Marko 7:1-37

  • Kupangizwa pakweca kwa miyambo ya anthu (1-13)

  • Pinapswipisa munthu ndi pinabuluka muntima (14-23)

  • Cikhulupiro ca nkazi wa ku Siro-Fenisya (24-30)

  • Kuwangiswa kwa dhrodhro (31-37)

7  Afarisi na apfundzisi a mwambo anango adabuluka ku Yerusalemu agumanyikana pana Yezu.  Penepo iwo aona anyakupfundza anango a Yezu mbakadya cakudya cawo na manja akukhonda cena, pisabveka, mwakukhonda samba manja.*  (Thangwi Afarisi na Ayuda onsene nkhabe kudya mbadzati kusamba manja awo mpaka mu cigunkunu, toera kubvera miyambo ya akulu akale,  angabuluka ku nsika, iwo nkhabe kudya mbadzati kuceneseka na madzi. Pana miyambo inango mizinji idapaswa iwo yakuti asaitoweza, ninga ya kubatiza makhomitco, milinga* na pyombo pyakucitwa na nkuwa.)  Natenepa, Afarisi anewa na apfundzisi a mwambo abvundza Yezu: “Thangwi yanji anyakupfundza anu asapwaza miyambo ya akulu akale,* mbadya cakudya cawo na manja akukhonda cena?”  Iye aapanga: “Izaiya alonga mwakubveka thangwi ya imwe ampfakafaka, ninga mudalemberwa ipyo kuti: ‘Anthu awa asandilemedza na milomo yawo basi, mbwenye mitima yawo iri kutali kakamwe na ine.  Iwo asandilambira papezi, thangwi asapfundzisa miyambo ya anthu ninga kuti ndi pipfundziso pya Mulungu.’  Imwe musasiya matongero a Mulungu mbamubvera miyambo ya anthu.”  Iye aapanga pontho: “Imwe musadziwa mwadidi kupwaza matongero a Mulungu toera kubvera mwambo wanu. 10  Thangwi Mose alonga: ‘Lemedza babako na mako,’ pontho iye alonga: ‘Munthu onsene analonga mwakuipa* babace peno mace asafunika kuphiwa.’ 11  Mbwenye imwe musalonga: ‘Munthu onsene angapanga babace peno mace kuti: “Pyonsene piri na ine pyakuti mbidakwanisa kukuphedzani napyo ndi korbhani, (pisabveka, muoni udaperekwa kuna Mulungu),”’ 12  imwe nee musantawirisabve toera kuphedza babace peno mace. 13  Munjira ineyi, imwe musacitisa mafala a Mulungu kukhala akusowa basa thangwi ya mwambo wanu udapereka imwe kuna anango. Pontho imwe musacita pinthu pizinji ninga pyenepi.” 14  Natenepa iye acemera pontho mwinji wa anthu toera abwere kuna iye, mbaapanga: “Ndibvesereni imwe monsene, pontho bvesesani mabvekero a mafala anga. 15  Nkhabe cinthu ciri kunja kwa munthu cakuti cingapita muna iye cinakwanisa kumpswipisa; mbwenye pinthu pinabuluka muna munthu ndipyo pinampswipisa.” 16  —— 17  Pidabuluka Yezu pana mwinji wa anthu, apita n’nyumba, penepo anyakupfundzace atoma kumbvundza pya mabvekero a nsangani unoyu. 18  Yezu aatawira: “Imwembo mudzati kupibvesesa ninga iwo? Nee musadziwa kuti cinthu consene ciri kunja cingapita muna munthu nkhabe kumpswipisa? 19  Thangwi nee pisapita muntima mwa munthu, mbwenye pisapita m’mimba mwace mpaka kubuluka munthu angaenda ncimbuzi.” Natenepa, Yezu apangiza kuti pyakudya pyonsene ndi pyakucena. 20  Iye aapangambo: “Pire pinabuluka muna munthu, ndipyo pinampswipisa. 21  Thangwi muntima mwa munthu ndimo munabuluka manyerezero akuipa: Pyaulukwali,* umbava, pya kupha munthu, 22  pyaupombo, kufuna pyonsene, macitiro akuipa, kunyengeza, makhaliro akupasa manyadzo,* bibvu, mafala akupwaza Mulungu, kudzikuza, na pyaupswiru. 23  Pinthu pyakuipa pyenepi pyonsene pisabuluka muntima, pontho pisapswipisa munthu.” 24  Iye abuluka kweneko mbaenda kupisa pya Tiro na Sidhoni. Kweneko iye apita n’nyumba thangwi nee akhafuna kuti anthu adziwe kuti iye afika, mbwenye anthu adziwa pyenepi. 25  Pa ndzidzi unoyu, nkazi m’bodzi wakuti mwanace wang’ono wankazi akhali na dimonyo abva pya Yezu, iye abwera mbagodama pa miyendo ya Yezu. 26  Nkazi unoyu akhali wa dzindza Yacigerego, wa cisa ca Siro-Fenisya;* iye apitiriza kuphemba Yezu toera abuluse dimonyo muna mwanace. 27  Mbwenye Yezu ampanga: “Pakutoma siya ana akhute, thangwi si pyadidi tayu kukwata nkate wa ana mbatiuponyera anambwa ang’ono.” 28  Nkazi atawira: “Inde Mbuya, mbwenye anambwa ang’ono ali pantsi pameza asadya manyedzwa anagwiswa na anang’ono.” 29  Penepo Yezu ampanga: “Nakuti walonga mafala anewa, ndoko, dimonyo abuluka muna mwanako.” 30  Natenepa, nkazi aenda kunyumba kwace mbagumana mwanace ali kugona patalimba, dimonyo akhadabuluka muna iye. 31  Pidabuluka Yezu kucisa ca Tiro, apita na ku Sidhoni mbagwanda na pakati pacisa ca Dhekapoli* kuenda ku Bara ya Galileya. 32  Kweneko anthu abweresa mamuna m’bodzi wakukhonda kubva wakuti akhali na cibubu kakamwe, iwo adembetera Yezu toera ansandzikire manja. 33  Yezu aenda naye pakhundu, kutali na mwinji wa anthu. Penepo Yezu aikha pyala pyace m’makutu a mamuna unoyu, pidamala iye kuphula mata, akhuya lirimi ya mamuna. 34  Yezu ayang’ana kudzulu, apuma mwakubveka mbapanga mamuna: “Efata,” pisabveka, “Funguka.” 35  Natenepa, makutu ace afunguka, cibubu cace camala, mbatoma kulonga mwadidi. 36  Yezu aacenjeza toera akhonde kulonga pyenepi kuna anango, mbwenye mukhathimiza iye kuakhondesa, iwo akhathimizambo kulonga pidacita iye. 37  Mwandimomwene iwo adzumatirwa kakamwe, mbalonga: “Iye asacita mwadidi pinthu pyonsene. Ngakhale madhrodhro na mabewewe, iye asaawangisa.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Pisabveka, akukhonda ceneswa mwakubverana na misambo.
Peno: “jaro.”
Peno: “ya ambuyathu.”
Peno: “anatikana; anaxola.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mu Cigerego ndi aselgeia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “adabalwa kucisa ca Fenisya.”
Peno: “Mizinda Khumi.”