Marko 9:1-50

  • Kucinjika kwa Yezu (1-13)

  • Kuwangiswa kwa m’phale wakuti akhali na dimonyo (14-29)

    • Kuna munthu wacikhulupiro pinthu pyonsene pisakwanisika (23)

  • Kufa kwa Yezu kwalongwa pontho mwanyapantsi (30-32)

  • Anyakupfundza aketesana kuti mbani nkulu (33-37)

  • Munthu onsene anakhonda kutipokanya ali kukhundu yathu (38-41)

  • Miyala yakugwegwedusa (42-48)

  • “Khalani na munyu mwa imwe” (49, 50)

9  Yezu athimiza kuapanga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anango mwa ale ali pano nee anadzafa mbadzati kuona kuti Umambo wa Mulungu wabwera na mphambvu.”  Pidapita ntsiku zitanthatu, Yezu akwata Pedhru, Tiyago na Juwau mbakwira na iwo basi paphiri yakulapha. Iye acinjika pamaso pawo;  nguwo zace zayetimira, mbazicena kakamwe kwakuti nee munthu m’bodzi pa dziko yapantsi mbadakwanisa kuzicenesa tenepo.  Iwo aonambo Eliya na Mose mbakacedza na Yezu.  Penepo Pedhru apanga Yezu: “Rabhi, mphyadidi tikhale pyathu pano. Tisiyeni timange misasa mitatu, ubodzi wanu, unango wa Mose unango wa Eliya.”  Mwandimomwene, Pedhru nee akhadziwa pikhafuna iye kulonga, thangwi iwo akhagopa kakamwe.  Penepo yaoneka khole mbiaphimbira, yabveka fala mu khole mbilonga: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, mbvereni.”  Mwakucimbiza iwo ayang’ana n’khundu mwawo mbaona kuti nee pakhalibve munthu unango kusiyapo Yezu.  Pikhatcita iwo paphiri, Yezu aacenjeza toera akhonde kulonga kuna anango pinthu pidaona iwo mpaka Mwana wa munthu angamala kulamuswa muli akufa. 10  Iwo akoya mafala anewa muntima,* mbwenye acedza okhene kuti kulamuswa muli akufa kweneku kusabvekanji. 11  Pontho iwo atoma kumbvundza: “Thangwi yanji apfundzisi a mwambo asalonga kuti ndi Eliya anafuna kubwera pakutoma?” 12  Iye aapanga: “Ndimomwene kuti Eliya anabwera pakutoma mbasasanyira pinthu pyonsene; mphapo thangwi yanji malemba asalonga kuti Mwana wa munthu asafunika kuthabuswa kakamwe, mbapwaziwa? 13  Mbwenye ine ndinakupangani kuti Eliya abwera kale, pontho iwo ancitira pinthu pyonsene pyakuipa pikhafuna iwo kuna iye ninga mudalemberwa ipyo thangwi ya iye.” 14  Pidafika iwo kuna anyakupfundza anango, aona mwinji ukulu wa anthu ukhali n’khundu mwawo, pontho pakhali na apfundzisi a mwambo akhaketesana na iwo. 15  Mbwenye mwinji wa anthu pidamuona iwo, adzumatirwa kakamwe mbathamanga toera kuenda kam’mwanyika. 16  Natenepa iye aabvundza: “Ninji pinaketesana imwe na iwo?” 17  Munthu m’bodzi pakati pa mwinji antawira: “Mpfundzisi, ndabweresa mwananga wamamuna kuna imwe thangwi ali na dimonyo wakuti asancimwanisa kulonga. 18  Konsene kwene kunam’phata dimonyo unoyu, asamponya pantsi. Penepo mwana asabulusa mapobvu nkanwa, asakukuta* mano mbaluza mphambvu. Ine ndaphemba anyakupfundza anu toera abuluse dimonyo, mbwenye iwo nee akwanisa.” 19  Yezu aatawira: “Imwe anthu akusowa cikhulupiro, ndinapitiriza kukhala na imwe mpaka lini? Ndinakupirirani mpaka lini? M’bwereseni kuno.” 20  Iwo ankwata mbaenda naye kuna Yezu, mbwenye dimonyo pidaona iye Yezu, acitisa mwana kutetemera kakamwe. Pidagwa iye pantsi, akhabulumunda mbabulusa mapobvu nkanwa mwace. 21  Penepo Yezu abvundza babace mwana: “Pyenepi pyatoma lini?” Iye atawira: “Kutomera mu uwana wace, 22  kazinji kene dimonyo asamponya pa moto na m’madzi toera kumupha. Mbwenye khala munakwanisa kumuwangisa, tibvereni ntsisi, pontho tiphedzeni.” 23  Yezu ampanga: “Thangwi yanji ukulonga kuti, ‘Khala munakwanisa’? Kuna munthu wacikhulupiro pinthu pyonsene pisakwanisika.” 24  Penepo pene babace mwana akhuwa mbalonga: “Ine ndiri na cikhulupiro! Ndiphedzeni toera kuwangisa cikhulupiro canga!” 