Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 2

Khalani Wakukhulupirika kwa Unango na Ndzace

Khalani Wakukhulupirika kwa Unango na Ndzace

‘Pidagumanya Mulungu, munthu aleke kupimwaza.’Marko 10:9

Yahova asafuna kuti ‘titoweze pya ulinganiri.’ (Mikeya 6:8) Pyenepi ndi pyakufunika kakamwe m’banja mwanu thangwi mungakhonda kukhala wakukhulupirika, nkhabepo kunyindirana. Kunyindirana ndi kwakufunika toera ufuni wanu ukhale wakuwanga.

Lero, kukhulupirika m’banja ndi kwakucepa kakamwe. Toera kutsidzikiza banja yanu, musafunika kutonga kucita pinthu piwiri.

 1 IKHANI PA MBUTO YAKUTOMA BANJA YANU

BHIBHLYA ISALONGANJI: ‘Sakani kudzindikira pinthu pyakufunika kakamwe.’ (Afilipi 1:10) Banja yanu ndi ibodzi mwa pyakufunika kakamwe mu umaso wanu. Iyo ndi yakuthema kuikhwa pa mbuto yakutoma.

Yahova asafuna kuti muikhe manyerezero kwa ndzanu wa m’banja na ‘kutsandzaya na umaso’ pabodzi. (Koelete 9:9) Iye asabvekesa pyenepi pakweca kuti nee musafunika kupwaza ndzanu wa m’banja, mbwenye asafuna kuti uwiri wanu musake njira zakutsandzayisana unango na ndzace. (1 Akorinto 10:24) Citisani ndzanu wa m’banja kupibva kuti ndi wakufunika, pontho musampasa ntengo.

MUNACITANJI:

  • Dziwani kuti kukhala kwanu pabodzi mu ndzidzi uzinji, musaikha manyerezero kwa ndzanu wa m’banja

  • Phatisirani mafala akuti “ife” mbuto mwa “ine”

 2 TSIDZIKIZANI NTIMA WANU

BHIBHLYA ISALONGANJI: ‘Munthu onsene anayang’anisa nkazi mbansirira, acita naye kale upombo mu ntima mwace.’ (Mateo 5:28) Khala m’bodzi asanyerezera pinthu pyaulukwali, iye ali kukhala wakukhonda khulupirika kuna ndzace wa m’banja.

Yahova alonga kuti musafunika “kutsidzikiza ntima wanu.” (Misangani 4:23, Tradução do Novo Mundo; Yeremiya 17:9) Toera kucita pyenepi, musafunika kutsidzikiza maso anu. (Mateo 5:29, 30) Towezerani citsandzo ca kholo yathu Yobe, wakuti acita phangano na maso ace toera akhonde kusirira nkazi unango. (Yobe 31:1) Khalani wakudzitonga kuti cipo munaona ucipezipezi. Pontho, calirani cifuno consene cakupita m’mabonde na munthu unango wakuti nee ndi ndzanu wa m’banja.

MUNACITANJI:

  • Pangizani pakweca kuna anango kuti ndimwe wakumanga banja

  • Tsalakanani mabvero a ndzanu wa m’banja, na mwakucimbiza malisani uxamwali onsene wakuti mbudacitisa ndzanu wa m’banja kukhonda kupibva mwadidi