Tito 3:1-15

  • Kubvera munjira yadidi (1-3)

  • Khala wakukhunganyika toera kucita pinthu pyadidi (4-8)

  • Calira kupokanyisana thangwi ya pinthu pyakusowa basa, pontho calira ale anamwaza pipfundziso pyauthambi (9-11)

  • Pitsogolero pya Paulu, na mwanyikiro (12-15)

3  Pitiriza kuakumbusa kuti asafunika kubvera mautongi na anyakutonga, pontho akhale akukhunganyika toera kucita pinthu pyonsene pyadidi,  akhonde kulonga munthu mwakuipa, akhonde kukhala anyanthonga, mbwenye akhale anthu a manyerezero akulinganira, mbapangiza kukhala akukhurudzika kuna anthu onsene.  Thangwi ifembo, kale tikhali anthu akusowa ndzeru, akukhonda kubvera, tikhadapeuswa, tikhali mabitcu a pifuno pyakusiyana-siyana na pinthu pikhakomerwa na ife, tikhacita pinthu pyakuipa, tikhacitirana bibvu, tikhali anthu akunyanyasa, mbatizondana unango na ndzace.  Mbwenye pidapangizwa kukoma ntima kukulu kwa Mulungu Mpulumusi wathu na ufuni wace kuna anthu,  iye atipulumusa, tayu thangwi ya mabasa akulungama adacita ife, mbwenye thangwi ya ntsisi zace. Iye atipulumusa pidatisambisa iye na madzi adatipasa umaso, mbaticitisa kukhala anthu apswa na ciphedzo ca nzimu wakucena.  Iye atipasa nzimu unoyu mwakudzala manja kubulukira mwa Yezu Kristu Mpulumusi wathu,  toera tingamala kuoniwa kuti ndife anthu akulungama kubulukira mu kukoma ntima kwace kukulu, ife tikhale anyakutambira unthaka mwakubverana na cidikhiro ca umaso wakukhonda mala.  Mafala anewa athema kunyindirwa, pontho ndisafuna kuti upitirize kugomezera pinthu pyenepi, toera ale adakhulupira Mulungu apitirize kunyerezera kuti anacita tani pinthu pyadidi. Pinthu pyenepi mphyadidi kakamwe, pontho pisaphedza anthu.  Mbwenye iwe calira kupokanyisana thangwi ya pinthu pyakusowa basa, kusaka kudziwa pya madzindza, kuketesana na kulongezana thangwi ya Mwambo, thangwi pinthu pyenepi ndi pyakusowa basa, pontho nkhabe kuphedza. 10  Munthu anamwaza pipfundziso pyauthambi, usafunika kuncalira ungamala kuncenjeza kawiri, 11  thangwi iwe usadziwa kuti munthu unoyu asiya kufamba munjira yadidi, pontho iye akucita madawo, mbapangiza ekhene kuti ali na mulando. 12  Ndingatuma Artema peno Tikiko kuna iwe, cita pyonsene toera ubwere kuna ine ku Nikopoli, thangwi ndi kweneko kunafuna ine kukhala mpaka kumala kwa ndzidzi wa khoni.* 13  Phedza Zena wakuti asadziwa mwadidi Mwambo, pabodzi na Apolo toera akwanise kukhala na pinthu pyonsene pinafuna iwo paulendo wawo. 14  Pontho abale athu asafunika kupfundza kukhala anthu akucita pinthu pyadidi, toera akwanise kuphedza pangafunika ciphedzo mwakucimbiza, natenepa iwo nee anakhala anthu akukhonda kubala misapo. 15  Anthu onsene ali pabodzi na ine asatumiza mwanyikiro wawo kuna iwe. Pereka mwanyikiro wanga kuna ale anatifuna, akuti ali na cikhulupiro. Kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kukhale na imwe monsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndzidzi wakutonthola.”