Banja Yanu Inakwanisa Kukhala Yakutsandzaya

Munakwanisa kukhala anyakumanga banja yakutsandzaya mungaphatisira midida ya Bhibhlya.

Mafala akutoma

Munakwanisa kukhala anyakumanga banja yakutsandzaya mungaphatisira midida ya Bhibhlya inagumanika m’bruxura ino.

KHUNDU 1

Nyindirani Mulungu toera Kukhala na Banja Yakutsandzaya

Kuphatisira mibvundzo miwiri yakukhonda nentsa kunadzakuphedzani kusasanyira banja yanu.

KHUNDU 2

Khalani Wakukhulupirika kwa Unango na Ndzace

Ndi kwakufunika kakamwe kukhala wakukhulupirika m’banja kupiringana kucita upombo?

KHUNDU 3

Munatsalakana Tani Pinentso

Kucedza mwadidi kunakwanisa kusiyanisa pakati pa banja yakuwanga na yakutsandzaya na banja yakufewa na ya pinentso.

KHUNDU 4

Munatsalakana tani Kobiri

Kunyindirana na kuona ntima kusaphata basa tani?

KHUNDU 5

Munakhala tani Pa Ntendere na Acibale Anu

Munakwanisa kulemedza anyakubalanu m’mbuto mwa kuikha pangozwi banja yanu.

KHUNDU 6

Ana Asacinja Tani Banja

Kukhala na mwana kunakwanisa kuwangisa uxamwali wanu?

KHUNDU 7

Munapfundzisa Tani Mwananu

Kulanga kusaphataniza pizinji piringana mitemo na kutcinyusa.

KHUNDU 8

Pangaoneka Nyatwa

Tambirani ciphedzo cinafuna imwe.

KHUNDU 9

Kulambira Yahova ninga Banja

Munakomerwa tani na kulambira kwanu kwa banja mwakuthimizirika?