Mateu 24:1-51

 • CIDZINDIKIRO CA KUONEKERA KWA KRISTU (1-51)

  • Nkhondo, njala, piteketeke (7)

  • Mphangwa zadidi zinadzamwazwa (14)

  • Nyatwa ikulu (21, 22)

  • Cidzindikiro ca Mwana wa munthu (30)

  • Muti wa nsambvu (32-34)

  • Ninga mu ntsiku za Nowa (37-39)

  • Pitirizani kuyang’anira (42-44)

  • M’bandazi wakukhulupirika na m’bandazi wakuipa (45-51)

24  Pikhabuluka Yezu mu templo, anyakupfundzace anfendedzera toera kumpangiza templo yonsene.  Penepo Yezu aapanga: “Musadzumatirwa na pinthu ipi pyonsene? Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti nkhabe mwala unafuna kudzasala padzulu pamwala undzace mbukhonda kugomolwa.”  Pikhali Yezu nawa Paphiri ya Milivera, anyakupfundzace anfendedzera paekha mbambvundza: “Tipangeni, pinthu pyenepi pinacitika lini, pontho ndi cipi cidzindikiro ca kuonekera* kwanu na cakumala kwa makhaliro a dziko?”*  Yezu aatawira mbalonga: “Citani mphole-mphole toera mukhonde kunyengezwa,  thangwi azinji anadzabwera mu dzina yanga mbalonga: ‘Ndine Kristu,’ mbanyengeza anthu azinji.  Imwe munadzabva pya nkhondo na mabvabva a nkhondo. Citani mphole-mphole toera mukhonde kudzudzumika kakamwe, thangwi pinthu pyenepi pinacitika, mbwenye si kumala kwa makhaliro a dziko tayu.  “Mbumba inadzamenyana na mbumba indzace, umambo unadzamenyana na umambo undzace, pontho kunadzaoneka njala na piteketeke m’mbuto zakusiyana-siyana.  Pinthu pyenepi pyonsene ndi cipangizo ca kutoma kwa nyatwa zakutsukwalisa.  “Penepo anthu anadzakuonesani nyatwa mbakuphani, pontho imwe munadzaidiwa na anthu a mitundu yonsene thangwi ya dzina yanga. 10  Pontho, azinji anadzasiya kukhulupira Mulungu, iwo anadzasandukirana unango na ndzace mbaidana unango na ndzace. 11  Kunadzaoneka aprofeta azinji authambi mbanyengeza anthu azinji; 12  pontho, thangwi yakuthimizirika kwa uipi,* ufuni wa anthu azinji unadzathowa. 13  Mbwenye ule anapirira* mpaka kunkhomo, anadzapulumuswa. 14  Mphangwa zadidi za Umambo zinadzamwazwa pa dziko yonsene yapantsi toera zikhale umboni kuna anthu a madzindza onsene, buluka penepo kumala kunadzafika. 15  “Natenepa, mungaona cinthu cakunyanyasa cakufudza, ninga mudalonga mprofeta Dhanyeli, mbacilimira pa mbuto yakucena (nyakuleri asafunika kudzindikira), 16  penepo, ale ali mu Yudeya mbatome kuthawira ku mapiri. 17  Munthu ali pantsoi ya nyumba mbaleke kutcita toera kukwata pinthu n’nyumba mwace, 18  pontho munthu anagumanika kumunda mbaleke kubwerera kunyumba kwace toera kukwata nguwo yace. 19  Pinadzakhala pyakutsukwalisa kakamwe kuna akazi ali na mimba na ale anayamwisa mu ntsiku zenezi! 20  Pitirizani kuphembera toera kuthawa kwanu kukhonde kucitika mu ndzidzi wa khoni, nee pa ntsiku ya Sabudu. 21  Thangwi inadzaoneka nyatwa ikulu yakuti cipo yaoneka kale kubulukira pakucitwa kwa dziko mpaka cincino, buluka penepo cipo inadzacitika pontho. 22  Mwandimomwene, ntsiku zenezi mbazidakhonda kugwandizirwa, nkhabe munthu akhafuna kupulumuka; mbwenye thangwi ya anthu adasankhulwa, ntsiku zenezi zinadzagwandizirwa. 23  “Munthu angakupangani kuti: ‘Onani! Kristu ali pano,’ peno: ‘Ali kule!,’ lekani kutawira pyenepi. 24  Thangwi anadzaoneka anthu authambi anafuna kulonga kuti iwo ndi Kristu na aprofeta, iwo anadzacita pirengo pizinji pikulu na pyakudzumisa toera kunyengeza anthu, pingakwanisika na anthu adasankhulwa ene. 25  Onani! Ine ndakucenjezani. 26  Natenepa, anthu angakupangani kuti: ‘Iye ali kuthando,’ lekani kuenda kweneko. Angalonga kuti: ‘Iye ali n’nyumba,’ lekani kutawira pyenepi. 27  Thangwi ninga kucetuma kwa njazi kusatomera kumabulukiro a dzuwa mbiyetima mpaka kumadokero a dzuwa, pinadzakhalambo tenepo pakuonekera* kwa Mwana wa munthu. 