Mateu 21:1-46

  • Kupita kwa Yezu mwakutsandzayisa (1-11)

  • Yezu acenesa templo (12-17)

  • Kupaswa dzedze kwa muti wa nsambvu (18-22)

  • Kusaka kudziwa kudabuluka mphambvu za Yezu (23-27)

  • Nsangani unalonga pya ana awiri (28-32)

  • Nsangani unalonga pya anyakulima auphanga (33-46)

    • Kukhondwa kwa mwala wakufunika kakamwe wapankhomo (42)

21  Pikhali iwo cifupi na Yerusalemu, afika ku Bhetifaji Paphiri ya Milivera, penepo Yezu atuma anyakupfundzace awiri,  mbaapanga: “Ndokoni kucisa ciri patsogolo panu, kweneko munagumana buru idamangirirwa yakuti iri pabodzi na mwanace wamamuna. Asudzuleni mbamubwera nawo kuna ine.  Munthu angakubvundzani, mpangeni kuti: ‘Mbuya asaafuna.’ Penepo pene iye anakusiyani toera muabwerese.”  Pyenepi pyacitika toera akwanirisike mafala adalonga mprofeta kuti:  “Pangani mwana wankazi wa Sioni kuti: ‘Ona! Mambo wako akubwera kuna iwe, iye ndi wakucepeseka, akwira pa buru, inde, pa mwanaburu, mwana wa cinyama cakuthukula naco mitolo.’”  Natenepa, anyakupfundza aenda mbacita ninga mudapangwa iwo na Yezu.  Iwo abweresa buru na mwanace, athasika nguwo zawo pa misana ya maburu, Yezu mbakwira mwanaburu.  Anthu azinji athasika nguwo zawo mu nseu, mu ndzidzi wakuti anango akhagwanda matsandzo a miti mbaaikha mu nseu.  Kusiyapo pyenepi, mwinji wa anthu ukhaenda patsogolo pa Yezu na ale akhabwera nduli mwace akhapitiriza kukhuwa mbati: “Mulungu tisakuphembani, pulumusani Mwana wa Dhavidhi! Mbapaswe nkhombo ule anabwera mu dzina ya Yahova! Tisakuphembani imwe wakudzulu kakamwe, mpulumuseni!” 10  Pidapita iye mu Yerusalemu, anthu onsene mu nzinda adzudzumika kakamwe, anango akhabvundza: “Unoyu mbani?” 11  Mwinji wa anthu ukhalonga: “Uyu ndi Yezu, mprofeta wa ku Nazareti, ku Galileya!” 12  Yezu apita mu templo mbathamangisa anthu onsene akhagulisa na akhagula pinthu mu templo, pontho abhoma meza za anyakucinjisa kobiri na mipando ya ale akhagulisa nkhangaiwa. 13  Iye aapanga: “Pyalembwa kuti: ‘Nyumba yanga inadzacemerwa nyumba yakucitira maphembero,’ mbwenye imwe mwaisanduza kudza dzimba ya mambava.” 14  Pontho, maboliboli na anyakulamala abwera kuna Yezu mu templo, iye mbaawangisa. 15  Akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo pidaona iwo pinthu pyakudzumisa pidacita Yezu, pabodzi na ana akakhuwa mu templo kuti, “Mulungu tisakuphembani, pulumusani Mwana wa Dhavidhi!” iwo aipirwa kakamwe, 16  mbabvundza Yezu kuti: “Usabva pinalonga ana awa?” Yezu aatawira: “Inde, ndisapibva. Kodi imwe nee mwaleri mafala adalembwa kuti: ‘Imwe mwacitisa kuti nkanwa mwa anang’ono na mwa akhombwani mubuluke mafala akukusimbani’?” 17  Penepo Yezu aasiya, abuluka mu nzinda unoyu mbaenda ku Bhetanya, mbagona kweneko. 18  Pikhabwerera iye ku Yerusalemu namacibese kakamwe, Yezu aphatwa na njala. 19  Iye aona muti wa nsambvu n’khundu mwa nseu mbaufendedzera, mbwenye nee agumana misapo, ukhali na masamba basi. Penepo iye apanga muti unoyu: “Cipo unabala pontho misapo.” Muti wa nsambvu wauma pa ndzidzi ubodzi ene. 20  Anyakupfundzace pidaona iwo pyenepi adzuma kakamwe, mbalonga: “Pyakwanisika tani kuti muti wa nsambvu uume pa ndzidzi ubodzi ene?” 21  Yezu aatawira: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti mungakhala na cikhulupiro mbamukhonda kupenula, nee munadzacita pidacita ine kuna nsambvu uyu basi, mbwenye mungapanga phiri iyi kuti: ‘Thukuka pano mbuponyeka m’bara,’ pyenepi pinacitika. 22  Pontho pinthu pyonsene pinaphemba imwe mu phembero, mungakhala na cikhulupiro munadzapitambira.” 23  Pidapita iye mu templo, akulu a anyantsembe na akulu a mbumba abwera kuna Yezu mu ndzidzi ukhapfundzisa iye, mbambvundza: “Usacita pyenepi na mphambvu za ani? Pontho mbani adakutawirisa toera kucita pyenepi?” 