Ndokoni pa mphangwa

Tsamba ya Mathubo Akutonga

Tsamba ya Mathubo Akutonga

Abale na Alongo akufunika:

Mu pyaka 600 Yezu mbadzati kubalwa, mprofeta Ezekyeli aoneswa masomphenya akudzumatirisa. Iye aona motokala ukulu, wakuti ndi gareta yakudzulu mbikafambiswa na Ntongi Wankulu wakudzulu na dziko yapantsi. Cakudzumatirisa kakamwe thangwi ya motokala unoyu ndi mafambiro ace. Iwo ndi wakucimbiza kakamwe ninga kucetuma kwa njazi, pontho ungafuna kuzungunuka nee usafunika kubweza kuthamanga kwawo!​—Ezek. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Masomphenya anewa asatikumbusa kuti khundu yakudzulu ya gulu ya Yahova isafamba ndzidzi onsene. Mphapo, ndiye tani khundu ya pa dziko yapantsi? Pinthu pyonsene pidacitwa mu caka ca basa cidamala pisapangiza kuti ikufambambo mwakuthamanga ninga munafunira Yahova!

Kuno ku Estados Unidos, banja ya Bheteli ikhali m’basa yakucinja kubuluka ku Brooklyn kuenda ku ofesi ipswa ya dziko yonsene ku Warwick, Nova York. Anango acinjwa toera kuenda m’manyumba anango, anangombo abuluka pa Bheteli mbaenda katumikira m’mbuto zinango toera kuphedzera basa ya m’munda. Abale anatumikira pa Bheteli m’maofesi anango pa dziko yonsene akhali akuphatikambo m’basa yakumanga, yakusasanyira papswa peno kucinja mbaenda kakhala mbuto zinango. Ndiye tanimbo imwe? Mwandimomwene imwe mukhalimbo wakuphatika kakamwe mbamucita pyonsene pinakwanisa imwe m’basa ya Yahova.

Mathubo Akutonga asakomerwa kakamwe angaona pinacita mbumba ya Mulungu pa dziko yonsene. Abale na alongo ali akuphatika kakamwe m’basa ya Yahova toera kutowera kunenda gulu yace. Azinji aenda katumikira mbuto zakuti ziri na kufuna kukulu kwa amwazi mphangwa. Anango aenda kamwaza mphangwa mu pisa pya cilongero cinango. Azinji ayesera kuphatisira njira zipswa toera kumwaza mphangwa. Anango athimizira utumiki wawo mukuphatisira njira zinango. Akristu onsene akukhulupirika, kuphatanizambo akugwesera na akunentseka ungumi asapitiriza kuthamanga mu njira ya umaso. Iwo asapitiriza kucita basa ya Yahova mbaphedzera kulonga kuti Sathani ndi wauthambi!​—1 Akor. 9:24.

Khalani na cinyindiro cakuti Yahova asaona phinga inapangiza imwe m’basa yace. (Aheb. 6:10) Makhaliro anu akuperekeka asatikumbusa Abhrahamu na Sara. Pikhali Abhrahamu na pyaka pyakupiringana 70 abuluka ku Uri. Iye abuluka na banjace mbaenda ku dziko yakutali ya Kanani mbakhala m’matenda mu pyaka pyakupiringana dzana. Iye na nkazace wakufunika apangiza makhaliro akuperekeka!​—Gen. 11:31; Mac. 7:2, 3.

Imwe musapangizambo makhaliro anewa? Imwe monsene akuti musapirira mwakukhulupirika midzidzi ino yakunentsa musacita pidatipanga Yezu toera kucita.  Iye alonga: ‘Ndokoni mphapo, citani anyakupfundza kwa anthu a madzindza onsene, mbamuabatiza mu dzina ya Baba, na ya Mwana, na ya nzimu wakucena.’​—Mat. 28:18.

Pidalonga Yezu kuti ‘ndokoni,’ apangiza kuti tisafunika kucita pinthu mbatikhala aphinga. Mwandimomwene, tisaona kuti atumiki a Mulungu acita pinalongwa pa vesi ineyi mu caka cidamala! Pyenepi pisapangiza kuti djanja yamphambvu ya Yahova isaphedzera basa yakumwaza mphangwa zadidi za Umambo kwa madzindza onsene.​—Mark. 13:10.

Anthu azinji asatawira mphangwa zinamwaza ife. Numero ya amwazi mphangwa ya caka cidamala ikhali 8.340.847, pontho mwezi ubodzi na ubodzi kwacitiswa mapfundziro a Bhibhlya akukwana 10.115.264. Mwandimomwene, gareta yakudzulu ikufamba ndzidzi onsene, phatanizambo imwe! Pitirizani kucita basa yanu yadidi mu ndzidzi wakucepa udasala mpaka Yahova kufunga nsuwo wacipulumuso.

Lemba ya caka 2017 ndi iyi: ‘Nyindirani Yahova mbamucita pinthu pyadidi.’ (Masal. 37:3) Mungabvera mafala anewa, mbamucita pinthu pyadidi mukucita mabasa a Yahova, musapangiza kuti musanyindira iye. Taphata miyendo, ndzidzi onsene kumbukani kuti nee muli mwekha. Mafala a Yezu ndi andimomwene: ‘Onani, ndiri na imwe ntsiku zonsene mpaka kumala kwa makhaliro ano a pinthu.’​—Mat. 28:19.

Khalani na cinyindiro cakuti Yahova anadzapitiriza kupasa nkhombo basa yanu yakukhulupirika. Mwakukhonda tsalakana khala pinacita imwe ndi pizinji peno ping’ono, Yahova asakomerwa mungapicita na ntima onsene. Miyoni yonsene inapereka imwe kwa iye isakhuya kakamwe ntima wace. (2 Akor. 9:6, 7) Natenepa, pitirizani kufendedzera cifupi Babanu waufuni kubulukira mu phembero, kupfundza Mafala a Mulungu, kugumanika pa misonkhano Yacikristu na kukhala waphinga m’basa yakumwaza mphangwa.

Ife tisafuna kupitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova. Mbwenye Dyabo anacita pyonsene pinakwanisa iye toera kutilekanisa na Yahova. Iye asadziwa kuti ‘ndzidzi wace ndi ung’ono basi.’ (Apok. 12:12) Pitirizani kukhala xamwali wa Yahova toera mukhonde kukhuyiwa na mayesero a Sathani. (Masal. 16:8) Dziwani kuti tisakufunani kakamwe, pontho tisapereka takhuta thangwi yakuphedzera kwanu Umambo wa Mulungu mu ntsiku zino zakumalisa.

Abale anu,

Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova