Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 12

Ndzukulu Wa Paulu Akhali Wacipapo

Ndzukulu Wa Paulu Akhali Wacipapo

Tende tipfundze pya mphale adapulumusa umaso wa mbuyace. Mbuyace mphale unoyu akhali mpostolo Paulu. Ife nee tisadziwa dzina ya mphale unoyu, mbwenye tisadziwa kuti iye acita cinthu cidapangiza cipapo. Usafuna kudziwa pidacita iye?—

Paulu akhali nkaidi ku Yerusalemu. Iye akhadamangwa thangwi akhamwaza mphangwa za Yezu. Anthu anango akuipa akhaida Paulu, natenepa, iwo acita masasanyiro akuipa. Iwo alonga: ‘Tendeni tiphembe nkulu wa anyankhondo toera anyankhondo ace aendese Paulu ku thando yakutonga miseru. Ife tinadzabisala nkhundu mwa njira, Paulu angapita, tinadzamupha!’

Ndzukulu wa Paulu adziwisa Paulu na nkulu wa anyankhondo pya masasanyiro akuipa

Ndzukulu wa Paulu abva masasanyiro anewa. Mbadacitanji? Iye apita nkaidi mbapanga Paulu pya masasanyiro anewa. Mwakukhonda dembuka, Paulu amphemba toera aende kalonga na nkulu wa anyankhondo thangwi ya masasanyiro akuipa anewa. Usanyerezera kuti pikhali pyakukhonda nentsa kuti ndzukulu wa Paulu alonge na nkulu wa anyankhondo?—Nkhabe, thangwi akhali munthu wakulemedzeka. Mbwenye ndzukulu wa Paulu akhala na cipapo mbalonga na nkulu wa anyankhondo.

Nkulu wa anyankhondo akhadziwa pikhafunika iye kucita. Iye aphemba anyankhondo cifupi na 500 toera kutsidzikiza Paulu! Iye aapanga toera aende na Paulu ku Sezareya pa ntsiku ineyi camasiku. Kodi Paulu apulumuswa?— Inde, amuna akuipa acimwana kumupha! Masasanyiro awo akuipa nee aphata basa.

Unapfundzanji kubulukira m’mbiri ineyi?—Iwe unakwanisambo kukhala wacipapo ninga ndzukulu wa Paulu. Tisafunika kukhala acipapo pakulonga na anango thangwi ya Yahova. Unadzakhala wacipapo mbupitiriza kulonga pya Yahova?—Ungacita pyenepi, unadzapulumusa umaso wa anango.