Programu ya Nsonkhano wa Gawo ya 2021

Cixanu

Programu ya Cixanu yabuluswa pa Luka 17:5—“Thimizirani cikhulupiro cathu.”

Sabudu

Programu ya Sabudu yabuluswa pa Yuda  3—“Mumenye nkhondo mwakuwanga toera kutsidzikiza cikhulupiro.”

Dimingu

Programu ya Dimingu yabuluswa pa Mateu 21:21—“Mungakhala na cikhulupiro . . . , pyenepi pinacitika.”

Mphangwa Kuna Anyakugumanika

Mphangwa zakuti zinaphedza ale anafuna kugumanika pa nsonkhano wa gawo.