Programu ya Nsonkhano wa Gawo wa 2022 “Sakani Kukhala Muntendere”!

Cixanu

Khundu ya Ncixanu yabuluswa pa Masalmo 29:11—‘Yahova anadzapasa nkhombo anthu ace toera akhale muntendere.’

Sabudu

Khundu ya Nsabudu yabuluswa pa 2 Pedhru 3:14—“Mugumanwe kuti ndimwe anthu akusowa midonthi, akusowa mulando, pontho kuti muli muntendere.”

Dimingu

Khundu ya N’dimingu yabuluswa pa Aroma 15:13—“Mulungu wakuti asapasa anthu cidikhiro akudzadzeni na kutsandzaya pabodzi na ntendere.”

Mphangwa Kuna Anyakugumanika

Mphangwa zakufunika kuna ale anafuna kugumanika pa nsonkhano.