Tiyago 5:1-20

  • Cenjezo kuna anyakupfuma (1-6)

  • Mulungu asapasa nkhombo kupirira (7-11)

  • Mungalonga “inde” akhale inde (12)

  • Phembero inacitwa mwacikhulupiro isaphedza (13-18)

  • Kuphedza nyakudawa toera abwerere (19, 20)

5  Cincino, bveserani imwe anyakupfuma! Lirani, pontho khuwani thangwi ya nyatwa zinafuna kukugwerani.  Upfumi wanu wamala kubvunda, pontho nguwo zanu zamala kudyiwa na maberethe.  Ouro yanu na parata yanu yamala kudyiwa na furuju, pontho furuju* ineyi inadzakhala umboni unafuna kupangiza uipi wanu, iyo inadzadya manungo anu. Pinthu pidakoya imwe pinadzakhala ninga moto mu ntsiku zakumalisa.  Onani! Anyabasa adabvuna minda yanu asapitiriza kulira, thangwi imwe nee mwaatambirisa, pontho kulira kwa anyakubvuna anewa thangwi yakufuna ciphedzo, kwafika m’makutu a Yahova wa anyankhondo.  Imwe mwakhala na umaso wadidi kakamwe pa dziko, mbamutsandzaya. Imwe mwadya mbamukhuma ninga ng’ombe yakununa inadikhira ntsiku yakuphiwa kwayo.  Imwe mwakonesa mbamupha munthu wakulungama. Na thangwi ineyi, iye* nee asakomerwa na imwe.  Mbwenye khalani akupirira abale anga, mpaka kuonekera kwa Mbuya. Onani! Nyakulima asapitiriza kudikhira misapo yadidi inafuna kubuluka pa mataka. Iye asaidikhira mwakupirira mpaka kubvumba kwa madzi akutoma na akumalisa.  Imwembo khalani akupirira; wangisani mitima yanu, thangwi ndzidzi wakuonekera kwa Mbuya uli cifupi.  Abale, lekani kudungunya thangwi ya unango na ndzace, toera mukhonde kutongwa. Onani! Ntongi ali pansuwo. 10  Abale, towezerani aprofeta adalonga mu dzina ya Yahova akuti apirira nyatwa, mbadikhira mwakupirira. 11  Onani! Ife tisacemera anyakutsandzaya* ale adapirira. Imwe mwabva pya kupirira kudacita Yobe, pontho mwaona nkhombo zidampasa Yahova; mwaona kuti Yahova ndi wakukoma ntima kakamwe na wantsisi. 12  Mwa pyonsene abale anga, lekanibve kudumbira, nee mu dzina ya kudzulu peno mu dzina ya dziko yapantsi, peno kudumbira munjira inango. Mbwenye mungalonga “Inde” akhale inde, mungalonga “Nkhabe,” akhale nkhabe, toera mukhonde kutongwa. 13  Kodi alipo munthu wakuti akunentseka pakati panu? Mbapitirize kucita phembero. Alipo munthu adakomerwa? Mbaimbe nyimbo zakusimba Mulungu. 14  Kodi alipo munthu wakuti akuduwala pakati panu? Mbacemere akulu a mpingo, iwo ancitire phembero, an’khwaze mafuta mu dzina ya Yahova. 15  Phembero inacitwa mwacikhulupiro inadzawangisa nyakuduwala,* pontho Yahova anadzamulamusa. Kusiyapo pyenepi, khala iye acita madawo, anadzalekererwa. 16  Natenepa, bwekani pakweca madawo anu kuna unango na ndzace, mbamucitirana phembero unango na ndzace, toera mukwanise kuwangiswa. Phembero yakudembetera inacitwa na munthu wakulungama isaphedza kakamwe.* 17  Eliya akhali munthu wa mabvero ninga ali na ife, mbwenye pidacita iye phembero na ntima onsene toera madzi akhonde kubvumba, mu dziko ineyi madzi nee abvumba mu pyaka pitatu na miyezi mitanthatu. 18  Buluka penepo, iye acita pontho phembero, madzi atoma kubvumba, mataka mbabala misapo. 19  Abale anga, m’bodzi pakati panu angapeuswa mu undimomwene, unango mbam’phedza toera abwerere, 20  dziwani kuti ule anaphedza nyakudawa toera asiye njira yace yakuipa, iye anampulumusa* toera akhonde kufa, pontho anadzaphimbira madawo mazinji.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “udzingiri.”
Munjira inango: “Mulungu.”
Peno: “anyakupaswa nkhombo.”
Munjira inango: “nyakuneta.”
Fala na Fala: “iri na mphambvu kakamwe mu ndzidzi unaphata iyo basa.”
Peno: “anapulumusa umaso wace.”