Tiyago 1:1-27

 • Mwanyikiro (1)

 • Kupirira kusabweresa kutsandzaya (2-15)

  • Cikhulupiro cidamala kuyeserwa (3)

  • Pitirizani kuphemba na cikhulupiro (5-8)

  • Kusirira kusatsogolera ku madawo na kufa (14, 15)

 • Muoni onsene wadidi usabuluka kudzulu (16-18)

 • Kubva na kucita pinalonga mafala (19-25)

  • Munthu anaona nkhope yace pa supeyu (23, 24)

 • Ulambiri wakucena na wakusowa midonthi (26, 27)

1  Ine Tiyago, bitcu wa Mulungu na wa Mbuya Yezu Kristu, ndiri kulembera madzindza 12 adabalalika m’mbuto zakusiyana-siyana: Tambirani mwanyikiro wanga!  Abale anga, khalani akutsandzaya mungathimbana na nyatwa* zakusiyana-siyana,  thangwi imwe musadziwa kuti cikhulupiro canu cingayeserwa munjira ineyi, cinabala kupirira.  Mbwenye tawirisani kuti kupirira kumalise basa yace, toera mukhale akukwana na adidi mu pinthu pyonsene, mbamukhonda kusowa cinthu.*  Natenepa, khala munthu nee ali na udziwisi wakukwana, mbapitirize kuuphemba kuna Mulungu, iye anadzaupaswa, thangwi Mulungu asapasa onsene mwakudzala manja, nee kusandika munthu.*  Mbwenye iye asafunika kupitiriza kuphemba na cikhulupiro, mbakhonda kupenula, nee pang’ono pene; thangwi munthu anapenula alandana na bimbi ya m’bara, yakuti isakwatwa na mphepo mbiendeswa uku na uku.  Mwandimomwene, munthu unoyu mbaleke dikhira kuti anapaswa cinthu na Yahova;  iye ndi munthu wakupenula, wakukhonda khazikika munjira zace zonsene.  Mbwenye mbatsandzaye* m’bale wakupwazika thangwi cincino iye akuzwa, 10  pontho m’bale wakupfuma mbatsandzaye thangwi cincino iye acepeswa, thangwi nyakupfuma anadzazambazika ninga maluwa a ntsanga. 11  Thangwi dzuwa ingabuluka mbitoma kupisa kakamwe, isaumisa muti, penepo maluwa ace asagwa, kubalika kwa muti mbakumala. Munjira ibodzi ene, nyakupfuma anadzazambazika mu ndzidzi unapitiriza iye kudzudzumika na mpfuma zace. 12  Nyakutsandzaya ndi munthu anapitiriza kupirira nyatwa, thangwi angaoniwa kuti ndi wakuthema anadzatambira nthimba ya umaso, wakuti Yahova apikira toera kupasa ale anapitiriza kunfuna. 13  Munthu angathimbana na nyatwa, mbaleke kulonga kuti: “Ndiri kuyeserwa na Mulungu.” Thangwi Mulungu nkhabe kuyeserwa na pinthu pyakuipa, pontho iye nkhabe kuyesera munthu. 14  Mbwenye m’bodzi na m’bodzi asayeserwa thangwi yakukwatika mbapeuswa* na kusirira kwace. 15  Natenepa, kusirira kungakula, kusabala madawo; madawo angamala kucitwa, asabweresa kufa. 16  Abale anga akufunika, lekani kunyengezeka. 17  Muoni onsene wadidi na wakulungama usabuluka kudzulu, kuna Baba wa ceza, iye nkhabe kucinja ninga n’thundzi wakuti nkhabe kukhazikika. 18  Thangwi yakufuna kwace, ife tabalwa kubulukira m’mafala a undimomwene, toera munjira inango, ife tikhale misapo yakutoma pakati pa anthu adacita iye. 19  Abale anga akufunika, dziwani kuti: Munthu onsene asafunika kukhala wakucimbiza kubva, wakudembuka kulonga, wakudembuka kuipirwa, 20  thangwi ukali wa munthu nkhabe kubweresa ulungami wa Mulungu. 21  Natenepa, siyani makhaliro onsene akunyanyasa, na ntundu onsene wa uipi,* mbamutawira mwakucepeseka* kuti mafala a Mulungu akuti anakwanisa kukupulumusani* abzwalwe muna imwe. 22  Mbwenye khalani anyakucita pinalonga mafala, tayu anyakubva basi, mbamunyengezeka mwekhene na manyerezero apezi. 23  Thangwi munthu angakhala nyakubva mafala, mbakhonda kucita pinalonga iwo, iye asalandana na munthu anaona nkhope yace pa supeyu. 24  Thangwi iye asayang’anika ekhene, mbaenda pyace, mbaduwala mwakucimbiza kuti iye ali tani. 25  Mbwenye ule anayang’anisisa mwadidi mwambo wakulungama, wakuti usapasa ufulu, mbapitiriza kuubvera, iye nee asakhala nyakubva wakuti asaduwala mwakucimbiza pinabva iye, mbwenye asakhala nyakucita pinalonga mafala; pontho anadzakhala wakutsandzaya mu pinthu pinacita iye. 26  Khala munthu asanyerezera kuti asalambira Mulungu, mbwenye mbakhonda kutonga* lirimi yace, munthu unoyu asanyengeza ntima wace, pontho kulambira kwace ndi kwakusowa basa. 27  Ntundu wa ulambiri* wakuti ndi wakucena na wakusowa midonthi m’maonero a Mulungu Babathu ndi uyu: Kuphedza* ana aumphawi na akazi adaferwa na amunawo mu nyatwa zawo, mbatipitiriza kukhala akusowa midonthi ya dziko.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mayesero.”
Peno: “akusowa madodo mu pinthu pyonsene.”
Peno: “kusaka madodo.”
Fala na Fala: “mbalonge mwakugaya.”
Peno: “mbamangwa ninga na nsampha.”
Munjira inango: “kunjipa kwa uipi.”
Peno: “mwakukhurudzika.”
Peno: “kupulumusa umaso wanu.”
Peno: “kumanga.”
Peno: “uphemberi.”
Peno: “kutsalakana.”