24  Yezu aatawira: “Inembo ndinakubvundzani cinthu cibodzi. Munganditawira, ine ndinakupanganimbo kuti ndisacita pyenepi na mphambvu za ani: 25  Kodi mphambvu zikhabatiza na Juwau zabuluka kupi? Zabuluka kuna Mulungu* peno kuna anthu?” Iwo atoma kulonga okha-okha, mbati: “Tingalonga kuti: ‘Zabuluka kuna Mulungu,’* iye anatibvundza: ‘Mphapo thangwi yanji imwe nee mwan’khulupira?’ 26  Mbwenye tingalonga kuti: ‘Zabuluka kuna anthu,’ tisagopa mwinji wa anthu, thangwi onsene asakhulupira kuti Juwau ndi mprofeta.” 27  Natenepa iwo antawira: “Ife nkhabe kupidziwa.” Yezu aapanga: “Inembo nee ndinakupangani kuti ndisacita pyenepi na mphambvu za ani. 28  “Ndi api maonero anu? Mamuna m’bodzi akhali na ana awiri. Aenda kuna mwanace wakutoma mbampanga: ‘Mwananga, ndoko kaphate basa lero kumunda wa mauva.’ 29  Iye atawira: ‘Nkhabe funa,’ mbwenye buluka penepo, atsumbikika* mbaenda. 30  Pidaenda iye kuna mwanace waciwiri, am’phemba pibodzi pyene. Iye atawira: ‘Ndinaenda baba,’ mbwenye nee aenda. 31  Mbani mwa ana awiri anewa adacita pinafuna babace?” Iwo atawira: “Wakutoma.” Yezu alonga: “Mwandimomwene ndinakupangani kuti anyakulipisa misonkho na akazi aulukwali anadzakusiyani nduli pakupita mu Umambo wa Mulungu. 32  Thangwi Juwau abwera kuna imwe mbakupfundzisani njira yaulungami, ngakhale tenepo imwe nee mwan’khulupira. Mbwenye anyakulipisa misonkho na akazi aulukwali an’khulupira; maseze mwaona pyenepi, imwe nee mwatcunyuka, pontho nee mwan’khulupira. 33  “Bveserani nsangani unango: Mamuna m’bodzi akhali na munda wace, iye atcekamo miti ya mauva mbauzungulira na mpanda; asasanya mbuto yakukamulira mauva toera kucita vinyu, mbamangamo cirindo.* Buluka penepo asiya munda wace m’manja mwa anyakulima, mbaenda ku dziko inango. 34  Pidafika ndzidzi unatokota mauva, iye atuma anyabasace kuna anyakulima toera kakwata misapo yace. 35  Mbwenye anyakulima aphata anyabasa a mwanaciro munda, m’bodzi iwo am’menya, unango amupha, unangombo amponyera miyala. 36  Iye atuma pontho anyabasa anango, azinji kupiringana akutoma, mbwenye iwo aacita pibodzi pyene. 37  Pakumalisa iye atuma mwanace, mbalonga: ‘Iwo analemedza mwananga.’ 38  Anyakulima pidaona iwo mwanace, alonga okha-okha mbati: ‘Uyu ndiye anafuna kutambira unthaka, natenepa tendeni timuphe toera tikwate unthaka wace!’ 39  Natenepa iwo am’phata, amponya kunja kwa munda wa mauva mbamupha. 40  Mphapo mwanaciro munda angabwera, anacitanji kuna anyakulima anewa?” 41  Iwo antawira: “Nakuti iwo ndi anyakuipa, iye anaafudza onsene mbapereka munda wace kuna anyakulima anango akuti anadzampasa misapo pa ndzidzi unatokota iyo.” 42  Yezu aapanga: “Kodi imwe nee mwaleri pinalonga Malemba kuti: ‘Mwala udakhondwa na anyakumanga nyumba, wadzakhala mwala wakufunika kakamwe wapankhomo.* Mwala unoyu wabuluka kuna Yahova, pontho ndi wakudzumisa kakamwe kwa ife’? 43  Na thangwi ineyi ndinakupangani kuti Umambo wa Mulungu munadzaupokoserwa mbuperekwa kuna anthu anacita pinafuna Mulungu.* 44  Pontho, munthu anafuna kugwera pamwala unoyu anadzanyedzeka. Mbwenye munthu onsene anafuna kugwerwa nawo, anadzapeyeka.” 45  Akulu a anyantsembe na Afarisi pidabva iwo misangani yace, adzindikira kuti Yezu akhalonga pya iwo. 46  Maseze akhafuna kum’manga,* iwo akhagopa mwinji wa anthu, thangwi anthu akhaona Yezu ninga mprofeta.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “zabuluka kudzulu.”
Fala na Fala: “zabuluka kudzulu.”
Peno: “buluka penepo asandikika mbacinja manyerezero ace.”
Ndi cinyumba cinamangwa kumunda toera kuonera pidalimwa gopa pinadyiwa na pinyama peno mbalame.
Mwala unoyu usaikhwa pankhomo ya nyumba panagumana mapfufu mawiri.
Peno: “anabala misapo yace.”
Peno: “kum’phata.”