Mbamudzati kucedza pya nkhani zakufunika na ndzanu wa m’banja, phemberani kwa Yahova toera mukhale wakupfulika na wamanyerezero adidi

  • Nyerezerani mwacidikhodikho pinthu pinafuna kudzalonga imwe na munadzapilonga tani

 3 NYEREZERANI NINGA BANJA

BHIBHLYA ISALONGANJI: Mungamanga banja, musakhala “manungo mabodzi ene” na ndzanu wa m’banja. (Mateo 19:5) Mbwenye musapitiriza kukhala anthu awiri akusiyana na a maonero akusiyana. Natenepa, musafunika kupfundza toera mukhale akuphatana m’manyerezero na mabvero anu. (Afilipi 2:2) Kuphatana ndi kwakufunika kakamwe pakucita pyakusankhula. Bhibhlya isalonga: “Malangiro asakuphedza pinanyerezera iwe kuchita.” (Misangani 20:18) Tawirisani kutsogolerwa na midida ya Bhibhlya mungacita pisankhulo pyakufunika kakamwe pabodzi.Misangani 8:32, 33.

MUNACITANJI:

  • Cedzani pya mabvero anu na ndzanu wa m’banja, tayu ninga mphangwa peno maonero

  • Dziwisani ndzanu wa m’banja mbamudzati kucita cinthu

^ par. 4 Yahova ndi dzina ya Mulungu ninga munalongwa iyo m’Bhibhlya.