Tito 1:1-16

  • Mwanyikiro (1-4)

  • Tito mbadakhazikisa akulu a mpingo ku Kreta (5-9)

  • Sandika anthu akukhonda kubvera (10-16)

1  Ine Paulu, bitcu wa Mulungu na mpostolo wa Yezu Kristu, mwakubverana na cikhulupiro ca anthu adasankhulwa na Mulungu, na cidziwiso candimomwene ca cipfundziso ca undimomwene cakuti cisabverana na kuperekeka kuna Mulungu,  pontho mwakubverana na cidikhiro ca umaso wakukhonda mala, udapikirwa kale kakamwe na Mulungu wakuti nkhabe kulonga uthambi;  mbwenye pa ndzidzi wace wakuthema, iye adziwisa mafalace kubulukira m’basa yakumwaza mphangwa idandipasa iye mwakubverana na ntemo wa Mpulumusi wathu, Mulungu;  ndiri kulembera Tito, wakuti ndi ninga mwananga wandimomwene mwakubverana na cikhulupiro ciri na ife tonsene: Mulungu Baba pabodzi na Mpulumusi wathu Kristu Yezu, apangize kukoma ntima kukulu na ntendere kuna iwe.  Ine ndakusiya ku Kreta toera ulungamise pinthu pyakuti pikhafunika kusasanyirwa,* pontho toera ukhazikise akulu a mpingo mu nzinda ubodzi na ubodzi, mwakubverana na pitsogolero pidakupasa ine:  Nkulu wa mpingo asafunika kukhala munthu wakusowa mathangwi akusandikwa nawo, mamuna wa nkazi m’bodzi basi, akhale na ana akukhulupira akuti nee asapambizirwa kuti ali na makhaliro akuipa* peno akukhonda bvera.  Thangwi ninga muimiriri wa Mulungu, muyang’aniri asafunika kukhala wakusowa mathangwi akupambizirwa nawo, wakukhonda kukakamira pinafuna iye basi, wakukhonda kucimbiza na kuipirwa, akhonde kukhala nyamwera, akhonde kumenya anthu, akhonde kufuna kuwina pinthu mwakukhonda kulungama,  mbwenye asafunika kukhala wakutambira alendo, wakufuna pinthu pyadidi, wa manyerezero adidi, wakulungama, wakukhulupirika, wakuphata ntima,*  atoweze mwadidi mafala akukhulupirika* pakupfundzisa kwace mwaluso, toera akwanise kuwangisa* kubulukira mu cipfundziso cadidi,* mbakwanisambo kusandika ale anapokanya cipfundziso ceneci. 10  Thangwi pana anthu azinji akukhonda kubvera, analonga pinthu pyakusowa basa na anyakunyengeza, makamaka ale anatoweza pya kusidzwa. 11  Usafunika kufunga milomo yawo, thangwi anthu anewa asapitiriza kufudza cikhulupiro ca anthu onsene m’mabanja mu kupfundzisa pinthu pyakuti nee akhafunika kupipfundzisa, basi ene toera kuwina pinthu mwakukhonda kulungama. 12  M’bodzi wa iwo, wakuti ndi mprofeta wawo, alonga: “Anthu a ku Kreta ndzidzi onsene asalonga pyauthambi, iwo ndi ninga pikala, anthu akudyesa na akupolola.” 13  Umboni unoyu ndi wandimomwene. Na thangwi ineyi, pitiriza kuasandika mwakuwanga toera iwo akhale na cikhulupiro cakuwanga, 14  akhonde kubvesera pithankano pya Ayuda na miyambo ya anthu anasiya undimomwene. 15  Pinthu pyonsene ndi pyakucena kuna anthu akucena; mbwenye kuna ale adapswipisika na akusowa cikhulupiro, nkhabe cinthu cakucena, thangwi ndzeru zawo na manyerezero awo ndi pyakuipa. 16  Iwo asalonga pakweca kuti asadziwa Mulungu, mbwenye pinacita iwo pisapangiza kuti iwo asan’khonda, thangwi iwo ndi anthu akuipa na akukhonda kubvera, pontho nee athema toera kucita ntundu onsene wa cinthu cadidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pinthu pyakuphonyeka.”
Peno: “umaso wakunyanyasa.”
Peno: “wakudzitonga.”
Peno: “mafala akunyindirika.”
Peno: “kucenjeza.”
Peno: “cakuphedza.”