Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 13

Timoti Akhafuna Kuphedza Anthu

Timoti Akhafuna Kuphedza Anthu

Timoti akhali mphale wakuti akhakomerwa kuphedza anthu. Iye aenda m’mbuto zizinji toera kuphedza anango. Na thangwi ineyi, iye akhali na umaso wakutsandzayisa kakamwe. Usafuna kubva pyenepi?—

Timoti apfundziswa pya Yahova na mai wace pabodzi na mbuyace wankazi

Timoti akula mu nzinda unacemerwa Listra. Pikhakhala iye mwana, mbuyace wankazi Loide, na mai wace Eunike, atoma kumpfundzisa pya Yahova. Pikhakula iye, Timoti akhafuna kuphedza anango toera kudziwa Yahova.

Timoti mbaciri mphale, Paulu amphemba toera kuenda na iye kamwaza mphangwa m’mbuto zinango. Timoti atawira: ‘Inde!’ Iye akhali dzololo toera kuenda kaphedza anango.

 Timoti aenda na Paulu ku nzinda wa Tesalonika mu dziko ya Gresya. Toera kufika kweneku, iwo afamba nsindzo wakulapha, buluka penepo mbapakira bote. Pidafika iwo, aphedza anthu azinji toera kupfundza pya Yahova. Mbwenye anthu anango aipirwa, mbayesera kuathabusa. Natenepa, Paulu na Timoti abuluka mu nzinda, mbamwaza mphangwa m’mbuto zinango.

Timoti akhali na umaso wadidi kakamwe na wakutsandzayisa

Pidapita nthanda zingasi, Paulu aphemba Timoti kuti abwerere ku Tesalonika toera akaone kuti abale ali tani. Pikhaphemba cipapo toera kubwerera ku nzinda unoyu wakugopswa! Mbwenye Timoti abwerera, thangwi iye akhadzudzumika na abale kweneku. Iye abwerera kuna Paulu na mphangwa zadidi. Abale ku Tesalonika akhali mwadidi kakamwe!

Timoti aphata basa na Paulu mu pyaka pizinji. Paulu alemba kuti Timoti akhali munthu wakuthema kakamwe toera kuntuma kuti akaphedze mipingo. Timoti akhafuna Yahova, pontho akhafunambo anthu.

Kodi usafuna anthu, na usafunambo kuaphedza toera apfundze pya Yahova?— Ungacita pyenepi, unakhala na umaso wadidi kakamwe na wakutsandzayisa, ninga pidacita Timoti!