Marko 8:1-38

  • Yezu adyesa amuna 4.000 (1-9)

  • Aphembwa toera kucita cirengo (10-13)

  • Ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi na Herodhi (14-21)

  • Kuwangiswa kwa boliboli ku Bhetisaidha (22-26)

  • Pedhru adzindikira Kristu (27-30)

  • Kufa kwa Yezu kwalongwa mwanyapantsi (31-33)

  • Nyakupfundza wandimomwene (34-38)

8  Mu ntsiku zenezi, mwinji ukulu wa anthu wagumanyikana pontho pana Yezu. Iwo nee akhali na cakudya. Natenepa iye acemera anyakupfundzace, mbaapanga:  “Ndikubvera ntsisi mwinji uyu wa anthu, thangwi iwo ali na ine mu ntsiku zitatu, pontho iwo nkhabe cakudya.  Ndingaapanga toera aende m’mamidzi mwawo na njala, anakomoka panjira, pontho anango mwa iwo abuluka kutali kakamwe.”  Mbwenye anyakupfundzace antawira: “Kuno ndi kutali kakamwe na mamidzi, tinagumana kupi mikate yakukwana toera kudyesa anthu onsene awa?”  Penepo Yezu aabvundza: “Muli na mikate mingasi?” Iwo antawira: “Minomwe.”  Iye apanga mwinji wa anthu toera kukhala pantsi. Buluka penepo, akwata mikate minomwe mbacita phembero yakupereka takhuta. Pidamala iye, aigwanda-gwanda mbaipereka kuna anyakupfundzace, iwombo aigawira mwinji wa anthu.  Iwo akhalimbo na nyama zing’ono zingasi za m’madzi. Pidamala iye kucita phembero yakupereka takhuta, iye aapangambo toera azigawire.  Natenepa iwo adya mbakhuta, pontho agumanya mapindi adasala mbadzadza pitundu pinomwe pikulu.  Amuna adadya akhali cifupi na 4.000. Buluka penepo iye aapanga toera aende. 10  Mwakukhonda dembuka, Yezu akwira mwadiya pabodzi na anyakupfundzace mbafika kucisa ca Dhalimanuta. 11  Kweneko afika Afarisi, mbatoma kuketesana na Yezu. Toera kumuyesera, iwo am’phemba toera acite cirengo mu dzina ya Mulungu. 12  Natenepa Yezu atsukwala kakamwe muntima mwace, mbalonga: “Thangwi yanji anthu awa akuipa asasaka cirengo? Mwandimomwene ine ndinakupangani, nkhabepo cirengo cinango cinafuna kupangizwa iwo.” 13  Natenepa Yezu aasiya, akwira pontho m’mwadiya mbaenda kuntunda unango. 14  Mbwenye anyakupfundzace aduwala kukwata mikate, pontho nee akhali na cakudya cinango m’mwadiya kusiyapo nkate ubodzi basi. 15  Yezu aacenjeza mwakubveka, mbati: “Fungulani maso anu; citani mphole-mphole na ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi na wa Herodhi.” 16  Natenepa iwo atoma kuketesana okhene kuti thangwi yanji nee abweresa mikate. 17  Pidaona iye pyenepi, aabvundza: “Thangwi yanji musaketesana thangwi yakukhonda bweresa mikate? Imwe mudzati kudzindikira mbamubvesesa? Kodi mitima yanu isapitiriza nee kubvesesa? 18  ‘Maseze muli na maso, imwe nkhabe kuona; maseze muli na makutu, imwe nkhabe kubva.’ Kodi nee musakumbuka? 19  Pidagwanda ine mikate mixanu mbadya amuna 5.000, ndi pitundu pingasi pidadzadza imwe na mapindi a mikate adasala?” Iwo antawira: “Khumi na piwiri.” 20  “Pidagwanda ine mikate minomwe mbadya amuna 4.000, ndi pitundu pingasi pikulu pidadzadza imwe na mapindi a mikate adasala?” Iwo antawira: “Pinomwe.” 21  Natenepa iye aapanga: “Kodi imwe mudzati kupibvesesa?” 22  Iwo afika ku Bhetisaidha. Kweneko anthu abweresa kuna Yezu mamuna wakuti akhali boliboli, iwo adembetera toera iye an’khuye. 23  Yezu aphata nkono wa boliboli mbaenda naye kunja kwa nzinda. Pidamala iye kumuikha mata m’maso mwace, ansandzikira manja, mbambvundza: “Ciripo cinaona iwe?” 24  Mamuna ayang’ana kudzulu mbalonga: “Ndikuona anthu, mbwenye asaoneka ninga miti ikufamba-famba.” 25  Yezu am’phata pontho maso ace, mamuna mbaona mwadidi. Iye awangiswa mbakwanisa kuona mwadidi pinthu pyonsene. 26  Natenepa Yezu ampanga toera aende kunyumba kwace, mbalonga: “Leka kupita na mu nzinda uyu.” 27  Yezu na anyakupfundzace abuluka mbaenda kupisa pya Sezareya-Filipi. Pikhali iwo n’njira, iye atoma kuabvundza: “Kodi anthu asalonga kuti ndine ani?” 28  Iwo antawira: “Asalonga kuti ndimwe Juwau M’batizi, mbwenye anango asalonga kuti ndimwe Eliya; anangombo asalonga kuti ndimwe m’bodzi wa aprofeta.” 29  Iye aabvundza: “Mphapo imwembo musalonga kuti ndine ani?” Pedhru antawira: “Imwe ndimwe Kristu.” 30  Penepo iye aacenjeza toera akhonde kulonga pyenepi kuna anango. 31  Pontho iye atoma kuapfundzisa kuti Mwana wa munthu asafunika kuona nyatwa zizinji mbakhondiwa na akulu a mbumba, akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo. Buluka penepo iye anaphiwa mbalamuswa muli akufa pakupita ntsiku zitatu. 32  Mwandimomwene, iye alonga mafala anewa pakweca. Mbwenye Pedhru aenda naye pakhundu mbatoma kunsandika. 33  Penepo Yezu azungunuka mbayang’ana anyakupfundzace, iye asandika Pedhru, mbati: “Buluka patsogolo panga Sathani! Thangwi manyerezero ako si a Mulungu tayu, mbwenye ndi a anthu.” 34  Yezu acemera mwinji wa anthu pabodzi na anyakupfundzace mbaapanga: “Munthu onsene anafuna kunditowera, asafunika akhondeke ekhene, akwate muti wace wakusikimizira* mbapitiriza kunditowera.” 35  Thangwi munthu onsene anafuna kupulumusa umaso wace, anadzauluza, mbwenye ule analuza umaso wace thangwi ya ine, pontho thangwi ya mphangwa zadidi, anadzaupulumusa. 36  Kodi munthu anawinanji angakhala na pinthu pyonsene pya dziko ino, mbwenye mbaluza umaso wace? 37  Kodi mwandimomwene munthu mbadaperekanji toera kugula umaso wace? 38  Natenepa, munthu onsene anakhala na manyadzo na ine pontho thangwi ya mafala anga mu dziko ino ya anthu akukhonda khulupirika* na akudawa, Mwana wa munthu anadzakhalambo na manyadzo na iye angabwera na mphambvu ya Babace pabodzi na aanju akucena.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “aupombo.”