Programu ya Nsonkhano wa Gawo wa 2019

Programu ya Nsonkhano wa Gawo wa Mboni za Yahova wa 2019 wa nsolo wakuti “Ufuni Nkhabe Kumala”!

Cixanu

Programu ya n’Cixanu yabuluswa pa lemba ya 1 Atesalonika 4:9—‘Tisapfundziswa na Mulungu Toera Kufunana Unango na Ndzace.’

Sabudu

Programu ya n’Sabudu yabuluswa pa Aefesi 5:2—“Pitirizani Kupangiza Ufuni.”

Dimingu

Programu ya n’Dimingu yabuluswa pa Yuda 21—‘Pitirizani Kukhala mu Ufuni wa Mulungu.’

Mphangwa Kwa Anyakugumanika

Mphangwa zakufunika kuna anyakugumanika pa nsonkhano wa gawo.