28  Thangwi panagumanika cinyama cakufa ndi penepo panagumanyikana pyapungu.* 29  “Mwakucimbiza, pakumala kwa nyatwa ikulu ya ntsiku zenezi, dzuwa inadzathima, mwezi nee unadzabulusa ceza cace, nyenyezi zakudzulu zinadzagwa pantsi, pontho mphambvu zakudzulu zinadzatekenyeka. 30  Buluka penepo cidzindikiro ca Mwana wa munthu cinadzaoneka kudzulu, anthu onsene pa dziko yapantsi anadzadhima pa nthimandzi* pawo mwakutsukwala, penepo iwo anadzaona Mwana wa munthu mbakabwera m’makole kudzulu na mphambvu na mbiri ikulu. 31  Tuluka* ingalira mwakugaluza, iye anadzatuma aanju ace, iwo anadzagumanya anthu ace adasankhulwa kubulukira m’makhundu manai a mphepo, kutomera kunkhomo ibodzi yakudzulu mpaka kunkhomo inango. 32  “Cincino pfundzani nsangani uyu kubulukira ku muti wa nsambvu: Nthawi zace zitete zingatoma kuphukira mbazibulusa masamba, imwe musadziwa kuti malimwe ali cifupi. 33  Munjira ibodzi ene, mungaona pinthu pyenepi pyonsene, dziwani kuti iye ali cifupi, ali pansuwo. 34  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anthu a ubalwi uyu nee anadzamala kufa mpaka kucitika pinthu pyenepi pyonsene. 35  Kudzulu na dziko yapantsi pinadzapita, mbwenye mafala anga anadzakhala kwenda na kwenda. 36  “Thangwi ya ntsiku ineyi na ndzidzi unoyu, nkhabe anapidziwa, nee aanju akudzulu, nee Mwana, basi ene Baba ndiye anapidziwa. 37  Thangwi ninga pikhacitika mu ntsiku za Nowa, tenepa pinadzacitikambo pakuonekera* kwa Mwana wa munthu. 38  Ninga pikhacitika mu ntsiku zenezi madzi makulu mbadzati* kufika, anthu akhadya, akhamwa, amuna akhasemba, akazi akhasembwa, mpaka pa ntsiku idapita Nowa m’bote, 39  iwo nee adzindikira cinthu mpaka mudabwera madzi makulu* mbafudza anthu onsene, tenepa pinadzacitikambo pakuonekera kwa Mwana wa munthu. 40  Amuna awiri anadzakhala kumunda; m’bodzi anadzakwatwa, unango anadzasiyiwa. 41  Akazi awiri anadzagumanika akupeya pa libwe, m’bodzi anadzakwatwa, unango anadzasiyiwa. 42  Natenepa, pitirizani kuyang’anira,* thangwi imwe nkhabe kudziwa ntsiku inafuna kubwera Mbuyanu. 43  “Mbwenye kumbukani ipi: Khala mwanaciro nyumba asadziwa ndzidzi* unafuna kufika mbava, iye nee mbadagona, pontho nee mbadatawirisa kuti mbava apite n’nyumba mwace. 44  Na thangwi ineyi, imwembo khalani akukhunganyika, thangwi Mwana wa munthu anabwera pa ndzidzi unakhonda imwe kudikhira. 45  “Mwandimomwene, mbani m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru adakhazikiswa na mbuyace toera kuonera anyabasace a panyumba, toera kuapasa cakudya cawo pa ndzidzi wakuthema? 46  Wakutsandzaya ndi m’bandazi unoyu mbuyace angabwera mban’gumana akucita pyenepi! 47  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti iye anadzan’khazikisa toera kuonera pinthu pyace pyonsene. 48  “Mbwenye m’bandazi unoyu angakhala wakuipa mbanyerezera muntima mwace kuti: ‘Mbuya wanga akudembuka,’ 49  pontho mbatoma kumenya anyabasa andzace, kudya na kumwa pabodzi na anyakuledzera, 50  mbuyace m’bandazi unoyu anadzabwera pa ntsiku inakhonda iye kudikhira na pa ndzidzi unakhonda iye kudziwa, 51  iye anadzantcunyusa kakamwe mbamponya ku mbuto ya ampfakafaka. Kweneko iye anadzalira mbakukuta* mano ace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “kuswa mitemo,” pisabveka kukhonda bvera mitemo ya Mulungu.
Peno: “ule anafuna kupirira.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “malezi.”
Peno: “diti.”
Peno: “trombeta.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “cigumula.”
Peno: “cigumula.”
Peno: “kukhala maso.”
Peno: “ndi ndzidzi upi wakumasiku.”
Peno: “mbakikizira”