Mateu 23:1-39

  • Lekani kutowezera apfundzisi a mwambo na Afarisi (1-12)

  • Madzedze kuna apfundzisi a mwambo na Afarisi (13-36)

  • Yezu atsukwala thangwi ya Yerusalemu (37-39)

23  Buluka penepo Yezu alonga kuna mwinji wa anthu na kuna anyakupfundzace, mbati:  “Apfundzisi a mwambo na Afarisi aikhika okhene pa mbuto ya Mose.  Natenepa, citani mbamutoweza pyonsene pinakupangani iwo, mbwenye lekani kucita pinacita iwo, thangwi iwo asalonga, mbwenye nee asacita pinalonga iwo.  Iwo asamanga mitolo yakulemera mbaiikha m’mapewa mwa anthu, mbwenye iwo ene nkhabe funa kuilamusa na cala cawo.  Pinthu pyonsene pinacita iwo, asapicita toera aoniwe na anthu. Toera kutsidzikizika ku pinthu pyakuipa, asathimizira pimabokosi pya malemba pinabvala iwo, pontho asalaphisa pimbverere pya nguwo zawo.  M’maphwando, iwo asafuna mbuto zadidi kakamwe, m’masinagoga, iwo asafuna mipando yakutsogolo.*  Iwo asafuna kumwanyikwa mwacilemedzo m’misika, anthu mbaacemera Rabhi.  Mbwenye imwe lekani kucemerwa Rabhi, thangwi Mpfundzisi wanu ndi m’bodzi basi, pontho mwa imwe, monsene ndimwe abale.  Kusiyapo pyenepi, nee munthu m’bodzi anafunika imwe kucemera baba pa dziko yapantsi, thangwi Babanu ndi m’bodzi basi, Ule anakhala kudzulu. 10  Lekani kucemerwa atsogoleri, thangwi Ntsogoleri wanu ndi m’bodzi basi, Kristu. 11  Mbwenye wankulu kakamwe pakati panu asafunika kukhala ntumiki wanu. 12  Munthu onsene anakuzika ekhene anadzacepeswa, mbwenye ule anacepeseka anadzakuzwa. 13  “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi musafungira anthu misuwo ya Umambo wakudzulu. Nakuti imwe nkhabe kupitamo, musakhondesa ale anafuna kupitamo. 14  —— 15  “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi imwe musaenda kutali kakamwe toera kucitisa munthu apite mu nsoka wanu. Iye angapita, musancitisa kukhala wakuthema kakamwe kuponywa mu Djehena* kupiringana imwe. 16  “Dzedze kwa imwe maboliboli munatsogolera andzanu, mbamulonga: ‘Munthu angadumbira mu dzina ya templo, nkhabe pinthu; mbwenye munthu angadumbira mu dzina ya ouro ya mu templo, asatongwa kucita pidapikira iye.’ 17  Imwe madzemwa na maboliboli! Cakufunika kakamwe ndi cipi, ndi ouro peno templo idacenesa ouro? 18  Imwe musalongambo kuti, ‘Munthu angadumbira mu dzina ya guwa ya ntsembe, nkhabe pinthu; mbwenye munthu angadumbira mu dzina ya ntsembe iri pa guwa, asatongwa kucita pidapikira iye.’ 19  Imwe maboliboli! Cakufunika kakamwe ndi cipi, ndi ntsembe peno guwa idacenesa ntsembe? 20  Natenepa, munthu anadumbira mu dzina ya guwa ya ntsembe, akudumbira mu dzina ya guwa na pinthu pyonsene piri pa guwa; 21  pontho munthu anadumbira mu dzina ya templo, akudumbira mu dzina ya templo na ya Ule anakhala mwenemu; 22  ule anadumbira mu dzina ya kudzulu, akudumbira mu dzina ya mpando wa Mulungu na ya Ule anakhala pa mpando unoyu. 23  “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi musapereka cacikhumi* ca menta, endro na kumeni,* mbwenye musapwaza pinthu pyakufunika kakamwe pya Mwambo, ninga ulungami, kubvera ntsisi na kukhulupirika. Mukhafunika kupereka cacikhumi, mbamukhonda kupwaza pinthu pyakufunika kakamwe pya Mwambo. 24  Imwe maboliboli munatsogolera andzanu, musasungula imbu, mbamumeza kamelo! 25  “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi ndimwe ninga khomitco na mbale idatsukwa kunja, mbwenye nkati ndi mwakupswipa. Nkati, imwe mwadzala na kusirira pinthu pizinji* na pifuno pyakuipa. 26  Iwe Nfarisi boliboli, pakutoma cenesa nkati mwa khomitco na mbale, toera kunja kukhalembo kwakucena. 27  “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi mwalandana na nthumbi zidakhwazwa ntoto,* kunja zisaoneka ninga zakubalika mbwenye nkati zadzala na magogodo a anthu akufa na mitundu yonsene ya pinthu pyakunyanyasa. 28  Munjira ibodzi ene, kunja musaoneka ninga ndimwe akulungama pamaso pa anthu, mbwenye nkati mwanu mwadzala na umpfakafaka na macitiro akuipa. 29  “Dzedze kwa imwe apfundzisi a mwambo na Afarisi, ndimwe ampfakafaka! Thangwi musacita nthumbi za aprofeta na kubalikisa nthumbi za anthu akulungama, 30  mbamulonga: ‘Mbidakhala kuti tikhalipo mu ndzidzi wa ambuyathu, ife nee mbatidaaphedza toera kupha aprofeta.’ 31  Natenepa, musalonga mwekhene kuti ndimwe ana a anthu adapha aprofeta. 32  Mphapo, malisani kucita mabasa akuipa adatomesa ambuyanu. 33  “Imwe nyoka, ana a nyoka, munakwanisa tani kuthawa kutongwa mu Djehena?* 34  Na thangwi ineyi, ndinakutumirani aprofeta, anthu audziwisi na apfundzisi. Anango a iwo imwe munadzaapha na kuamanika pamuti, anango munadzaakwapula m’masinagoga na kuatcinga m’mizinda yonsene, 35  toera ubwere kuna imwe mulando wa ciropa ca anthu onsene akulungama cidagwa pantsi, kubulukira ciropa ca Abheli munthu wakulungama mpaka Zakariya mwana wa Bharakiya, adapha imwe mu templo cifupi na guwa ya ntsembe. 36  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti nyatwa zenezi zonsene zinadzagwera anthu awa a ndzidzi uno. 37  “Yerusalemu, Yerusalemu, nyakupha aprofeta na nyakuponyera miyala ale anatumwa kuna iwe! Kazinji kene ine ndikhafuna kugumanya anako ninga munagumanya nkhuku anapiye ace pantsi pa maphapido ace! Mbwenye imwe mwakhonda. 38  Onani! Mulungu anadzasiya nyumba yanu.* 39  Thangwi ine ndinakupangani kuti nee munadzandionabve, kubulukira cincino mpaka mungadzalonga kuti: ‘Mbasimbwe ule anabwera mu dzina ya Yahova!’”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “yadidi kakamwe.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mwakubverana na Mwambo, munthu angabvuna ntsengwa khumi m’munda mwace, akhafunika kupereka ntsengwa ibodzi kuna Mulungu.
Menta, endro na kumeni ndi miti inakula m’munda yakuti anthu asaiphatisira toera kudzipisa cakudya.
Peno: “umbava.”
Ntoto ndi ntundu unango wa tinta yakucena
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Munjira inango: “nyumba yanu inadzasala madembe.”