Tito 2:1-15

  • Cipfundziso cadidi kuna aphale na atsikana pabodzi na anyakukalamba (1-15)

    • Khonda pinthu pyakuipa (12)

    • Phinga m’mabasa adidi (14)

2  Mbwenye iwe pitiriza kulonga pinthu pyakuti pisabverana na cipfundziso cadidi.*  Amuna akukalamba asafunika kukhala akulinganira mu pinthu pinacita iwo, akulemedzeka, andzeru zadidi, akuwanga mu cikhulupiro, aufuni kakamwe na akupirira.  Munjira ibodzi ene, akazi akukalamba asafunika kupangiza makhaliro anapasisa mbiri Mulungu, akhonde kulonga anango mwakuipa, akhonde kukhala mabitcu a vinyu, mbwenye akhale apfundzisi a pinthu pyadidi,  toera akwanise kuphedza* atsikana kuti afune amunawo, afune anawo,  akhale andzeru zadidi, a makhaliro akucena, aphate mwaphinga mabasa a panyumba,* akhale anthu adidi, pontho abvere amunawo, toera mafala a Mulungu akhonde kulongwa mwakuipa.  Munjira ibodzi ene, pitiriza kucenjeza aphale toera akhale anthu andzeru zadidi,  mu pinthu pyonsene pangiza kuti wathema kutowezerwa m’mabasa adidi. Pfundzisa pinthu pyakulungama,* mbupangiza kuti uli na manyerezero akukola,  mbuphatisira mafala adidi* akuti nkhabe munthu anafuna kuasandika, toera apingizi apasike manyadzo, mbakhonda kuona cinthu toera kutilonga mwakuipa.  Mabitcu asafunika kubvera ambuyawo mu pinthu pyonsene, awangisire toera kuakomeresa, akhonde kuatawira mwakuipa, 10  pontho akhonde kuabera, mbwenye apangize kuti athema kunyindirwa na ntima onsene, toera munjira zonsene iwo abalikise cipfundziso ca Mpulumusi wathu, Mulungu. 11  Thangwi Mulungu apangiza kukoma ntima kwace kukulu, kunatsogolera anthu a mitundu yonsene toera kupulumuka. 12  Kukoma ntima kweneku kusatipfundzisa toera tikhonde pinthu pyakuipa na pifuno pya dziko, mbatikhala na ndzeru zadidi mu umaso, tikhale anthu akulungama na akuperekeka kuna Mulungu pakati pa anthu a dziko ino,* 13  mu ndzidzi unadikhira ife kukwanirisika kwa cidikhiro cathu cakutsandzayisa, angadzaonekera Mulungu wankulu, na Mpulumusi wathu Yezu Kristu mu mbiri yawo. 14  Iye aperekeka thangwi ya ife toera atiombole* mu pinthu pyonsene pyakuipa, pontho toera acenese mbumba yakuti kwa iye ndi ninga cinthu cakufunika kakamwe, yaphinga m’mabasa adidi. 15  Pitiriza kupfundzisa pinthu pyenepi, ucenjeze,* pontho usandike na mphambvu zonsene. Leka kutawirisa kuti munthu akupwaze.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cakuphedza.”
Peno: “kucenjeza; kupasa uphungu.”
Peno: “atsalakane nyumba zawo.”
Munjira inango: “Pfundzisa munjira yakucena.”
Peno: “akuphedza.”
Peno: “anthu a mu ndzidzi uno.” Onani Mabvekero a Mafala Anango
Peno: “atisudzule; atibuluse.”
Peno: “uwangise.”