Ndokoni pa mphangwa

Ninji Cinacitisa Kukhala na Umaso Wakutsandzaya M’banja?

Ninji Cinacitisa Kukhala na Umaso Wakutsandzaya M’banja?

Musanyerezera kuti ndi . . .

  • ufuni?

  • kobiri?

  • cinthu cinango?

BHIBHLYA ISALONGANJI

“Anyakutsandzaya ndiwo anabva mafala a Mulungu mbaakoya!”​—Luka 11:28, Biblya Chisena.

PYENEPI PISABVEKANJI KWA IMWE

Kugumana ufuni wandimomwene.​—Aefesi 5:28, 29.

Kukhala na cilemedzo candimomwene.​—Aefesi 5:33.

Kukhala na citsidzikizo candimomwene.​—Marko 10:6-9.

TINAKWANISADI KUKHULUPIRA PINALONGA BHIBHLYA?

Inde, pana mathangwi mawiri:

  • Mulungu ndi Ntomesi wa umaso wa m’banja. Bhibhlya isalonga kuti Yahova Mulungu ndiye anacitisa ‘mabanja onsene . . . kukhala na dzina.’ (Aefesi 3:14, 15, Tradução do Novo Mundo) Mu njira inango, masasanyiro a banja alipo, thangwi Yahova aacita. Pyenepi pisabvekanji?

    Nyerezerani: Khala mwakomerwa na cakudya cakukoma kakamwe, mungafuna kudziwa unyomonyomo na maphikiro aco, mbamudabvundza ani? Mwakukhonda penula, mbamudabvundza ule adaciphika.

    Mu njira ibodzi ene, toera kudziwa pinacitisa banja kukhala na umaso wakutsandzaya, mphyadidi tisake kuna Yahova, Ntomesi wa masasanyiro a banja.​—Genesi 2:18-24.

  • Mulungu asakutsalakanani. Mphyandzeru kuti mabanja asake uphungu wa Yahova, unapereka iye kubulukira m’Mafalace. Thangwi yanji? ‘Thangwi iye asakutsalakanani.’ (1 Pedro 5:6, 7) Yahova asafuna pya udidi wanu​—pontho, uphungu wace ndzidzi onsene usaphata basa!​—Misangani 3:5, 6; Izaiya 48:17, 18.

NYEREZERANI

Munakwanisa tani kukhala mamuna, nkazi, peno nyakubala wadidi?

Bhibhlya isatawira mbvundzo unoyu pa AEFESI 5:1, 2 na AKOLOSE 3:18-21.