Marko 5:1-43

  • Yezu apanga madimonyo toera apite muna nkhumba (1-20)

  • Mwana wankazi wa Jairo; nkazi m’bodzi akhuya nguwo ya Yezu (21-43)

5  Buluka penepo iwo afika kuntunda unango wa bara, kucisa ca Jerazeno.  Pa ndzidzi udatcita Yezu m’mwadiya, mamuna m’bodzi wakuti akhali na dimonyo abwera kuna iye buluka kumasiye.  Mamuna unoyu akakhala m’masiye; mpaka pa ndzidzi unoyu, nee m’bodzi akhakwanisa kum’manga, nee na maunyolo.  Kazinji kene iye akhamangwa na maunyolo miyendo na mikono ene, mbwenye iye akhathumula pyonsene. Natenepa, nkhabe munthu akhakwanisa kunkunda.  Ndzidzi onsene, masiku na masikati, iye akhakhuwa m’masiye na m’mapiri mbaphekeka ekhene na miyala.  Mbwenye pidaona iye Yezu nakutali, athamanga mbagodama patsogolo pace.  Penepo iye akhuwa mwakugaluza: “Musafunanji na ine, Yezu, Mwana wa Mulungu Wankulu Kakamwe? Ndinakuphembani toera mudumbire mu dzina ya Mulungu kuti nee munandithabusa.”  Thangwi Yezu akhadapanga dimonyo kuti: “Iwe dimonyo, buluka muna mamuna uyu.”  Penepo Yezu ambvundza: “Dzina yako ndiwe ani?” Iye atawira: “Ndine Nsoka, thangwi ndife azinji.” 10  Madimonyo apitiriza kudembetera Yezu toera iwo akhonde kuthamangiswa mucisa ceneci. 11  Nkumbi ukulu wa nkhumba ukhadya paphiri cifupi na penepo. 12  Natenepa madimonyo adembetera Yezu mbati: “Titumizeni pyathu kuna nkhumba toera ife tipite muna izo.” 13  Iye aatawirisa. Natenepa, madimonyo abuluka mbapita muna nkhumba, penepo nkumbi wa nkhumba cifupi na 2.000 wanumpha pa materero* mbugwera m’bara, zonsene mbazilirima m’bara. 14  Mbwenye akumbizi a nkhumba athawa mbaenda kalonga pyenepi kuna anthu a mu nzinda na pisa pya cifupi; penepo anthu abwera toera kuona pidacitika. 15  Natenepa, iwo afika kuna Yezu mbaona mamuna ule wakuti kale akhali na nsoka wa madimonyo; iye akhali nawa, akhadabvala nguwo, pontho akhali na manyerezero adidi. Penepo anthu agopa kakamwe. 16  Pontho, ale adaona pidacita Yezu apanga anthu kuti pyenepi pyacitika tani kuna mamuna akhali na madimonyo, pontho ninji pidacitika na nkumbi wa nkhumba. 17  Natenepa iwo atoma kudembetera Yezu toera abuluke mucisa cawo. 18  Pikhapita Yezu m’mwadiya, mamuna wakuti akhali na madimonyo atoma kudembetera toera aende pabodzi na iye. 19  Mbwenye Yezu nee antawirisa, m’mbuto mwace ampanga: “Ndoko kunyumba kuna abale ako, ukaapange pinthu pyonsene pidakucitira Yahova, na ntsisi zidapangiza iye kuna iwe.” 20  Mamuna unoyu aenda, mbatoma kulonga mu Dhekapoli* pinthu pyonsene pidacitirwa iye na Yezu, anthu onsene adzumatirwa kakamwe. 21  Pidawambuka iye pontho kuntunda unango wa bara, mwinji ukulu wa anthu wagumanyikana pana iye, mbwenye Yezu akhali n’khundu mwa bara. 22  Abwera m’bodzi wa akulu a sinagoga, akhacemerwa Jairo. Pidaona iye Yezu, agodama patsogolo pace. 23  Iye adembetera Yezu kazinji kene, mbalonga: “Mwananga wankazi ali kuduwala kakamwe.