25  Pidaona Yezu kuti mwinji wa anthu ukhaafendedzera mwakucimbiza, asandika dimonyo, mbalonga: “Iwe dimonyo unacitisa munthu kukhonda kubva na kukhonda longa, ndiri kukupanga, buluka muna iye mbukhonda kupita pontho muna iye!” 26  Pidamala iye kukhuwa na kucitisa mwana kutetemera kakamwe, dimonyo abuluka, mwana mbakhala ninga afa, natenepa anthu azinji akhalonga: “Iye afa!” 27  Mbwenye Yezu aphata nkono wa mwana mbamulamusa, iye mbalimira. 28  Pidapita iwo n’nyumba, anyakupfundzace ambvundza pakhundu: “Thangwi yanji ife nee takwanisa kubulusa dimonyo?” 29  Iye aatawira: “Ntundu unoyu wa dimonyo usabuluka basi ene na phembero.” 30  Iwo abuluka kweneko mbapita na ku Galileya, mbwenye iye nee akhafuna kuti anthu adziwe pyenepi. 31  Thangwi iye akhapfundzisa anyakupfundzace mbaapanga: “Mwana wa munthu anaperekwa m’manja mwa anthu, iwo anadzamupha, maseze aphiwe, iye anadzalamuswa pakupita ntsiku zitatu.” 32  Maseze nee abvesesa pidalonga iye, iwo akhagopa kumbvundzisa. 33  Iwo apita mu Kafarnau. Pikhali iye n’nyumba, Yezu aabvundza: “Ninji pikhaketesana imwe mu nseu?” 34  Iwo nee antawira, thangwi mu nseu iwo akhaketesana kuti mbani nkulu pakati pawo. 35  Penepo iye akhala pantsi mbacemera anyakupfundzace 12, mbaapanga: “Khala munthu asafuna kukhala wankulu, asafunika kucepeseka kakamwe mbakhala ntumiki wa onsene.” 36  Natenepa iye akwata mwanang’ono mbamuikha pakati pawo; aikha mikono yace m’mapewa a mwana, mbaapanga: 37  “Munthu onsene anatambira m’bodzi wa anang’ono ninga uyu mu dzina yanga, akutambirambo ine; pontho munthu onsene ananditambira, nee akutambira ine basi, mbwenye akutambirambo Ule adandituma.” 38  Juwau ampanga: “Mpfundzisi, ife taona munthu unango mbakabulusa madimonyo mu dzina yanu, ife tayesera kun’khondesa, thangwi iye nee ndi m’bodzi wa ife.” 39  Mbwenye Yezu alonga: “Lekani kuyesera kun’khondesa, thangwi nkhabe munthu anacita pirengo pyamphambvu mu dzina yanga, buluka penepo mbalonga pinthu pyakuipa thangwi ya ine. 40  Thangwi munthu onsene anakhonda kutipokanya ali kukhundu yathu. 41  Pontho munthu onsene anakupasani khomitco ya madzi toera kumwa thangwi yakukhala anyakupfundza a Kristu, mwandimomwene ine ndinakupangani kuti iye nee anadzaluza nkhombo zace. 42  Mbwenye munthu onsene anagwegwedusa m’bodzi wa anthu awa akucepeseka akuti asandikhulupira, mphyadidi amangirwe mwala ukulu n’khosi mwace, ninga ule unazungunuswa na buru pakupeya, mbaponywa m’bara. 43  “Khala djanja yako isakudawisa,* igwande. Thangwi mphyadidi kwa iwe kugumana umaso mbuli wakulamala, m’mbuto mwa kuponywa na manja mawiri ene mu Djehena,* pa moto wakuti nkhabe kuthimisika. 44  —— 45  Khala mwendo wako usakudawisa,* ugwande. Thangwi mphyadidi kwa iwe kugumana umaso mbuli wakulamala, m’mbuto mwakuponywa na miyendo miwiri ene mu Djehena.* 46  —— 47  Pontho khala diso yako isakudawisa,* itaye kutali. Thangwi mphyadidi kwa iwe kupita mu Umambo wa Mulungu mbuli na diso ibodzi, m’mbuto mwakuponywa mu Djehena* na maso ako mawiri ene, 48  ku mbuto yakuti mpfunye nkhabe kufa, pontho moto nkhabe kuthimiswa. 49  “Thangwi anthu ninga anewa asafunika kukhutulirwa munyu wakuti usaimirira moto. 50  Munyu ndi wadidi, mbwenye ungasuluka, munacitanji toera ukhale pontho na mphambvu yakulungula? Khalani na munyu mwa imwe, pontho pitirizani kukhala muntendere unango na ndzace.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “apitiriza kukoya pyenepi mwa iwo basi.”
Peno: “asakikiriza.”
Fala na Fala: “isakugwegwedusa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “usakugwegwedusa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “isakugwegwedusa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.