Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KHUNDU 5

Munakhala tani Pa Ntendere na Acibale Anu

Munakhala tani Pa Ntendere na Acibale Anu

‘Khalani . . . akukoma ntima, akucepeseka, akupfulika na akupirira.’Akolose 3:12

Kumanga banja kusatomesa makhaliro mapswa. Maseze ndzidzi onsene munadzafuna na kulemedza anyakubalanu, mbwenye ndzanu wa m’banja ndi munthu wakufunika kakamwe kwa imwe pa dziko yapantsi. Panango pyenepi pinakhala pyakunentsa kwa acibale anu anango kupitawira. Mbwenye midida ya Bhibhlya inakwanisa kukuphedzani toera kukhala akulinganira, kupitiriza kukhala pa ntendere na acibale anu, munawangisira imwe kukulisa uxamwali wa banja yanu ipswa.

 1 KHALANI NA MAONERO AKUTHEMA KWA ACIBALE ANU

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Ulemedze babako na mako.” (Aefesi 6:2) Mwakukhonda tsalakana kugwesera kwawo, ndzidzi onsene musafunika kulemedza anyakubalanu. Dziwani kuti ndzanumbo wa m’banja, ninga mphale peno ntsikana, asafunika kutsalakana mwadidi anyakubalace. ‘Ufuni nkhabe kucita ntcanje,’ natenepa, cipo musafunika kudzudzumika thangwi ya uxamwali wa ndzanu wa m’banja na anyakubalace.1 Akorinto 13:4; Agalata 5:26.

MUNACITANJI:

  • Calirani mafala akudunguya ninga awa, “Ndzidzi onsene acibale ako asandipwaza” peno “Mai wako cipo asakomerwa na pinacita ine”

  • Yeserani kuona pinthu m’maonero a ndzanu wa m’banja

 2 KHALANI WAKUWANGA NTIMA PINGAKWANISIKA

BHIBHLYA ISALONGANJI: “Mamuna anadzasiya babache na mache, towera aphatane na nkazache; mphapo iwo awiri anadzakhala thupi ibodzi.” (Genesi 2:24) Mungamanga banja, anyakubalanu asapibva kuti akupitiriza kukutsalakanani, pontho asafunambo kucita khundu m’banja mwanu kupiringana mukhafunira iwo.

Pyenepi mphyakubveka kwa imwe na kwa ndzanu wa m’banja kubverana kuti anyakubalanu anadzacita khundu m’banja mwanu m’paka papi, pontho munakwanisa kuadziwisa mwaufuni. Munakwanisa kulonga pakweca m’mbuto mwa kukhala aukali. (Misangani 15:1) Kucepeseka, kupfulika na kupirira kunadzakuphedzani kukulisa uxamwali wakuwanga na acibale anu na kupitiriza ‘kulekererana unango na ndzace mwaufuni.’Aefesi 4:2.

MUNACITANJI:

  • Khala imwe musadzudzumika thangwi yakucita khundu kakamwe kwa anyakubalanu mu umaso wanu, cedzani pyenepi pa ndzidzi wakuthema na ndzanu wa m’banja

  • Khalani na maonero mabodzi ene akuti munatsalakana tani nkhani ineyi