* Ndaphata miyendo, tendeni mukasandzikire manja mwananga toera awange mbakhala maso.” 24  Penepo Yezu aenda naye pabodzi, mwinji ukulu wa anthu ukhantowera, pontho ukhampfinya. 25  Akhalipo nkazi m’bodzi wakuti akhali na utenda wakubuluka ciropa mu pyaka 12. 26  Iye athabuka kakamwe m’manja mwa madotoro azinji, mbaphatisira kobiri yace yonsene, mbwenye nee awanga, m’mbuto mwace utenda wace ukhatekera. 27  Pidabva iye mphangwa thangwi ya Yezu, iye aenda nduli mwa Yezu pakati pa mwinji mbakhuya nguwo ya Yezu, 28  thangwi nkazi akhalonga muntima mwace: “Ndingakhuya kwene basi nguwo zace, ndinawanga.” 29  Mwakukhonda dembuka utenda wace wakubuluka ciropa wawanga, pontho iye abva m’manungo mwace kuti awangiswa mu utenda wace wakutsukwalisa. 30  Penepo pene Yezu adzindikira kuti mphambvu ikhadabuluka muna iye, natenepa azungunuka kuna mwinji wa anthu, mbabvundza: “Mbani adakhuya nguwo zanga?” 31  Anyakupfundzace antawira: “Imwe musaona kuti mwinji wa anthu usakupfinyani, mphapo musabvundza kuti: ‘Mbani adandikhuya?’” 32  Mbwenye Yezu akhayang’ana n’khundu mwace toera kuona kuti mbani adan’khuya. 33  Nkazi agopa mbatetemera mudadziwa iye pidancitikira. Aenda kuna Yezu, agodama patsogolo pace, mbampanga undimomwene onsene. 34  Yezu apanga nkazi unoyu: “Mwananga, cikhulupiro cako cakuwangisa. Ndoko muntendere, mbuwangiswa mu utenda wako wakutsukwalisa.” 35  Mbadzati malisa kulonga, afika amuna angasi adabuluka kunyumba ya nkulu wa sinagoga, mbalonga: “Mwananu wankazi afa! Thangwi yanji muli kunentsa Mpfundzisi?” 36  Mbwenye Yezu abva pidalonga iwo, mbapanga nkulu wa sinagoga: “Leka gopa, basi ene khulupira.” 37  Penepo iye nee atawirisa anango kuenda pabodzi na iye, kusiyapo Pedhru, Tiyago na Juwau m’bale wace Tiyago. 38  Pidafika iwo panyumba ya nkulu wa sinagoga, Yezu aona anthu akhacita uviyaviya na ale akhalira mwakugaluza mbakhuwa. 39  Pidapita iye n’nyumba, aapanga: “Thangwi yanji mukulira mbamucita uviyaviya? Mwana hadafa tayu, mbwenye akugona.” 40  Penepo iwo atoma kunseka mwakupwaza. Mbwenye pidamala iye kubulusa anthu onsene panja, Yezu akwata mace mwana na babace pabodzi na anyakupfundza akhali na iye, mbaenda padagoneswa mwana. 41  Buluka penepo, aphata djanja ya mwana, mbampanga: “Talita kumi,” pisabveka: “Ntsikana, ine ndiri kukupanga, lamuka!” 42  Penepo pene ntsikana alamuka mbatoma kufamba. (Iye akhali na pyaka 12 pyakubalwa.) Natenepa, anyakubalace akomerwa kakamwe. 43  Mbwenye Yezu aapanga mwakubwereza-bwereza* toera akhonde kudziwisa anango pyenepi. Buluka penepo iye aapanga toera apase mwana cakudya.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nkhomole.”
Peno: “Mizinda Khumi.”
Peno: “ali cifupi na kufa.”
Peno: “aacenjeza mwamphambvu.”