Marko 6:1-56

  • Yezu akhondwa kucisa ca kwawo (1-6)

  • Apostolo 12 apfundziswa kuti anamwaza tani mphangwa (7-13)

  • Kufa kwa Juwau M’batizi (14-29)

  • Yezu adyesa amuna 5.000 (30-44)

  • Yezu afamba padzulu pa madzi (45-52)

  • Kuwangiswa kwa anthu mu Jenezareti (53-56)

6  Yezu abuluka kweneko mbaenda kucisa ca kwawo, anyakupfundzace antowera.  Pidafika ntsiku ya Sabudu, iye atoma kupfundzisa mu sinagoga, anthu azinji adabva pikhalonga iye adzumatirwa kakamwe, mbalonga: “Kodi munthu uyu apigumana kupi pinthu pyenepi? Thangwi yanji iye apaswa udziwisi unoyu, pontho asakwanisa tani kucita pirengo pyenepi?  Kodi uyu si mesiri wakupala matabwa* tayu, mwana wa Mariya, pontho abale ace nee ndi Tiyago, Zuze, Yuda na Simau? Kodi anakazi ace nee ali na ife?” Natenepa iwo akhonda kun’khulupira.  Mbwenye Yezu aapanga: “Mprofeta asalemedzwa m’mbuto zonsene, mbwenye nee asalemedzwa ku dziko yace, kuna abale ace na panyumba pace.”  Natenepa Yezu nee acita pirengo pizinji pya mphambvu kweneko, basi ene asandzika manjace kuna anthu akucepa akuti akhabva kupha mbaawangisa.  Mwandimomwene, iye adzumatirwa thangwi yakusowa kwawo cikhulupiro. Penepo iye apakasa pisa pyonsene pya cifupi mbakapfundzisa.  Iye acemera anyakupfundzace 12 mbatoma kuatumiza awiri awiri, mbaapasa mphambvu zakubulusa madimonyo.  Pontho iye aapanga toera akhonde kukwata cinthu paulendo, kusiyapo ndodo. Iwo nee akhafunika kukwata nkate, nee mabudu a pyakudya, nee kobiri* mu pikhwama pyawo,  mbwenye aapanga toera abvale masandalya mbakhonda kukwata nguwo inango toera kucinja. 10  Kusiyapo pyenepi iye aapanga: “Panyumba yonsene inafikira imwe, khalani penepo mpaka kubuluka kwanu pacisa ceneci. 11  Konsene kwene kunakhonda imwe kutambirwa na anthu peno mbakhonda kukubveserani, pakubuluka kweneko gubudzani pfumbi ya manyalo anu toera pikhale umboni kuna iwo.” 12  Penepo iwo aenda kamwaza mphangwa zakuti anthu asafunika kutcunyuka, 13  iwo abulusa madimonyo mazinji, pontho akhadzodza mafuta anthu azinji akuduwala mbaawangisa. 14  Mambo Herodhi abva mphangwa zenezi, thangwi dzina ya Yezu ikhalongwa konsene kwene, anthu akhalonga kuti: “Juwau M’batizi alamuswa muli akufa, na thangwi ineyi iye asakwanisa kucita pirengo pyenepi.” 15  Mbwenye anango akhalonga: “Iye ndi Eliya.” Anangombo akhalonga: “Iye ndi mprofeta ninga aprofeta anango akale.” 16  Mbwenye pidabva Herodhi mphangwa zenezi, alonga: “Juwau ule adagwandisa ine nsolo, alamuswa muli akufa.” 17  Herodhi akhadamangisa Juwau mbamuikhisa nkaidi thangwi ya Herodhiya nkazi wa Filipi m’bale wace Herodhi, wakuti iye Herodhi akhadamanga naye banja. 18  Thangwi Juwau akhampanga kuti: “Mwakubverana na mwambo, si pyadidi tayu kuti usembe nkazi wa m’bale wako.” 19  Na thangwi ineyi, Herodhiya akhaipirwa kakamwe na Juwau pontho akhafuna kumupha, mbwenye nee akhakwanisa. 20  Herodhi akhalemedza Juwau, thangwi iye akhandziwa ninga munthu wakulungama pontho wakulambira Mulungu, natenepa apitiriza kuntsidzikiza. Ndzidzi onsene ukhabvesera iye Juwau, Herodhi akhasowa cakucita, mbwenye akhapitiriza kubvesera mwakukomerwa pikhalonga iye. 21  Mbwenye ikhadafika ntsiku yakuthema pidakhunganya Herodhi phwando mbacemeresa akadamu ace, akulu a anyankhondo pabodzi na amuna akubvekera a ku Galileya toera kukumbuka ntsiku yakubalwa kwace. 22  Mwana wankazi wa Herodhiya apita, iye abvina mbatsandzayisa Herodhi na ale akhadya* na iye. Mambo apanga ntsikana: “Ndiphembe cinthu consene cinafuna iwe, ine ndinakupasa.” 23  Mambo adumbira kuna iye: “Consene cinafuna iwe kundiphemba ine ndinakupasa, ngakhale phindi ya umambo wanga.” 24  Natenepa ntsikana abuluka mbaenda kabvundza mai wace: “Ndiphembenji?” Mai wace antawira: “Kaphembe nsolo wa Juwau M’batizi.” 25  Ntsikana aenda mwakucimbiza kuna mambo, mbam’phemba: “Ndisafuna kuti mundipase cincino pano nsolo wa Juwau M’batizi mu mbale.”* 26  Maseze pyenepi pyantsukwalisa kakamwe, mambo atawira kucita pidaphembwa iye, thangwi ya dumbiro idacita iye, pontho thangwi ya alendo ace.* 27  Natenepa, mwakucimbiza mambo atuma nyakuonera toera abwerese nsolo wa Juwau. Nyakuonera abuluka mbaenda nkaidi kagwanda nsolo wa Juwau, 28  mbaubweresa mu mbale. Iye aupereka kuna ntsikana, ntsikana auperekambo kuna mai wace. 29  Anyakupfundzace pidabva iwo mphangwa zenezi, abwera kakwata manungo ace mbaenda kaaikha munthumbi. 30  Pidabwerera apostolo, apanga Yezu pinthu pyonsene pidacita iwo na pidapfundzisa iwo. 31  Iye aapanga: “Bwerani imwe basi, tendeni ku mbuto ya pathu tekha toera mupume pang’ono.” Thangwi anthu azinji akhabwera mbaenda, iwo nee akhali na ndzidzi wakupuma, ngakhale wakudya. 32  Natenepa, iwo akwira m’mwadiya mbaenda ku mbuto ya paokha toera akhale okhene. 33  Mbwenye anthu aaona pikhaenda iwo, pontho anthu azinji adziwa pyenepi. Natenepa, anthu a mizinda yonsene athamanga pabodzi pene na miyendo, mbatoma ndiwo kufika. 34  Mbwenye pidatcita Yezu m’mwadiya, aona mwinji ukulu wa anthu, iye aabvera ntsisi thangwi akhali ninga mabira akusowa nkumbizi. Penepo iye atoma kuapfundzisa pinthu pizinji. 35  Pikhadoka dzuwa, anyakupfundzace abwera kuna iye mbampanga: “Kuno ndi kutali na anthu, pontho dzuwa ikudoka. 36  Apangeni aende, natenepa anakwanisa kuenda m’mamidzi na mupisa pya cifupi toera akagule okhene pyakudya.” 37  Iye aatawira: “Apaseni imwe cakudya.” Natenepa iwo ambvundza: “Kodi ife tinakwanisa kuenda kagula mikate ya ntengo wa madhenaryo 200 toera kudyesa anthu awa onsene?” 38  Yezu aabvundza: “Ndi mikate mingasi iri na imwe? Ndokoni kaone!” Pidamala iwo kuona, alonga: “Iripo mixanu na nyama ziwiri za m’madzi.” 39  Iye apanga anthu onsene toera akhale pantsi m’misoka pa tsanga iwisi. 40  Natenepa, iwo akhala pantsi m’misoka ya anthu 100 na ya 50. 41  Iye akwata mikate mixanu na nyama ziwiri za m’madzi, ayang’ana kudzulu mbacita phembero yakupereka takhuta. Buluka penepo agwanda-gwanda mikate mbatoma kuipereka kuna anyakupfundzace toera iwo aipereke kuna anthu, pontho iye agawa nyama ziwiri za m’madzi kuna anthu onsene. 42  Natenepa anthu onsene adya mbakhuta, 43  iwo agumanya mapindi adasala mbadzadza pitundu 12, kusiyapo mapindi a nyama za m’madzi. 44  Ale adadya mikate akhali amuna akukwana 5.000. 45  Penepo, mwakukhonda dembuka Yezu apanga anyakupfundzace kuti akwire m’mwadiya toera atsogole kuenda kuntunda unango cifupi na Bhetisaidha, mu ndzidzi ukhapanga iye anthu toera abwerere kwawo. 46  Mbwenye pidamala iye kuapangana, aenda paphiri toera kucita phembero. 47  Pidadoka dzuwa, mwadiya ukhali pakati pa bara, mbwenye iye akhali ekhene pantunda. 48  Natenepa, pidaona Yezu kuti iwo akunentseka kakamwe na kucapa, thangwi akhaenda kunabuluka mphepo, iye aenda kuna iwo namacibese* kakamwe mbakafamba padzulu pa madzi; mbwenye akhaoneka ninga anaapitirira. 49  Pidamuona iwo mbakafamba padzulu pa madzi, iwo anyerezera: “Ndi masomphenya!” Mbakhuwa. 50  Thangwi onsene amuona mbagopa kakamwe. Mbwenye mwakucimbiza iye aapanga: “Pfulikani! Ndine pano, lekani kugopa.” 51  Penepo iye akwira m’mwadiya, mphepo mbithowa. Natenepa, iwo adzumatirwa kakamwe, 52  thangwi iwo nee akhadabvesesa mabvekero a mikate, mitima yawo ikhapitiriza nee kubvesesa. 53  Pidawambuka iwo afika ku Jenezareti mbatsamisa mwadiya wawo. 54  Mbwenye pidamala iwo kwene kutcita m’mwadiya, anthu adzindikira Yezu. 55  Anthu athamanga uku na uku mucisa ceneci consene mbabweresa atenda pa makha, konsene kukhabva iwo kuti Yezu ali kweneko. 56  Mbuto zonsene zikhafika iye mupisa, m’mizinda peno m’mamidzi, anthu akhabweresa atenda m’misika, mbadembetera toera iwo akhuye kwene basi nkhomo ya nguwo yace. Onsene akhaikhuya akhawangiswa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “karpintero.”
Fala na Fala: “nkuwa.”
Peno: “akhali pameza.”
Peno: “m’parato.”
Peno: “ale akhali na iye pameza.”
Ndzidzi unoyu ndi kutomera ndzidzi utatu wakumacibese mpaka ndzidzi utanthatu wakumacibese.